Page images
PDF
EPUB

Α. D. 33.

JOHN XI, 31-42.

A. D, 33.

Then said the Jews, Behold how he VER. 31.

loved him! Οι ούν Ιουδαίοι οι όντες μετ' αυτής εν

VER. 37. τη οικία, και παραμυθούμενοι αυτήν, εδόν Τινές δε εξ αυτών είσον: Ουκ ήδύνατο τες την Μαρίαν ότι ταχέως ανέστη και ούτος ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφεξήλθεν, ήκολούθησαν αυτή, λέγοντας: "Οτι λού, ποιήσαι ένα και ούτος μη αποθάνη και υπάγει εις το μνημείον, ένα κλαύση εκεί.

And some of them said, Could not The Jews then which were with her this man; a which opened the eyes of in the house, and comforted her, when the blind, have caused that even this they saw Mary, that she rose up hastily man should not have died ? and went out, followed her, saying, She

a See on Matt. xi. ver. 5. clause 1.. goeth unto the grave to weep there.

VER. 58.
VER. 32.

Ιησούς ούν πάλιν εμβριμώμενος εν εαυ“Η ούν Μαρία ώς ήλθεν όπου ήν ο Ιησούς, τα, έρχεται εις το μνημείον, ήν δε σπήιδούσα αυτόν, έπεσεν εις τους πόδας αυτού, λαιον και λίθος επέκειτο επ' αυτώ. λίγουσα αυτώ· Κύριε, ει ής ώδε, ουκ αν απέθανέ μου αδελφός.

Jesus therefore, again gruaning in

himself, cometh to the grave. It was u Then when Mary was come where Je cave, and a stone lay upon it. sus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, a Lord, if

VER. 39. thou hadst been here, my brother had Λέγει ο Ιησούς: "Αρατε τον λίθον. Λέγει not died.

αυτό και αδελφή του τεθνηκότος, Μάρθα a See on ver. 21.

Κύριε, ήδη όζει: τεταρταίος γάρ έστι.

Jesus suid, Take ye away the stone. VER. 33.

Martha, the sister of him that was dead, Ιησούς ούν, ώς είδεν αυτήν κλαίουσαν, | saith unto him, Lord, by this time he και τους συνελθόντας αυτή Ιουδαίους κλαί- stinketh : for he hats been dead four στας, ενεδριμήσατο τα πνεύματι, και days.

VER. 40. έτάραξεν εαυτόν When Jesus therefore saw her

Λέγει αυτή ο Ιησούς: Ούκ είπόν σοι ότι

weeping, and the Jewς αιεο weeping which | εάν πιστεύσης, όψει την δόξαν του Θεού; came with her, he groaned in the spirit,

Jesus saith unlo her, Said I not unto and * was troubled.

thee, that, if thou wouldest believe, thou

shouldest see the glory of God?
Gr. he troubled himself.

VER. 41.
VER. 34.

*Ηραν ούν τον λίθον, ού ήν ο τεθνηκώς κείΚαι είπε: Πού τεθείκατε αυτόν;

μενος. ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς And said, Where have ye laid him ? άνω, και είπε: Πάτερ, ευχαριστώ σοι ότι They said unto him, Lord, come and see. ήκουσάς μου.

Then they took away the stone from VER. 35.

the place where the dead was laid. And Λέγουσιν αυτώ Κύριε, ερχου και ιδε. | Jesus lified up his eyes, and said, a Fa'Εδάκρυσεν ο Ιησούς.

ther, b1 thank thee that thou hast heard a Jesus wept.

a See on Matt. vii. ver. 21. clause 4. 2 And when he was come near, he

At that time Jesus answered and beheld the city, and wept over it, said, I thank thee, O Father, Lord of Luke xix. 41. For we have not an

heaven and earth, because thou hast High Priest which cannot be touched hid these things from the wise and with the feeling of our infirmities ; prudent, and hast revealed them unto but was in all points tempted hike as babes, Matt. xi. 25. and Luke xi. 21. we are, yet without sin, Heb. iv. 15.

VER. 42.
VER. 36.

'Εγώ δε ήδειν ότι πάντοτε μου ακούεις: "Ελεγον ούν οι Ιουδαίοι πώς έφίλει αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον, αυτόν.

να πιστεύσωσιν ότι συ απέστειλας.

me.

A. D. 33.

JOHN XI. 42–49.

A. D. 33.

And I know that thori hearest me always : a but because of the people which

VER. 47. stand by I said it, that they may be lieve c that thou hast sent me.

Συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρι

σαίοι συνέδριον, και έλεγον· τί ποιούμεν ; * Father, glorify thy name. Then rooftog o droguetios wind onusia yali. came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will a Then gathered the Chief Priests glorify it again. The people there and the Pharisees a council, and said, fore that stood by and heard it, said b What do we ? for this man doeth many that it thundered : others said, An miracles. angel spake to him. Jesus answered

a See on Matt. xii. ver. 14. and said, This voice came not because

6 But when they had commanded of me, but for your sakes, John zii. them to go aside out of the council, 28-30.

they conferred among themselves, Sayo These things I say that ye might ing, What shall we do to these men? be saved, John v. 34. But these are for that indeed a notable miracle bath written, that ye might believe that been done by them is manifest to all Jesus is the Christ, the Son of God; them that dwell in Jerusalem; and and that believing ye might have life

we cannot deny it. But that it spread through his name, xx. 31. • See on chap. viii. ver. 42. clause 3. straitly threaten them, that they speak

no further among the people, let us VER. 43.

henceforth to no man in this name,

Acts iv. 15–17. Και ταύτα εισών, φωνή μεγάλη έκρούγασε: Λάζαρε, δεύρο έξω.

VER. 48. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, a Lazarus, come

Εάν αφώμεν αυτόν ούτω, πάντες πισ. forth.

τεύσουσιν εις αυτόν και ελεύσονται οι a See on Matt. viii. ver. 3. clause 2. vai cò ionos.

Ρωμαίοι, και αρoύσιν ημών και τον τόπον VER. 44.

a If we let him thus alone, ball men Και εξήλθεν ο τεθνηκώς, δεδεμένος τους | pill believe on him: and the Romans πόδας και τας χείρας κειρίαις και η όψις | shall come, and take away both our place αυτού σουδαρίων περιεδέδετο. Λέγει αυτούς | αnd nation. ο Ιησούς: Λύσατε αυτόν, και άφετε υπά

a And when they had brought them, you.

they set them before the council: and a And he that was dead came forth, the High Priest asked them, Saying, bound hand and foot with grave-clothes; Did not we straitly command you and his face was bound about with a nap- that ye should not teach in this name? kin. Jesus saith unto them, Loose him, and, behold, ye have filled Jerusalem and let him go.

with your doctrine, and intend to a See on Matt. xi. ver. 5. clause 5. bring this man's blood upon us, Acts

v. 27, 28. VER. 45.

Woe unto you, lawyers ! for ye Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες | have taken away the key of knowπρος την Μαρίαν, και θεασάμενοι και εποίη- ledge; ye entered not in yourselves, σεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. and them that were entering in ye

Then many of the Jews which came to hindered, Luke xi: 52.
Mary, and had seen the things which
Jesus did, believed on him.

VER. 49.
VER. 46.

Είς δέ τις εξ αυτών Καϊάφας, αρχιεΤινές δε εξ αυτών απήλθον προς τους τούς Υμείς ούκ οίδατε ουδέν

ρεύς ών του ενιαυτού εκείνου, είπεν αυΦαρισαίους, και είπον αυτούς και εποίησεν ο 'Inc cüc.

And one of them, a named Caiaphas, Büc some of them went their ways to being the High Priest that same year, the Pharisees, and told them what things said unto them, Ye know nothing at all, Jesus had done.

a See on Luke jü. ver. 2. clause 1.

Α. D. 33,

JOHN XI. 50-57-xu. 1.

Α. D. 33.

VER. 50.

in Galilee: for he would not walk in Ουδε διαλογίζεσθε ότι συμφέρει ημϊν | Kill him, John vii. 1. Therefore they

Jewry, because the Jews sought to ένα εις άνθρωπος αποθάνη υπέρ του λαού, | sought again to take him: but he esκαι μη όλον το έθνος απόληται.

caped out of their hand; And went Nor consider a that it is expedient for away again beyond Jordan, into the us that one man should die for the peo- place where John at first baptized ; ple, and that the whole nation perish not. and there he abode, X. 39, 40. a See on ver. 48.

VER. 55.
VER. 51.

"Ην δε εγγύς το πάσχα των Ιουδαίων Τούτο δε αφ' εαυτού ούκ είπεν· αλλά και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα έκ της αρχιερεύς ών του ενιαυτού εκείνου, προεφή- χώρας προ του πάσχα, ένα άγγίσωσιν εαυτευσεν ότι έμελλεν ο Ιησούς αποθνήσκειν τους. υπέρ του έθνους:

& And the Jews' Pussover was nigh at a And this spake he not of himself: hand : band many went out of the counbut, being High Priest that year, he try up to Jerusalem before the Passover, prophesied, b That Jesus should die for to purify themselves. that nation;

à See on Matt. xxvi. ver. 2. clause 2. * Many will say to me in that day, b For there were many in the conLord, Lord, have we not prophesied gregation that were not sanctified ; in thy name ? and in thy name bave therefore the Levites had the charge cast out devils ? and in thy name done of the killing of the passovers for every many wonderful works? Matt. vii. 22. one that was not clean, to sanctify See on Matt. xx. ver. 28. clause 3. them unto the Lord. For a multi

tude of the people, even many of VER. 52.

Ephraim and Manasseh, Issachar and Και ουχ υπέρ του έθνους μόνον, αλλ' ίνα | Zebulum, had not cleansed themselves, και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορτισμένα yet did they eat the paggover otherσυναγάγη εις έν.

wise than it was written : but Hezea And not for that nation only, but kiah prayed for them, saying, The that also he should gather together in good LORD. pardon every one that one the children of God that were scat-prepareth his heart to seek God, the

LORD God of his fathers, though he be tered abroad.

not cleansed according to the purificaa See on Matt. viji.ver. 11. clause 1. tion of the sanctuary, 1 Chron. XXX.

17--19. VER. 53.

VER. 56. 'Ασ' εκείνης της ημέρας συνεβουλεύ 'Εζήσουν ούν τον Ιησούν, και έλεγον μετ' σαντο να αποκτείνωσιν αυτόν.

αλλήλων εν τω ιερα εστηκότες: Τι δοκεί Then from that day forth they εook υμίν, ότι ου μή έλθη εις την εορτήν; counsel together for to put him to death.

Then sought they for Jesus, and spake a See on Matt. xii. ver. 14.

among themselves as they stood in the tem

ple, What think ye, that he will not come VER. 54.

to the feast? Ιησούς ούν ουκ έτι παρρησία περιεπάτει

VER. 57. εν τοϊς Ιουδαίοις, αλλά ασήλθεν εκείθεν εις

Δεδώκεισαν δε και οι αρχιερείς, και οι την χώραν εγγύς της ερήμου, είς Εφραίμ Φαρισαίοι εντολήν, ίνα εάν τις γνώ πού έστι, λεγομένην πόλιν κάνει διέτριβε μετά των

μηνύση, όπως πιάσωσιν αυτόν. μαθητών αυτού.

Now both the Chief Priests and the Jesus therefore walked no more openly Pharisees had given a commandment, that among the Jews ; but went thence unto if any man knew where he were, he should a country near to the wilderness, into a shew it, that they might take him. city called 'Ephraim, and there continuied with his disciples.

CHAP. XII.-VER. 1. a After these things Jesus walked Ο ούν 'Ιησούς προ εξ ημερών του πάσχα

[ocr errors]

Α. D. 33.

JOHN XII. 1-1.

Α. D. 33.

[ocr errors]

ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ην Λάζαρος, ο Why was not this ointment sold for τεθνηκώς, δν ήγειρεν εκ νεκρών.

three hundred pence, and given to the Then Jesus six days before the Pas- poor? sover a came to Bethany, where Lazarus

VER. 6. was which had been dead, whom he raised Είπε δε τούτο, ουχ ότι σερί των στωfrom the dead.

χών έμελεν αυτώ, αλλ' ότι κλέπτης ήν, και a See on chap. xi. ver. 43, 44.

το γλωσσόκομον είχε, και τα βαλλόμενα

εβάσταζεν. VER. 2.

This he said, not that he cared for the 'Estaingay cũr autá deitvor ixti, xain poor ; but because he was a thief, and Μάρθα διηκόνει· ο δε Λάζαρος εις ήν τών | had the bag, απd bare what was put συνανακειμένων αυτώ.

therein. a There they made him a supper ; and

VER. 7. Martha served: but Lasarus was one of Είπεν ούν ο Ιησούς: "Αφες αυτήν εις την them that sat at the table with him. ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν

αυτό. a Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village:

Then said Jesus, Let her alone : against and a certain woman named Martha the day of my burying hath she kept received him into her house. And this. she had a sister called Mary, which

VER. 8. also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered

Τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε μεθ' about much serving, and came to him | εαυτών, έμε δε ου πάντοτε έχετε. and said, Lord, dost thou not care a For the poor always ye have with that my sister hath left me to serve you; but me ye have not always. alone ? bid her therefore that she help a See on Matt. xxvi. ver, 11. me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art

VER. 9. careful and troubled about many things, Luke 1. 38–41.

"Εγινω ούν όχλος πολύς έκ τών Ιουδαίων

ότι εκεί έστι» και ήλθον ού δια τον Ιησούν VER. 3.

μόνον, αλλ' ίνα και τον Λάζαρον ίδωσιν, δν “Η ούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου ήγειρεν εκ νεκρών. νάρδου πιστικής πολυτίμου, ήλειψε τους Much people of the Jews therefore πόδας του Ιησού, και εξέμαξε ταϊς θριξιν knew that he was there: and they came αυτής τους πόδας αυτού και δε οικία έπλη- not for Jesus' sake only, but that they ρώθη εκ της οσμής του μύρου.

might see Lazarus also, whom he had Then took Mary a pound of ointment

raised from the dead. of spikenard, very costly, and anointed

VER. 10. the feet of Jesus, und wiped his feet with her hair: and the house was filled with

'Εβουλεύσαντο δε οι 'Αρχιερείς ένα και the odour of the ointment.

τον Λάζαρος αποκτείνωσιν

But the Chief Priests consulted that VER. 4.

they might put Lazarus also to death ; Λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλων

VER. 11. αυτον παραδιδόναι:

"Οτι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των ΙουThen saith one of his disciples, Judas | δαίων, και επίστευον εις τον Ιησούν. Iscariot, Simon's son, which should be a Because that by reason of him many tray him,

of the Jews went away, and believed on a See on Matt. I. ver. 4. clause 2.

Jesus.

a Then many of the Jews which VER. 5.

came to Mary, and had seen the Διατί τούτο το, μύρον ούκ έπρέθη | things which Jesus did, believed on τριακοσίων δηναρίων, και εδόθη πτωχούς ; him, John xi. 45.

Α. D. 33.

JOHN xII. 12--23.

Α. D. 33.

The people therefore that was with VER. 12

him when he called Lazarus out of his Τη έπαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την grave, and raised him from the dead, εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις | bare record. Ιεροσόλυμα,

VER. 18. On the next day much people that Διά τούτο και υπήντησεν αυτώ ο όχλος, were come to the feast, when they heard | ότι ήκουσε τούτο αυτών πεποιηκέναι το that Jesus was coming to Jerusalem, σημείον.

For this cause the people also met him, VER. 13. "Έλαβαν τα βαΐα των φοινίκων, και εξήλθον |this miracle.

for that they heard that he had done εις ύπάντησιν αυτώ, και έκραζον Ωσανά,

VER. 19. ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ.

Οι ούν Φαρισαίοι είπον προς εαυτούς •Took όταnches of palm tres, and | κόσμος οπίσω αυτού απήλθεν.

Θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν ; ίδε, και went forth to meet him, and cried, Hosanna : Blessed is the King of Israel

The Pharisees therefore said among that cometh in the name of the Lord.

themselves, a Perceive ye how ye prevail a See on Matt. xxi. ver. 8, 9.

nothing ? behold, the world is gone after

him. VER. 14.

* And when they found them not, Ευρών δε ο Ιησούς όνάριον, εκάθισεν επ'they drew Jason and certain brethren αυτό, καθώς έστι γεγραμμένον:

unto the rulers of the city, crying,

These that have turned the world upa And Jesus, when he had found a side down, are come hither also ; young ass, sat thereon ; as it is written,

Acts xvii. 6
a See on Matt. xxi, ver. 7.

VER. 20.
VER. 15.

*Ησαν δέ τινες “Ελληνες εκ των αναβαιΜή φοβού θύγατερ Σιών» ιδού, ο βασι- νόντων ένα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. λεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πώλον And there were certain Greeks among όνου.

them that came up to worship at the feast : a Fear not, daughter of Sion : behold,

VER. 21. thy King cometh, sitting on an ass's colt.

Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω το από a See on Matt. xxi. ver. 5.

Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και ήρώτων αυτόν,

λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. VER. 16. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού | which was of Bethsaida of Galilee, and

The same came therefore to * Philip, το πρώτον· αλλ' ότι εδοξάσθη ο Ιησούς: desired him, saying, Sir, we would see τότε εμνήσθησαν ότι ταύτα ήν επ' αυτώ

Jesus. γεγραμμένα, και ταύτα εποίησαν αυτώ.

a See on Matt. x. ver. 3. clause 1. a These things understood not his disciples at the first, but when Jesus was

VER. 29. glorified, then remembered they that

"Ερχεται Φίλιππος, και λέγει τα 'Αν. these things were written of him, and that they had done these things unto him. spéu sal wáno 'Avdpłas sai olastHOS AÉ

a But the Comforter, which is the Philip cometh and telleth a Andrew : Holy Ghost, whom the Father will and again Andrew and Philip told Jesus. send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your Andrew his brother, Matt. x. 2.

a Simon, who is called Peter, and remembrance, whatsoever I have said unto you, John xiv. 26.

VER. 23.
VER. 17.

ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοϊς, λέγων:

"Ελήλυθεν η ώρα να δοξασθή ο υιός του αν'Εμαρτύρει ούν ο όχλος ο ών μετ' ότι τον λάζαρος έφώνησεν εκ του μνημείου,

θρώπου και ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών.

And Jesus answered them, saying,

γουσι τω Ιησού.

« PreviousContinue »