Page images
PDF
EPUB

d. D. 59.

1 Cor. 1. 31.-1.1-4.

A. D. 59.

VER. 31.

VER. 2. “Ινα, καθώς γέγραπται: “Ο καυχώμενος, Ου γαρ έκρινα του είδέναι τι εν υμίν, ει εν Κυρίω καυχάσθω.

μη Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρω* That, according as it is written, He prévor. that glorieth, let him glory in the Lord. For a I determined not to know any

a Glory ye in his holy name : let thing among you, save Jesus Christ, and the heart of them rejoice that seek him crucified. the LORD, 1 Chron. xvi. 10. And say ye, Save us, O God of our salvation,

* See on chap. i. ver. 23. clause 1. and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may

VER. 3. give thanks to thy holy name, and

Και εγώ έν ασθενεία και εν φόβω και εν glory in thy praise, 35. Thou shalt spópera Todas ezerógeno aspòs üpās: fan them, and the wind sball carry a And I was with you in weakness, them away, and the whirlwind shall and in fear, and in much trembling. scatter them : and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the

a Then spake the Lord to Paul in Holy One of Israel, Isa. xli. 16. In

the night by a vision, Be not afraid, the Lord shall all the seed of Israel but speak, and hold not thy peace : be justified, and shall glory, xlv. 25. For 1 am with thee, and no man shall And thou shalt swear, l'he LORD set on thee, to hurt thee : for I have liveth, in truth, in judgment, and in much people in this city. And he righteousness; and the nations shall continued there a year and six months, bless themselves in him, and in him teaching the word of God among shall they glory, Jer. iv. 2. But he them, Acts xviii. 9—11. For, when we that glorieth, let him glory in the

were come into Macedonia, our flesh Lord, 2 Cor. x. 17. But God forbid had no rest, but we were troubled on that I should glory, save in the cross

every side; without were fightings, of our Lord Jesus Christ, Gal, vi, 14. within were fears, 2 Cor. vii. 5. CHAP. II.-VER. 1.

VER. 4. Καγω ελθών προς υμάς, αδελφοί, ήλθον Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ου καθ' υπεροχήν λόγου και σοφίας, καταγ- ουκ εν πειθούς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, γέλλων υμίν το μαρτύριον του Θεού αλλ' εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως»

And I, brethren, a when I came to a And my speech and my preaching you, came not with excellency of speech was not with enticing words of man's

b or of wisdom, declaring unto you the wisdom, b but in demonstration of the testimony of God.

Spirit and of power: a After these things, Paul departed

* Or, persuasible. from Athens, and came to Corinth : And found a certain Jew named a See on chap. i. ver 17. Aquila, born in Pontus, lately come b It is expedient for you that I go. from Italy, with his wife Priscilla ; away: for if I go not away, the Com(because that Claudius had com- forter will not come unto you; but if manded all Jews to depart from I depart, I will send him unto you. Rome;) and came unto them. And And when he is come, he will rebecause he was of the same craft, he prove the world of sin, and of righabode with them, and wrought : for teousness, and of judgment: Of sin, by their occupation they were tent because they believe not on me; Of makers. And he reasoned in the sy: righteousness, because I go to my nagogue every sabbath, and persuaded Father, and ye see me no more; Of the Jews and the Greeks. And when judgment, because the prince of this Silas and Timotheus were come from world is judged. I have yet many Macedonia, Paul was pressed in the things to say unto you, but ye cannot spirit, and testified to the Jews that bear them now. Howbeit when he, Jesus was Christ, Acts xviii. 1--5. the Spirit of truth, is come, he will to See on chap. i. ver. 17.

guide you into all truth : for he shall

b

[blocks in formation]

saw two brethren, Simon called Peter,
and Andrew his brother, casting a
net into the sea: for they were fishers.
And he saith unto them, Follow me,
and I will make you fishers of men.
And they straightway left their nets,
and followed him. And going on
from thence, he saw other two breth-
ren, James the son of Zebedee, and
John his brother, in a ship with Ze-
bedee their father, mending their
nets and he called them, Matt. iv.
18-21. Settle it therefore in your
hearts, not to meditate before what
ye shall answer: For I will give you
a mouth and wisdom, which all your
adversaries shall not be able to gain- |
say nor resist, Luke xxi. 14, 15. And
after certain days, when Felix came
with his wife Drusilla, which was a
Jewess, he sent for Paul, and heard

him concerning the faith in Christ.
And as he reasoned of righteousness,
temperance, and judgment to come,
Felix trembled, and answered, Go
thy way for this time; when I have a
convenient season, I will call for
thee, Acts xxiv. 24, 25. But we have
this treasure in earthen vessels, that
the excellency of the power may be of
God, and not of us, 2 Cor. iv. 7.

VER. 28.

Καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου, καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ·

And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are :

VER. 29.

Όπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ.

a That no flesh should glory in his

presence.

a For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? 1 Cor. iv. 7. Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as

A. D. 59.

if it were no wood, Isa. x. 15. Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches; But let him that glorieth, glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the LORD which exercise loving-kindness, judgment, and righteousness, in the earth: for in these things I delight, saith the LORD, Jer. ix. 23, 24.

VER. 30.

Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύ rpwis

But of him are ye in Christ Jesus, bwho of God is made unto us wisdom, and righteousness, and e sanctification, f and redemption :

a See on John xiv. ver. 18.

b And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, 2 Cor. v. 18.

* See on Luke xxi. ver. 15. clause 1. d See on John xvi. ver. 10. clause 1.

And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins, Matt. i. 21. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth, John xvii. 19. That they may receive forgiveness of sins, and inheritance faith that is in me, Acts xxvi. 18. among them which are sanctified by For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them, Eph. ii. 10. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish, v. 25-27. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works, Tit. ii. 14.

See on Rom. viii. ver. 23. clause 3.

[blocks in formation]

Ινα, καθὼς γέγραπται. Ο καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθαι.

■That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. a Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD, 1 Chron. xvi. 10. And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise, 35. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the Holy One of Israel, Isa. xli. 16. In the LORD shall all the seed of Israel be justified, and shall glory, xlv. 25. And thou shalt swear, The LORD liveth, in truth, in judgment, and in righteousness; and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory, Jer. iv. 2. But he that glorieth, let him glory in the Lord, 2 Cor. x. 17. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, Gal. vi. 14.

CHAP. II.-VER. 1.

Καγω ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ ̓ ὑπεροχὴν λόγου ἡ σοφίας, καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ·

And I, brethren, a when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

VER. 2.

A. D. 59.

[blocks in formation]

Καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς·

a And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.

a Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace: For I am with thee, and no man shall

set on thee, to hurt thee: for I have

much people in this city. And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them, Acts xviii. 9-11. For, when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side; without were fightings, within were fears, 2 Cor. vii. 5.

VER. 4.

Καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ ̓ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως·

a And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power :

b

* Or, persuasible.

a See on chap. i. ver 17.

a After these things, Paul departed from Athens, and came to Corinth : And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come b It is expedient for you that I go.. from Italy, with his wife Priscilla; away: for if I go not away, the Com(because that Claudius had com- forter will not come unto you; but if manded all Jews to depart from I depart, I will send him unto you. Rome) and came unto them. And And when he is come, he will rebecause he was of the same craft, he prove the world of sin, and of righabode with them, and wrought: for teousness, and of judgment: Of sin, by their occupation they were tent- because they believe not on me; Of makers. And he reasoned in the sy-righteousness, because I go to my nagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks. And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ, Acts xviii. 1-5. See on chap. i. ver. 17.

Father, and ye see me no more; Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall

A. D. 59.

1 COR. II. 4-9.

not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak : and he will show you things to come. He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you, John xvi. 8-14. For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed, Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, Rom. xv. 18, 19. For our Gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake, 1 Thess. i. 5. Unto whom it was revealed, that not unto themselves but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the Gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into, 1 Pet. i. 12.

VER. 5.

Ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀyθρώπων, ἀλλ ̓ ἐν δυνάμει Θεοῦ.

That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

* Gr. be.

a See on chap. i. ver. 17.

VER. 6.

Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις σου φίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·

Howbeit we speak wisdom among a them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:

a See on Matt. v. ver. 48. clause 1. b See on chap. i. ver. 17. clause 1.

VER. 7.

μυστη

̓Αλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν ρίω, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν,

But we speak the wisdom of God in a mystery, a even the hidden wisdom, which God ordained before the world bunto our glory:

A. D. 59.

a See on Matt. xi. ver. 25. clause 3. b The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed, 1 Pet. v. 1.

VER. 8.

*Ην οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τού του ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.

a Which none of the princes of this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.

c

a See on John i. ver. 10. clause 3. b Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots, Luke xxiii. 34. And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers, Acts iii. 17. For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath day, they have fulled them in condemning him, xiii. 27. But their minds were blinded:

for until this day remaineth the same the old testament; which vail is done vail untaken away in the reading of away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart, 2 Cor. iii. 14, 15. Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief, 1 Tim. i. 13.

[ocr errors]

c Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors and the King of glory shall The LORD strong and mighty, the come in. Who is this King of glory? LORD mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory. Selah, Psal. xxiv. 7-10. See also on Luke ii. ver. 11. clause 3.

VER. 9.

̓Αλλὰ καθὼς γέγραπται· “Α ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οἷς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρ δίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν·

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, xal où dúratai yrävai, öтi пreuμatinãg ávaxpiverai.

a But the natural man b receiveth not

the things of the Spirit of God; for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

a See on Matt. xl. ver. 25. clause 4. b See on John xvi. ver. 13. clause 2. See on Acts viii. ver. 29. do the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out! For who hath known the mind of the a These be they who separate themLord? or who hath been his counsel-selves, sensual, having not the Spirit, lor? Or who hath first given to him, Jude 19. and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen, Rom. xi.

33-36.

[blocks in formation]

1, 2.

See on John xiv. ver. 26. clause 3.

b Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee. But he turned, and said unto. Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou

savourest not the things that be of God, but those that be of men, Matt. χνί. 22, 25. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can

a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born? John iii. 3, 4. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, derstand my speech? even because ye but he sent me. Why do ye not uncannot hear my word, viii. 42, 43. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. For to be carnally minded is death; but to be spirtually minded

« PreviousContinue »