Makedonski narodni ora od repertoarot na Ansamblot za narodni igri i pesni "Tanec"

Front Cover
Naša kniga, 1977 - Folk dance music - 240 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Формата на ората
11
Аржењето на играчите при играњето
12
Поделба на ората по полот
14
Инструменталната и вокалната придружба на ората
15
Стилски карактеристики
16
Метроритмички структури
26
Односот помеѓу ритамот на чекорите и ритамот на мелодијата
29
Односот помеѓу музичката и играчката фраза
31
Лесното
121
Орото почна
126
Невестинско
129
Ратевка
132
Потрчано
135
Драчевка
141
Тропнало оро
145
Грбач
148

Модификации во музичката придружба на ората
33
Мелограми и кореограми 1 Црпи вода Јано
41
Јени јол
42
Свадбарско
44
4 Тресеница
46
Глувоне мо
52
Пембе
53
Бувчанско
56
Шопка
59
Црногорка
62
Повратено
66
Влеченото
70
Беровка
73
Потрчулка
75
Копачка
80
Скудринка
86
Адана
91
Старотиквешко
97
Зетовско _ _ _
105
Пајдушка
109
Крстачка
20
Кавадарка
114
Женско чамче
155
Гајда
162
Гајдарско
164
Тоска
170
Женско крстено
172
Баба Гурѓа
174
Лисолај
182
Жетварки _ _ _ _
184
Чучук
188
Осоговка _ ___
192
Калајџиско
200
Арамиско
203
Ибраим оџа
206
Поступано
209
Беранче
215
Помниш ли либе Тодоро
225
Ре гистри Ората по азбучен ред
231
Ората по метроритмичката структура
232
Локалитет на ората
233
Ората по играчкиот состав
234
Ората по држењето на играчите
235
Копс1еѕ рори1аЈгеѕ тасеаотеппеѕ с1и герег101ге с1и егоире е спашѕ е1 сапѕеѕ рори1аЈгеѕ ТА1_С Реѕите
237

Bibliographic information