Page images
PDF
EPUB

An Exposition of The Four Gospels.

MARK VIII. 31—IX. 1 31. Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αύ τούς, ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι.

32. Καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος αὐτόν, ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ.

MATT. XVI. 21-28

21. ̓Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ̓Ιησοῦς δεικνῦναι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς ̔Ιεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

22. Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος, λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν: Ιλεώς σοι Κύριε: οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

whosoever shall lose his life for my sake and the Gospel's shall save it.

whosoever shall lose his life for my sake shall find it.

26. For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?

27. For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels and then shall he render unto every according to his deeds.

man

28. Verily I say unto you: There be some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

21.

But he charged them, and commanded them to tell this to no man;

22. Saying: The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

LUKE IX. 21-27

23. And he said unto all: If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

36. For what doth it profit a man, to gain the whole world, and forfeit his life?

24. For whosoever would save his life shall lose it; but

37. For what should a man give in exchange for his life?

38. For whosoever shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, the Son of man also shall be ashamed of him, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.

IX. I. And he said unto them: Verily I say unto you: There be some here of them that stand by, who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God come with power.

21. Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς, παρήγγειλε μηδενὶ λέγειν τοῦτο.

22. Εἰπών: Ότι δεῖ τὸν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ἐγερθῆναι.

· 23. Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας: Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

24. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν; ὃς

δ ̓ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

25. Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας, ἢ ζημιωθείς;

whosoever shall lose his life for my sake, the same shall save it.

25. For what is a man profited, if he gain the whole world, and lose or forfeit his own self?

26. For whosoever shall be ashamed of me, and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he cometh in his own glory, and the glory of the Father, and of the holy angels.

27. But I tell you of a truth: There be some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God.

26. Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγyxwv.

27. Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς: Εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

In the twenty-second verse of the text of Matthew, in nearly all the codices except B, we find the reading: ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λεγών.

pato

Jesus Christ unfolded his great message to his disciples by degrees. He did not treat of his Crucifixion and Resurrection in the first stages of his teaching. But now the Apostles have been brought to that point where the knowledge of the great consummation can be imparted to them; and thus St. Matthew says that "from this time began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up." This declaration does not mean that then only Jesus spoke of this coming event. It means that from that time Jesus often recurred to this theme, and made it a part of his teaching.

St. Mark declares that Jesus spoke openly; that is to say, without that veil that usually invests prophecy. It was a remarkable thing that a statement of this nature should be made openly, so that all men might hear.

Here we find a proof of the Divinity of Christ. The perfect fulfilment of that prophecy exactly as Christ predicted is a grand proof that Christ spoke and acted in the spirit of God,

and that he was thereby endowed with the omniscience of God. The prophecy had been spoken openly. Many witnesses had heard it. It was a startling statement. How could a man who had power to command the wind and the seas be compelled to suffer many things from mortal men? How could he who had raised the dead be killed by any man? And yet Christ's prophecy was fulfilled to the letter; and its fulfilment is a proof to the world that Jesus was the Christ, the Son of God.

We read the records of these sayings of Jesus too rapidly; we think on them too carelessly, and superficially. The words contain a clear proof of a mighty truth; they have a divine intrinsic power, but worldly preoccupation prevents our souls from receiving their effects. The first great business of life is to analyze the life and teachings of Jesus. What a mockery it is that a man should bear the name of Christian, and yet know so little of the Being from whom he takes his name? Often Confucians know more about Confucius than Christians know about Christ.

To a man who is rightly disposed to receive the message of Christ, this present prophecy is a valuable proof. Of course, it does not immediately evince that Christ was the Son of God; but it establishes that he was a true prophet; and as he laid claim to be the Son of God, it results that his character as a prophet is a warrant that he is what he claimed to be. The divine gift of prophecy is God's endorsement of Jesus' claim to be the Son of God. Therefore Jesus spoke clearly that there might be no doubt about the prophecy; for he wished this utterance to be a proof of his Messiahship, when the fulfilment should come.

Another reason which moved Jesus to discourse to his disciples of his future sufferings and death was that they might not lose faith in him, when they should see him in this phase of suffering. It required great faith to see a man bound, scourged, spit upon, denuded of his garments, and crucified as a malefactor, and yet believe that he was the Son of God. Such faith had the penitent thief, and it cancelled all his sins, and admitted him straightway into Paradise. Now, had the terrible events of Jesus' execution come upon him, without the

« PreviousContinue »