Page images
PDF
EPUB

A. D, 66.

2 ΤΙΜ. ΙΙΙ. 11-17.-ΙV. 1, 2.

Α. D. 66. suaded the people, and having stoned was a Jewess, and believed; but his Paul, drew him out of the city, sup- father was a Greek, Acts xvi. 1. posing he had been dead. Howbeit, b See on Rom. i. ver. 16. clause 3. as the disciples stood round about

VER. 16. him, he rose up, and came into the city: and the next day he departed Πάσα γραφή θεόπνευστος, και ωφέλιwith Barnabas to Derbe. And when μος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχος, προς they had preached the Gospel to that επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοcity, and had taught many, they re- σύνη. turned again to Lystra, and to Ico a All Scripture is given by inspiration nium, and Antioch, 19-21.

of God, and is profitable for doctrine, c See on 2 Cor. i. ver. 10.

for reproof, for correction, for instruction

in righteousness : VER. 19.

* See on Matt. x. ver. 20. clause 1. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζών

b See on Rom. xv. ver. 4. clause 1. εν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται: a Yea, and all that will live godly in

VER. 17. Christ Jesus shall suffer persecution. "Ινα αιρτος ή και του Θεού άνθρωπος, προς a See on Matt. v. ver. 10. clause 1.

πάν έργον αγαθόν εξηρτισμένος.

a That the man of God may be perfect, VER. 13.

throughly b furnished unto all good Πονηροι δε άνθρωποι και γόητες προκό- works. ψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλα

• Or, perfected. νώμενοι.

a See on Matt. v. ver. 48.clause 1. a But evil men and seducers shall war b See on Matt. v, ver. 16. clause 1. worse and worse, deceiving and being deceived.

CHAP. IV.-YER. 1. a See on 2 Thess. ii. ver. 11.

Διαμαρτύρομαι ούν εγώ ενώπιον του

Θεού, και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του VER. 14.

μέλλοντος κρίνειν ζώντας και νεκρούς κατά

την επιφάνειας αυτού και την βασιλείαν Συ δε μένε εν οις έμαθες και επιστώ

αυτού θης, ειδώς παρά τίνος έμαθες, a But continue thou in the things which band the Lord Jesus Christ, who shall

a I charge thee therefore before God, thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned judge the quick and the dead at his ap. them :

pearing and his kingdom ;

a See on 1 Tim. v. ver. 21. clause 1. a See on John viii. ver. 31.

b See on John v. ver. 22. VER. 15.

VER. 2. Και ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα Κήρυξον τον λόγον, έπίστηθι ευκαίρως, οίδας, τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτη- άκαίρως ελεγξον επιτίμησον, παρακάλερίαν, διά πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. σον εν πάση μακροθυμία και διδαχή.

a And that from a child thou hast a Preach b the word; be instant in known the Holy Scriptures, b which are season, out of season ; Creprove, rebuke, able to make thee wise unto salvation exhort d with all longsuffering and docthrough faith which is in Christ Jesus. trine.

a When I call to remembrance the a See on Matt. x. ver. 7. clause 1. unfeigned faith that is in thee, which b See on Mark. iv. ver. 14. dwelt first in thy grandmother Lois, c Them that sin rebuke before all, and thy mother Eunice; and I am that others also may fear, 1 Tim. v. 20. persuaded that in thee also, 2 Tim. This witness is true. Wherefore rei. 5. Then came he to Derbe and buke them sharply;

that they may be Lystra : and, behold, a certain dis- sound in the faith, Tit. i. 13. These ciple was there, named Timotheus, things speak, and exhort; and rebuke the son of a certain woman, which I with all authority. Let no man des

Α. D. 66.
2 ΤΙΜ. ΙV. 2-11.

Α. D. 66. pise thee, ii. 15. And I beseech you, a I have fought a good fight, 6 I have brethren, suffer the word of exhorta- finished my course, I have kept the faith: tion : for I have written a letter unto

a See on 1 Cor. ix. ver. 26. clause 2. you in few words, Heb. xiii. 28.

b See on Acts xx, ver. 24. clause 2. d See on 1 Tim. ii. ver. 3. clause 2.

VER. 8.
VER. 3.

Λοιπόν απόκειται μου και της δικαιοσύνης "Εσται γάρ καιρός ότε της υγιεινούσης στέφανος, δεν αποδώσει μοι ο Κύριος εν διδασκαλίας ούκ ανέξονται, αλλά κατά εκείνη την ημέρα, και δίκαιος κριτής: ού μότας επιθυμίας τάς ιδίας εαυτούς έπισωρεύ- νον δε έμοί, αλλά και πάσι τοις ηγαπησουσι διδασκάλους, κνηθόμενοι την ακοήν, κόσι την επιφάνειας αυτού.

a For the time will come when they a Henceforth there is laid up for me a will not endure sòund doctrine; b but

crown of righteousness, which the Lord, after their own lusts shall they heap to the righteous Judge, shall give me c at themselves teachers, having itching ears; that day :d and not to me only, but unto a See on 1 Tim. iv. ver. 1.

all them also that love his appearing. b See on Luke vi. ver. 26. clause 2. a See on 1 Cor. ix. ver. 25.

b See on Rom. ii. ver. 11. VER. 4.

c See on Matt. vii. ver. 22. clause 1. Και από μέν της αληθείας την ακοήν d And not only they, but ourselves αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους έκτρα- | also, which have the first. fruits of πήσονται.

the Spirit, even we ourselves groan a And they shall turn away their ears

within ourselves, waiting for the adopfrom the truth, and shall be turned tion, to wit, the redemption of our unto fables.

body, Rom. viii. 23. Eamestly de

siring to be clothed upon with our a See on 1 Tim. i. ver. 4.

house which is from heaven, 2 Cor.

v. 2. See also on 1 Thess. i. ver. 10. VER. 5.

clause 1. Συ δε νήφε εν πάσι, κακοπάθησον, έργον

VER. 9. ποίησον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου

Σπούδασον έλθεϊν πρός με ταχέως: πληροφόρησον. a But watch thou in all things, ben

a Do thy diligence to come shortly unto dure afflictions, do the work of an evangelist, * make full proof of thy ministry.

a See ver. 21. Or, fulfil.

VER. 10. a See on Matt. xxiv. ver. 42. clause 1.

Δημάς γάς με εγκατέλιπεν, αγαπήσας b Be thou a partaker of the amic- τον νύν αιώνα, και επορεύθη εις Θεσσαλοtions of the Gospel, according to the νίκην Κρήσκης είς Γαλατίαν, Τίτος εις power of God, 2 Τim. i. 8. See also Δαλματίαν. on Matt. x. ver. 27. clause 3.

For a Demas bhath forsaken me," hav

ing loved this present world, and is deVER. 6.

parted unto Thessalonica ; Crescens to Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός | Galatia, a Titus unto Dalmatia. της έμής αναλύσεως εφέστηκε.

a See on Coliv. ver. 14. a For I am now ready to be offered, See on 1 Tim. i. ver. 6. and the time of my departure is at hand. c See on Luke ix. ver. 62. clause 1. a Yea, and if I be offered upon the

d See on 2 Cor. ii. ver. 13. clause 1. sacrifice and service of your faith,

VER. 11. I joy, and rejoice with you all, Phil. ii. 17. See also on Acts ΧΧ. ver. 24. | αναλαβών άγε μετά σεαυτού έστι γάς

Λούκας έστι μόνος μετ' εμού. Μάρκον clauses 1,2.

μοι εύχρηστος εις διακονίαν. VER. 7.

Only a Luke is with me. Take Mark, Τον αγώνα τον καλόν ήγώνισμαι, τον | and bring him with thee; for lie is proδρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα fitable to me for the ministry.

me :

A. D 66.
2 ΤΙΜ. ΙV. 11- 20.

Α. D. 66. a Luke the beloved physician, and ( Of whom he thou uure als; for he Demas, greet you, Col. iv. 13. Lucas hath greatly withstood our * words. τηy fellow labourer, Philem. 24. b. And when he had considered the

* Or, preachings. thing, he came to the house of Mary

VER. 16. the mother of John, whose surname was Mark ; where many were gather

Εν τη πρώτη μου απολογία ουδείς μου ed together praying, Acts. xii. 19. συμπαρεγένετο, αλλά πάντες με εγκατέAnd Barnabas and Saul returned from | λιπον μη αυτοϊς λογισθείη. Jerusalem, when they had fulfilled At my first answer no man stood with their ministry, and took with them me, but all men forsook me: a I pray John, whose surname was Mark, 25. God that it may not be laid to their

charge. VER. 12..

a See on Matt. v. ver. 44. clause 2. Τυχικών δε απέστειλα εις "Εφεσον.

VER. 17. And a Tychicus have I sent to Ephesus.

ο δε Κύριός μοι παρέστη, και ενεδυνά a See on Acts xx. ver. 1. clause 3.

μωσέ με, ένα δι' εμού το κήρυγμα πληρο

φορηθή, και ακούση πάντα τα έθνη» και VER. 13.

ερρύσθην εκ στόματος λέοντος, Τον φαιλόνην δν απέλιπον έν τη Τρωάδι παρά Κάρπω, ερχόμενος φέρε, και τα βι- | with me, b and strengthened me; that by

a Notwithstanding the Lord stood βλία, μάλιστα τας μεμβράνας.

me the preaching might be fully known, The cloke that I left a at Trous with und that all the Gentiles might hear : Carpus, when thou comest, bring with d and I was delivered out of the mouth thee, and the books, but especially the of the lion. parchments.

a See on Matt. xxviii, ver. 20. a And they, passing by Mysia, clause 2. came down to Troas, Acts. xvi. 8. b See on 2 Cor. xii. ver. 9. See also Acts xx. ver. 5-12.

c See on Acts ix. ver. 15. clause 2.

d See on 2 Cor. i. ver. 10. VER. 14. 'Αλέξανδρος ο χαλκευς πολλά μοι κακά

VER. 18. ενεδείξατο» αποδώη αυτώ ο Κύριος κατά τα Και ρύσεται με ο Κύριος από παντός έργα αυτού

έργου πονηρού, και σώσει εις την βασιλείαν a Alexander the coppersmith did me

αυτού την επουράνιον ώ ή δόξα εις τους much evil : b the Lord reward him ac

αιώνας των αιώνων. Αμήν. cording to his works :

a And the Lord shall deliver me from a See 1 Tim. i. ver. 20.

every evil work, band will preserve me b.And I am this day weak, though unto his heavenly kingdom: to whom

be glory for ever and ever. Amen. anointed king; and these men the sons of Zeruiah be too hard for me : a See on Matt. vi. ver. 13. clause 2. the LORD shall reward the doer of b See on John X. ver. 28. evil according to his wickedness, c See on Rom. xi. ver. 36. clause 2. 2 Sam. iii. 39. Give them according to their deeds, and according to the

VER. 19. wickedness of their endeavours : give "Ασπασαι Πρίσκαν και 'Ακύλαν, και them after the work of their hands ; τον 'Ονησιφόρου οίκον. render to them their desert, Psal. xxviii. 4. Seeing it is a righteous household of Onesiphorus.

a Salute Prisca and Aquila, band the thing with God to recompense tribulation to them that trouble you,

a See on Rom. xvi. ver. 3. 2 Thess. i. 6.

• See chap. i. ver. 16. VER. 15.

VER. 20. “Ον και συ φυλάσσου: λίαν γαρ άνθέσ. "Εραστος έμεινεν εν Κορίνθω· Τρόφιμον τηκε τοϊς ημετέροις λόγοις.

δε απέλιπον εν Μιλήτο ασθενούντα.

Α. D. 64.

2 ΤΙΜ. ΙV. 20-22.

Α. D. 64.

a Erastus abode at Corinth: but o Tro a The Lord Jesus Christ be with thy phimus have I left at Miletum sick.

spirit. b Grace be with

you.

Amen. a See on Acts xix. ver. 92. clause 3. b See on Acts xx. ver. 4. clause 4.

a See on Matt. xxviii. ver. 20. clause 2. c And the next day we came to

See on Rom. i. ver. 7. clauses 4–7. Miletus, Acts xx. 15.

Προς Τιμόθεον δευτέρα, της 'Εφεσίων VER. 91.

εκκλησίας πρώτον επίσκοπον χειροΣπούδασον προ χειμώνος ελθείν. 'Ασ.

τονηθέντα, εγράφη από Ρώμης, ότε εκ πάζεται σε Εύβουλος, και Ιούδης, και Αϊ δευτέρου παρέστη Παύλος τω Καίνος, και Κλαυδία, και οι αδελφοί παντες.

σαρι Νέρωνα. . a Do thy diligence to come before

The second epistle unto Timotheus, winter. b Eubulus greeteth thee, und

ordained the first Bishop of the Pudens, und Linus, and Claudia, and

church of the Ephesians, was writall the brethren.

ten from Rome, when Paul was 2 See ver. 9. 13.

brought before . Nero the second o See on i Cor. xvi. ver. 20. clause 1. time. VER. 29.

•Gr. Cæsar Nero, or, the emperor ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του | Nero. πνεύματός σου. Η χάρις μεθ' υμών. Αμήν.

END OF THE SECOND EPISTLE TO TIMOTHY.

VOL. III.

THE

EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE

TO

TITUS.

[ The date of this epistle is uncertain : the most probable opinion

assigns it to A. D. 64. )

A. D. 65.

Tit. 1. 1-5.

A. D. 65.

nations for the obedience of faith, Rom. CHAP. 1.-VER. 1.

xvi. 26. Which in other ages was not naraos doữaos Dsouárborodos de 'in-made known unto the sons of men, σού Χριστού, κατά πίστιν εκλεκτών Θεού, as it is now revealed unto his holy και επίγνωσιν αληθείας της κατ' ευσέβειαν· | apostles and proplets by the Spirit ;

That the Gentiles should be fellowPaul, sa servant of God, band an heirs, and of the same body, and par. apostle of Jesus Christ, according to the takers of his promise in Christ by the faith of God's d elect, and the ac- Gospel : Whereof I was made a min. knowledging of the truth which is after ister, according to the gift of the grace golliness ;

of God given unto me by the effectual 3 See on Rom. i. ver. 1. clause 2. working of his power, Eph. ii. 5—7.

See on Rom. i. ver. 1. clause 3. - See on Rom. i. ver. 1. clause 3. c See on Acts xiii. ver. 48. clause 1. d But the Lord said unto him, Go

See on Matt. xxiv. ver. 22. clause 2. thy way: for he is a chosen vessel eSee on Rom. vi. ver. 4. clause 3. unto me, to bear my name before the

Gentiles, and kings, and the children VER. 2.

of Israel: For I will shew him how 'Επ' ελπίδι ζωής αιωνίου, ήν επηγγεί- great things he must suffer for my λατο ο αψευδής Θείς προ χρόνων αιωνίων, name's sake, Acts ix. 15, 16.

e See on Luke i. ver. 47. • In a hope of eternal life, b which God, that cannot lie, promised a before

VER. 4. the world began ;

Τίτω γνησίω τέκνο κατά κοινήν πίστιν, , * Or, for.

χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού πατρός, και a See on Rom. v.ver. 2. clauses 3, 4. Κυρίου Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. See on 2 Tim. ii. ver. 13. clause 2. To a Titus, b mine own son after the • See on Matt. xix. ver. 16. clause 3.

common faith: < Grace, mercy, and See on Matt. xxv. ver. 34. clauses peace, from God the Father and the

Lord Jesus Christ our Saviour.
VER. 3.

a See on 2 Cor. ii. ver. 13. clause 1. Eφανέρωσε δε καιρούς ιδίοις τον λόγον aitoi, ev xmpúruari ö Mitsubwo igàs faith, 1 Tim. i. Ž. 'To Timothy my

Unto Timothy my own son in the κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού

dearly beloved son, 2 Tim. ii. 2. * But hath in due times b manifested • See on Rom. i. ver. 7. clauses 47. his word through preaching, which is . See on Matt. i. ver. 21. clause 3. committed unto me, d according to the commandment of God our Saviour :

VER. 5. - See on Rom. v. ver. 6. clause 2.

Τούτου χάριν κατέλιπόν σε έν Κρήτη, , 6 But now is made manifest, and | ένα τα λείποντα επιδιορθώση, και κατασby the Scriptures of the prophets, ac

τησης κατά πόλιν πρεσβυτέρους, ως εγώ cording to the commandment of the

σοι διεταξάμην: everlasting God, made known to all * For this cause left I thee in Crete,

4, 5.

« PreviousContinue »