Page images
PDF
EPUB

snitlige daglige Besøg stiller sig saaledes: Juli 25, August 33, September 128, Oktober 150, November 141, December 85, Januar 97, Februar 144, Marts 144, April 126, Mai 109, Juni 54. Det største Antal Besøgende paa en Dag er 186 den 30te Oktober. Læsesalen var i Beretningsaaret aaben 297 Dage.

Fra Königliche Bibliothek i Berlin, Commerz-Bibliothek i Hamburg, Det store kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn, Kongl. Biblioteket, Kongl. Vetenskaps-Akademiens Bibliotek og Kongl. Carolinska medico-kirurgiska Institutet i Stockholm, Stiftsarkivet og Det kongl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem har der været hidlaant 26 Haandskrifter og Bøger.

Det med Korrespondancen forbundne Arbeide fremgaar af, at der udsendtes 2154 Skrivelser foruden de den literære Bytteforbindelse vedkommende Kvitteringer.

Gjennem Bytteforbindelsen er der modtaget 5246 Stykker, hvoraf 3152 akademiske Skrifter og 2094 Bind og Hefter Periodica m. v.

I Budgetforslaget (15de April 1899) for Terminen 1900–1901 foresloges Annuum opført uforandret med Kr. 35 000.00, Personalet fast forøget med en Underinspektør paa Læsesalen. For Lokalets Vedkommende foresloges yderligere Kjælderrum indrettet til en Udvidelse af Avisafdelingen, et Heiseapparat fra 1ste Etage til den norske Afdeling i 2den Etage og to nye Tvergalerier.

Det akademiske Kollegium fandt, at det med Hensyn til Underinspektøren paa Læsesalen maatte have sit Forblivende med den midlertidige Ordning, som i Henhold til Kirkedepartementets Skrivelse af 6te Dec. 1898 var truffen, forat man kunde vinde noget større Erfaring om denne Inspektion. Kollegiet fandt heller ikke for Tiden at kunne anbefale nogen Bevilgning til de foreslaaede nye Anordninger i Lokalet.

I Personalet fandt den Forandring Sted, at Assistent G. Stoltz efter Ansøgning fik Afsked fra 1ste August 1899, hvorpaa Cand. pbil. Henrik Anton Heltberg Wennevold konstitueredes som Assistent fra samme Dato.

Amanuensis S. Sverdrup havde 1 Aars Permission fra 1ste Aug. 1899; hans Tjeneste besørgedes uden Udgift for det offentlige afvexlende af Dörr. Cand. phil. H. Wennevold, Cand. mag. H. Koht og Cand. mag. Peder Moe. Amanuensis Magnus Olsen fik fra 1ste Januar 1900 Tjenestefrihed i et Aar for den halve daglige Tjenestetid; som Vikar fungerede Stud. philol. R. Mo. Assistent Olaf E. Moe fik Tjenestefrihed fra 1ste Marts 1900 til Udgangen af Aaret; som Vikar forrettede Stud. philol. Selmer-Andersen. Overbibliothekaren havde af Helbredshensyn Tjenestefrihed i 3 Maaneder fra 8de Marts 1900, i hvilken Tid Bibliothekar A. Kjær fungerede som Chef. Bibliothekar Hjalmar Pettersen havde Tjenestefrihed til en Studie- og Rekreationsreise i Udlandet i 5 Uger fra 26de Marts 1900; som Vikar fungerede Amanuensis Flood.

Det i foregaaende Aarsberetning omhandlede Andragende fra Amanuenserne om Dyrtidstillæg fandt sin Afgjørelse paa Stortinget 6te Februar 1900, hvorved et nyt Lønsregulativ traadte i Kraft ved kgl. Resolution af 17de Marts S. A. Efter dette er Begyndelsesgagen for de to Bibliothekarer Kr. 3 000.00 aarlig med Alderstillæg af Kr. 500.00 efter henholdsvis 5, 10 og 15 Aar indtil Kr. 4 500.00. For 1ste og 2den Amanuensis er Begyndelsesgagen Kr. 2 500.00 aarlig med Alderstillæg af Kr. 500.00 efter resp. 5 og 10 Aar indtil Kr. 3 500.00. For 3die og 4de Amanuensis er Begyndelsesgagen Kr. 2000.00 med Alderstillæg af Kr. 500.00 efter resp. 5 og 10 Aar indtil Kr. 3 000.00. For 5te, 6te og 7de Amanuensis er Begyndelsesgagen Kr. 1 600.00 aarlig med Kr. 200.00 i Alderstillæg efter resp. 5 og 10 Aar indtil Kr. 2 000.00. Alderstillæggene efter dette Regulativ beregnedes efter de ansatte Funktionærers Anciennetet.

Da ogsaa Spørgsmaalet om Lønstillæg for Universitetets Bestillingsmænd fandt Afgjørelse paa dette Storthing, blev Bibliothektjener Carl Jacobsens Løn Kr. 1 750.00 aarlig.

Bibliothekets Tidsskrifter og periodiske Publikationer, hvorover en fuldstændig Fortegnelse er meddelt i Aarbogen for 1893, Side XI–XXXVI (jfr. Aarbogen for 1894, S. VIII fg.; Aarbogen for 1895, S. X; Aarbogen for 1896, S. IX ig.; Aarbogen for 1897, S. VIII fg.; Aarbogen for 1898, S. IX fg.; Aarbogen for 1899, S. IX fg.), har i indeværende Budgetaar faaet følgende Forøgelse:

[ocr errors]

Al-Machriq. Revue catholique orientale bimen- | Anuario de la Universidad de los Andes en suelle. Beyrouth. 8.

los Estados Unidos de Venezuela. Merida, Anales de la Universidad nacional. Publica

8. cion dirigida par Carlos López Sánchez. Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene, unter Asunción. 8.

besonderer Berücksichtigung der PatholoAnnales de la Faculté des sciences de Tou- gie und Therapie, unter Mitwirkung von

louse pour les sciences mathématiques et Baelz, Below, Bombarda, &c. hg. von C. les sciences physiques etc. Paris. 4. Mense. Lpz. S.

[ocr errors]

don. 4.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Archives de l'Institut botanique de l'Univer- Kronika Universytetu Lwowskiego. Lwów. 8. sité de Liège. Bruxelles. 8.

Literature. Published by the Times. LonThe Art Journal. London. 4. Beretning om den lutherske Frikirkes Aars- Geological literature added to the Geological møde. Udg. af E. E. Gynild og H. A.

Society's library. London. 8. Urseth. Minneapolis. 8.

Orientalische Litteratur-Zeitung. Hg. von F. Bibliothèque de la Faculté des lettres de Paris.

E. Peiser. Berlin. 4. Publiée sous les auspices du Ministère de l'instruction publique. Paris. 8.

Meddelanden från Nordiska Museet. Utg. af

Artur Hazelius, Sth. 8.
Bidrag til vår odlings häfder. Utg. af Artur
Hazelius. Sth. 8.

The Messenger of mathematics.

Ed. by J.

W. L. Glaisher. London and Cambr. 8. Bijdragen tot de kennis van de provincie

Groningen en omgelegen streken, uitgege. Mittheilungen der Vorderasiatischen Gesellwen door het Centraal Bureau voor de schaft. Berlin. 8. kennis van de provincie Groningen en omge- Altbayerische Monatsschrift hg. vom historilegen streken. Groningen. 8. **

schen Verein von Oberbayern. München.

8. Nordisk Boktryckarekonst. Skandinavisk tid.

skrift för de grafiska yrkena. Under med- Das Museum. Hg. von Richard Graul u. verkan af framstående fackmän utg. af Richard Stettiner. Berlin u. Stuttgart. Fol. Hugo och Carl Lagerström. Sth. 4.

Русская мысль.

Ежемѣсячное литераBoletim do Museu Paraense de historia natu

турно-политическое изданіе. Москва. 8. ral e ethnographia. Pará. 8.

The Illustrated London News. London, Fol. Boletin del Instituto geológico de Mexico.

Observaciones meteorologicas del Colegio caMexico. 4.

tolico del sagrado corazón de Jesus. PueBulletin de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Tou

Rousdon Observatory, Devon. Meteorological louse. 8.

Observations. London 4. Bulletin de la Société des sciences naturelles

McGill University: Papers from the Departde Saône-et-Loire. Chalon-sur-Saône. 8.

ment of engineering, pathology, physics

Montreal, 8.
Catalogue of Augsburg Seminary, Minneapolis
Minn. Minneapolis. 8.

Prace mathematyczno-fizyczne wydawane w

Warszawie przez S. Dicksteina etc. WarCatalogue des thèses et écrits académiques.

8. Paris. 8 & 4.

The University of Chicago. Annual Register. The University of Nebraska. Catalogue. Lin

Chicago. 4. coln, Nebraska. 8.

Relatorio apresentado a Presidente dos EstaChronik der Universität Kiel. Kiel. 8.

dos unidos do Brazil. Rio de Janeiro. Comunicaciones del Museo nacional de Bue- 8. nos Aires. Buenos Aires. 8.

Répertoire bibliographique des principales Altbayerische Forschungen. Hg. vom Histor- revues françaises. Paris. 8. ischen Verein von Oberbayern. München.

Annual Report of the Council of the Liver8.

pool Geographical Society. Liverpool. 8. L'Illustration. Paris. 4.

bla. 4.

etc.

zawa,

X

Annual Report of the Council of the York- Vagten. Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Vishire Philosophical Society. York. 8. ** denskab, Politik. Ansvarlig Redaktør: L.

Mylius-Erichsen. Kbh. 8. Spisy poctěné jubileini cenou Králowski České Spolēcnosti Nauk. V Prace. 8. ** Werken van het Provincial Genootschap van

kunsten en wetenschapen in Noord-Brabant. Ekonomisk Tidskrift utg. af David Davidson.

's Hertogenbosch. 8. Sth. 8. Tidsskrift for Industri. Udg. af Industrifor-| Zeitschrift für bildende Kunst. Lpz. 4.

eningen i Kjøbenhavn. Redaktion: Pietro Zeitschrift für deutsche Wortforschung hg. Krohn. 1. Gottlob. Adolph Jensen. Kbh.

von Friedrich Kluge. Strassburg. 8. 4.

**

Bibliotekets norske Afdeling har i 1899 modtaget Gaver fra følgende:

Konservator Hans Aall, Kra.
Dr. philos. Kristian B.-R. Aars, Kra.
Organist H, Albrechtson, Kra.
Sognepræst 0. G. Arctander, Buksnes.
Pastor J. Belsheim, Kra.
Det norske Bibelselskabs Forlag, Kra.
Arkitekt Peter Blix, Kra.
Dr. med. Lyder Borthen, Trondhjem.
Professor 0. Broch, Kra.
Consul Bernhard Brons.
Stud. theol. H. Brun, Kra.
Kristiania Børs.
Erlandsens Boghandel, Kongsberg.
Byfoged D. Faye Hansens Dødsbo, Drøbak.
Bergens fjellmannalag, Bergen.
Dampskibsexpeditør Holger Fischer, Kra.
Sognepræst Johannes Flood, Trondhjem.
Konservator M. Foslie, Trondhjem.
Generalfelttøimesteren, Kra.
Lærer Grimstvedt, Kra,
Klokker H, G. Heggtveit, Kra.
Direktør Joh. L. Hirsch, Aas.
Prosektor Halfdan Hopstock, Kra.
Rigsarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas, Kra.
Godseier Fr. Ingier, Ljan.
Kammerrath Emil Jonas, Berlin.

Dr. A. Krause, Tromsø.
Læge P. C. Kreyberg, Bergen.
Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen.
Stavanger Amts Landhusholdningsselskab, Stav-

anger.
0. J. Lie-Pettersen.
Godseier H. C. Mathiesen, Linderud.
Professor Moltke Moe, Kra.
Professor H. Mohn, Kra.
Godseier Kai Moller, Fredrikstad,
Professor Yngvar Nielsen, Kra.
Statsgartner P. Nøvik, Kra.
Bureauchef Sigv. Petersen, Kra.
Rektor J. K. Qvigstad, Tromsø.
Læge G. Rasch, Fredrikshald.
Grosserer Thønnes Reymert, Mandal.
Rigsforsikringsanstalten, Kra,
Fru Signe Rink, Kra.
Fru Hedevig Rosing, Kra.
Læge J. Scharffenberg, Trondhjem.
Direktør O. Schjøll, Kra.
Konservator J. Sparre Schneider, Tromsø.
Statsentomolog W. M. Schøyen, Kra.
Overingeniør Joh. Skougaard, Kra.
Libreria Enrico Spoeri, Pisa.
Adjunkt K. Stub, Kra.

Overkontrollør Hercules Tornøe, Kra,
«Tunsbergeren», Tønsberg.
Det kgl. norske Videnskabers Selskab, Trond-

hjem.
Professor J. H. L. Vogt, Kra.
Skolebestyrer P. Voss, Kra.
Professor P. Waage, Kra.

Dr. med. Eyvin Wang, Kra.
Institutbestyrer L. F. Weidemann, Gløshaugen,

Trondhjem.
Cand. philos. G. Wessel, Kra.
Professor N. Wille, Kra,
Forstander H. T. Western, Kra.

I samme Tidsrum har Bibliothekets udenlandske Afdeling modtaget Gaver fra følgende:

Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M. A., Bombay. Sir Frank W. Hackett, Washington, D, C. Professor R. Abegg, Göttingen.

Fabrikeier Heinrich Haensel, Pirna a/d Elbe. Kammerherre, Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurvigen, Professor Martin Hartmann, Charlottenburg. Tranekjær Slot, Langeland.

Sadakichi Hartmann, New York. Adjunkt Axel Andersen, Kra.

Charles Janet, Beauvais. Lord W. G. Armstrong, Newcastle.

Det norske meteorologiske Institut, Kra. Skolebestyrer. V. Arneberg, Kra.

Kammerrath E. Jonas, Berlin. Dr. med. H. P. B. Barfod, Kbh.

Dr. W. Joos, Schaffhausen. S. Baudry, Professor i Medicin, Lille.

Dr. H. Karlsson, Rom. Poul Bjerge, Vejen.

Den norske historiske Kildeskriftkommission, G. Bilfinger, Stuttgart.

Kra, Missionsprest P. O. Bodding, Calcutta. Kommissionen for videnskabelig Undersøgelse Gyldendalske Boghandel, Kbh.

af de danske Farvande, Kbh. Cand. jur. Ivar Breder. Kra.

Musikaliska Konstföreningen, Stockholm. A. Breitung, Kbh.

Dr. Josef v. Körösy, Budapest. Professor Paul Bureau, Paris.

Le duc de Loubat, Paris. Danske Rigsdags Bureau, Kbh.

Fru Signe Løseth, Kra. Professor 0. Byström, Stockholm.

Fabrikeier E. Merck, Darmstadt. Professor R. Collett, Kra.

Professor Moltke Moe, Kra. Professor Guido Cora, Rom.

Th. K. Monro, M. A., M. D., Glasgow. A. Daae, Kbh.

Walter Morice, London.
Ingeniør Ch. Delgobe, Kra.

D. A. Mougel, Neuville-sous-Montreuil.
Willem K. G. Dittlinger, 's Gravenhage. Professor D. H. Müller, Wien.
Pastor Kr. M. Eckhoff, Kra.

Zoologisk Museum, Kbh.
Dr. Enrique Fatigati, Madrid.

Direktør O. Pihl's Arvinger, Kra. Dr. Julius Ficker, Innsbruck.

Professor Dr. O. Platou, Kra.
Dr. W. Fiske, Florents.

Cand. mag. J. Raabe, Kra.
Det nordiske Forlag, Ernst Bojesen, Kbh. Assistent W. Rasch, Rigsarkivet, Kra.
Dr. Aage Friis, Kbhvn.

Dr. Hans Reusch, Kra.
Dr. H. Fritsche, St. Petersburg.

The Ronbroke Press, Los Angeles, California. Professor Carl Gegenbaur, Leipzig.

Cand. jur. Ræder, Kra. Lic. jur. Emil Gfeller, Bern.

Boghandler J. Salmonsen, Kbh. Professor G. Guldberg, Kra.

Observator J. Schroeter, Kra.

« PreviousContinue »