Page images
PDF
EPUB

Α. D. 33.

ACTS V. 50-58.

Α. D. 33.

do ye.

C

Hath not my hand made all these received a just recompence of reward, things?

Ηeb. ii. 2. * For all those things hath mine

b See on John vii. ver. 19. clause 2. hand made, and all those things have

VER. 54. been, saith the LORD, Isa. lxvi. 2.

'Ακούοντες δε ταύτα, διεπρίοντο ταϊς VER. 51.

καρδίαις αυτών, και έβρυχον τους οδόντας

επ' αυτόν. Σκληροτράχηλοι, και απερίτμητοι τη καρδία και τους ασίν, υμείς αεί τω πνεύ

a When they heard these things, they ματι τώ αγίω αντιπίπτετε ως οι πατέρες | were cut to the heart, and they gnashed υμών, και υμείς.

on him with their teeth. Ye stiffnecked and uncircumcised in a When they heard that, they were heart and eurs, a ye, do always resist the cut to the heart, and took counsel to Holy Ghost : as your fathers did, so slay them, Acts v. 33.

VER. 55. a But they rebelled, and vexed his “Υπάρχων δε πλήρης Πνεύματος αγίου, holy Spirit: therefore he was turned ατενίσας εις τον ουρανόν, είδε δόξαν Θεού, to be their eneray, and he fought και 'Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού, against them, Isa. Ixiii. 10. And

But he, a being full of the Holy grieve not the Holy Spirit of God, Ghost, looked up stedfastly into heaven, whereby ye are sealed unto the day and saw the glory of God, and Jesus of redemption, Ephi iv. 50. Quench stunding on the right hand of God, not the Spirit, 1 Thess. V. 19.

a And the saying pleased the whole VER. 52.

multitude : and they chose Stephen, Τίνα των προφητών ούκ εδίωξαν οι πα

a man full of faith and of the Holy

Ghost, Acts vi. 5. τέρες υμών και και απέκτειναν τους προκά b See on John i. ver. 14. clause 2. ταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δι

See on Matt. xxii. ver. 44. καίου, ου νυν υμείς προδόται και φανείς γεγένησθε

VER. 36. a Which of the prophets have not

Και είπεν: Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς

your fathers persecuted? and they have slain ανεωγμένους, και τον υιόν του ανθρώπου εκ them which shewed before of the coming

δεξιών εστώτα του Θεού. of b the Just One ; of whom ye have been And said, Behold, I see the heavens now the betrayers and murderers: opened, a and the Son of man b standing a See on Matt. v. ver. 12. clause 3.

on the right hand of God. b See on chap. iii. ver. 14. clause 2. a See on Matt. xvi. ver. 13. clause 4.

b See on Matt. xxii. ver. 44. VER. 55.

VER. 57. οίτινες ελάβετε τον νόμον εις διαταγάς αγγέλων, και ουκ εφυλάξατε.

Κράξαντες δε φωνή μεγάλη, συνέσχον

τα ώτα αυτών, και ώρμησαν ομοθυμαδόν a Who lave received the law by the in' ajtóv• disposition of angels, b and have not

Then they cried out with a loud voice, kept it.

and stopped their ears, and ran upon a The chariots of God are twenty him with one accord, thousand, even thousands of angels :

VER. 58. the Lord is among them as in Sinai, in the holy place, Psal. Iανίii. 17. βάλουν και οι μάρτυρες απέθεντο το

Και εκβαλόντες έξω της πόλεως, ελιθοWherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, μάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου till the seed should come to whom the | καλουμένου Σαύλου, promise was made; and it was ordain a And cast him out of the city, and ed by angels in the hand of a me stoned him : b and the witnesses claid diator, Gal. iii. 19. For if the word down their clothes at a young man's feet, spoken by angels was stedfast, and whose nume was Saul. every transgression and disobedience a See on John viii. ver. 59. clause 1.

A. D. 33.

ACTS VII. 58-60,-V1.1-3.

A. D. 34.

my

b The hands of the witnesses shall | Jesus died and rose again, even so be first upon him to put him to death, them also which sleep in Jesus will and afterward the hands of all the God bring with him, 1 Thess. iv. 13, people. So thou shalt put the evil 14. See also on Matt. ix. ver. 24. away from among you, Deut xvii. 7. cAnd Saul was consenting unto his

CHAP. VIII.-VER. 1. death. And at that time there was a Σαύλος δε ήν συνευδοκών της αναιρέσει αυgreat persecution against the church του. Εγένετο δε εν εκείνη τη ημέρα διωγμός which was at Jerusalem, Acts viïi. 1. péyas émi Thy ixxandlar om å "lepetiróAnd Saul yet breathing out threaten- | μοις πάντες τε διεσπάρησαν κατά τις ings and slaughter against the dis- χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρείας, πλην ciples of the Lord, went unto the Täv ÅTortów, High Priest, and desired of him let

And Saul was consenting unto his ters to Damascus to the synagogues, death. a And at that time there was a that if he found any of this way, whe- great persecution against the Church ther they were men or women, he which was at Jerusalem; b and they might bring them bound unto Jerusa- were all scattered abroad throughout the lem, ix. 1, 2.

regions of Judæa and Samaria, except

the apostles. VER. 59.

a See on Matt. v. ver. 10. clause 1. Και έλιθοβάλουν τον Στέφανον, επικα

b See on Matt. X. ver. 23. clause 1. λούμενον και λέγοντα: Κύριε Ιησού, δέξαι το πνεύμα μου. .

VER. 2. a And they stoned Stephen, calling

Συνεκόμισαν δε τον Στέφανον άνδρες upon God, band saying, Lord Jesus, sudacris, sai thoshoarto xoterèv péyay receive my spirit.

{x' auta. a See on chap. ix. ver. 14. clause 2. his burial, and made great lamentation

And devout men carried Stephen to b Into thine hand I commit

over him. spirit: thou hast redeemed me,

VER. S. LORD God of truth, Psal. xxxi. 5.

Σαύλος δε έλυμαίνετο την εκκλησία, , VER. 60.

κατά τους οίκους εισπορευόμενος, σύρων Θείς δε τα γόνατα, έκραξε φωνή με

τε άνδρας και γυναίκας παρεδίδευ εις γάλη: Κύριε, μη στήσης αυτούς την αμαρ

φυλακήν. τίαν ταύτην. Και τούτο είπών, εκοιμήθη.

* As for Saul, he made havock of the

Church, entering into every house, und And he kneeled down, and cried with a hailing men and women committed them loud voice, a Lord, lay not this sin to

to prison. their charge. And when he had said this, he fell asleep.

a And Saul yet breathing out threat

enings and slaughter against the disa See on Matt. v. ver. 44. clause 2. ciples of the Lord, went unto the

b For David, after he had served his High Priest, And desired of him letown generation by the will of God, ters to Damascus to the synagogues, fell on sleep, and was laid unto his that if he found any of this way, whefathers, and saw corruption, Acts ther they were men or women, he xiii. 36. For this cause many are might bring them bound unto Jeruweak and sickly among you, and salem, Acts ix. 1,2. I am verily a many sleep, 1 Cor. xi. 30. After that, man which am a Jew, born in Tarsus, he was seen of above five hundred a city in Cilicia, yet brought up in this brethren at once; of whom the greater city, at the feet of Gamaliel, and part remain unto this present, but some taught according to the perfect man. are fallen asleep, xv. 6. Then they also ner of the law of the fathers, and was which are fallen asleep in Christ, are zealous toward God, as ye all are this perished, 18. But I would not have day. And I persecuted this way unto you to be ignorant, brethren, con- the death, binding and delivering into cerning them which are asleep, that prisons both men and women, uii. ye sorrow not, even as others which 3,4. I verily thought with myself, have no hope. For if we believe that that I ought to do many things con

[blocks in formation]

A.D. 34.

trary to the name of Jesus of Naza- of Samaria, and preached Christ unt" reth. Which thing I also did in Je- them. rusalem : and many of the saints did

a See on chap. i. ver. 8. clause 3. I shut up in prison, having received authority from the Chief Priests; and

VER. 6. when they were put to death, I gave Προσεΐχόν τε οι όχλοι τους λεγομένοις my voice against them. And I punish- υπό του Φιλίππου ομοθυμαδόν, εν τω ed them oft in every synagogue, and ακούειν αυτούς και βλέπεις τα σημεία και compelled them to blaspheme: and indiei. being exceedingly mad against them,

And the people with one accord gave I persecuted them even unto strange heed unto those things which Philip cities, xxvi. 9—11. For I am the spake, hearing and seeing the miracles least of the apostles, that am not meet which he did. to be called an apostle, because I persecuted the church of God, 1 Cor.

VER. 7. xv. 9. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' exábapta, Coarta meyang

, Dari, ishpo

Πολλών γας των εχόντων πνεύματα religion, how that beyond measure I

XETO “

πολλοί δε παραλελυμένοι και χωλοί persecuted the church of God, and

έθεραπεύθησαν, , wasted it, Gal. i. 13. Concerning zeal, persecuting the church; touch-voice, came out of many that were pose

a For unclean spirits, crying with loud ing the righteousness which is in the sessed with them: band many taken law, blameless, Phil. iii. 6. Who was with palsies, and that were lame, were before a blasphemer, and a perse, healed. cutor, and injurious ; but I obtained mercy, because I did-it ignorantly in

a See on Matt.iv. ver. 24. clause 4. unbelief, 1 Tim. i. 13.

bSee on Matt. iv. ver. 24. clause 6.

See on Matt. xi. ver. 5. clause 2.
VER. 4.
Οι μεν ούν διασπαρέντες διήλθον, ευαγ-

VER. 8. γελίζόμενοι τον λόγον, .

Και εγένετο χαρά μεγάλη εν τη πόλει * Therefore they that were scattered ixsívn. abroad went every where preaching the And there was great joy in that city. word. a Now they which were scattered

VER. 9. abroad upon the persecution that arose

'Ανήρ δέ τις ονόματι Σίμων προϋπήρχεν about Stephen, travelled as far as εν τη πόλει μαγεύων, και εξιστών το Phenice, and Cyprus, and Antioch, dvoç rñç Lauapaías, réyou sivaí Tira preaching the word to none but unto lavròy péyar the Jews only, Acts xi. 19. And But there was a certain man, called when there was an assault made, both Simon, which beforetime in the same city of the Gentiles and also of the Jews, a used sorcery, and bewitched the people with their rulers, to use them despite of Samaria, giving out that hiinself was fully, and to stone them, They were

some great one: ware of it, and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto

a And when they had gone through the region that lieth round about : And the isle unto Paphos, they found a there they preached the Gospel, xiv. certain sorcerer, a false prophet, a 5–7. But when they persecute you xiii. 6. And it came to pass, as we

Jew, whose name was Bar-jesus, Acts in this city, flee ye into another : for verily I say unto you, Ye shall not

went to prayer, a certain damsel poshave gone over the cities of Israel till sessed with a spirit of divination met the Son of man be come, Matt. x. 23.

us, which brought her masters much

gain by soothsaying: The same folVER. 5.

lowed Paul and us, and cried, saying, Φίλιππος δε κατελθών εις πόλιν της | These men are the servants of the Σαμαρείας, εκήρυσσεν αυτούς τον Χριστόν. | most high God, which shew unto us

of salvation. And this did * Then Philip went down to the city I she many days. But Paul, being

the way

A. D. 34.

inen.

ACTS VII. 9–17.

A. D. 34. grieved, turned and said to the spirit, , of God, and the name of Jesus Christ, I command thee in the name of Jesus they were baptized, both men and woChrist, to come out of her. And he came out the same hour, xvi. 16-18.

a See on Matt. iii. ver. 2. clause 2. Then Pharaoh also called the wise b See on Matt. iii. rer. 6. clause 1. men and the sorcerers: now the magicians of Egypt, they also did in like

VER. 13. manner with their-enchantments,

ο δε Σίμων και αυτός έπίστευσε, και Exod. vii. 11. And the soul that | βαπτισθείς ήν προσκαρτερών του Φιλίππο, , turneth after such as have familiar | θεωρών τε σημεία και δυνάμεις μεγάλες spirits, and after wizards, to go a youévas, iglotato. whoring after them, I will even set my face against that soul, and will

Then Simon himself believed also: and cut him off from among his people, when he was baptised, he continued with Lev. xx. 6. There shall not be found Philip, and wondered, beholding the

* miracles and signs which were done. among you any one that maketh his son or his daughter to pass through * Gr. signs and great miracles. the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter,

VER. 14. or a witch, or a charmer, or a con 'Ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμοις απόsulter with familiar spirits, or a wi- στολοι ότι δέδεκται η Σαμάρεια τον λόγον zard, or a necromancer. For all that του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτdo these things are an abomination poy sal 'Iwawar unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth Jerusalem heard that Samaria had re

Now a when the apostles which were af drive them out from before thee, Deut. ceived the word of God, they sent unta xviii. 10–12. And he doeth great them Peter and John: wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the

a And at that time there was a sight of men, And deceiveth them great persecution against the Church that dwell on the earth by the means of which was at Jerusalem; and they those miracles which he had power

were all scattered abroad throughout to do in the sight of the beast; say- the regions of Judæa and Samaria, ering to them that dwell on the earth, cept the apostles, ver. 1. that they should make an image to

VER. 15. the beast, which had the wound by a sword, and did live, Rev. xiii. 13, 14.

οίτινες καταβάντες προσούξαντο σερί

αυτών, όπως λάβωσι Πνεύμα άγιο». VER. 10. "Ω προσεΐχον πάντες από μικρού έως prayed for them, that they night

Who, when they were come doen, μεγάλου, λέγοντες: Ουτός έστιν ή δύναμις | ceive the Holy Ghost : του Θεού και μεγάλη. To whom they all gave heed, from the

a See on John.vii. ver. 39. clause 1. least to the greatest, saying, This man is the great power of God.

VER. 16.

பாலrap vir' oides arன் VER. 11.

τωκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπάρχον εις Προσεΐχον δε αυτώ διά το έκανα χρόνο το όνομα του Κυρίου Ιησού. ταϊς μαγείαις έξεστακέναι αυτούς. . And to him they had regard, because them : a only they were baptized in the

(For as yet he was fullen upon none of that of long time he had bcwitched them with sorceries.

name of the Lord Jesus.) VER. 12.

a See on chap. x. ver. 48. "Οτε δε επίστευσαν τώ Φιλίππω ευαγγελιζομένω τα περί της βασιλείας του

VER. 17. Θεού, και του ονόματος του Ιησού Χριστού,

Tórs ítetídou Tàs xeipas ét' ausenc, έβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. .

και ελάμβανον Πνεύμα άγιον. . But when they believed Philip preach a Then laid they their hands on them, ing the things concerning the kingdom and they received the Holy Ghost.

[ocr errors]

Α. D. 34.

ACTs VIII. 17-27.

Α. D. 34.

me.

a And when Paul had laid his hands

VER. 23. upon them, the Holy Ghost came on them ; and they spake with tongues, αδικίας δρώ σε όντα.

Είς γαρ χολήν πικρίας και σύνδεσμος and prophesied, Acts xix. 6.

For I perceive that thou art a in the VER. 18.

gall of bitterness, and in the bond of Θεασάμενος δε ο Σίμων ότι δια της επι- | iniquity. θέσεως τών χειρών των αποστόλων δίδοται το Πνεύμα το άγιον, προσήνεγκεν αυτοίς | fail of the grace of God; lest any root

a Looking diligently, lest any man χρήματα,

of bitterness springing up trouble you, And when Simon saw that through and thereby many be defiled, Heb. laying on of the apostles' hands the Holy xii. 15. Ghost was given, he offered them money, b His own iniquities shall take the

wicked himself, and he shall be holden VER. 19.

with the cords of his sins, Prov. v. 22. Λέγων: Δότε κάμος την εξουσίαν ταύ- See also on John viii, ver. 34. την, ίνα και αν επιθώ τας χείρας, λαμβάνη Πνεύμα άγιον.

VER. 24. Saying, Give me also this

'Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε: Δεήθητε power,

that on whomsoever I lay hands, he may e- εμείς υπέρ εμού προς τον κύριον, όπως μηceive the Holy Ghost.

δεν επέλθη επ' έμε ών ειρήκατε.

Then answered Simon, and said, Pray VER. 20.

ye to the Lord for me, that none of these Πέτρος δε είπε προς αυτόν: Το αργύριόν | things which ye have spoken come upon σου σύν σοι είη είς απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού εγόμισας δια χρημάτων

VER. 25. κτασθαι.

Οι μεν ούν διαμαρτυρόμενοι, και λαBut Peter said unto him, Thy money λήσαντες τον λόγον του Κυρίου, υπέστρεperish with thee, because thou hast | ψαν εις Ιερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τών tliought that the gift of God may be | Σαμαρειτών ευαγγελίσαντο. purchased with money.

And they, when they had testified and

preached the word of the Lord, returned VER. 21.

to Jerusalem, and preached the Gospel in Ουκ έστι σοι μερίς ουδε κλήρος έν τω many villages of the Samaritans. . λόγω τούτω ή γάρ καρδία σου ούκ έστιν

VER. 26. ευθεία ενώπιον του Θεού.

"Αγελος δε Κυρίου ελάλησε προς ΦίλιπThou hast neither part nor lot in this

πον, λέγων· 'Aνάστηθι και πορεύου κατά matter: for thy heart is not right in the | μεσημβρίαν, επί της οδόν την καταβαίνουsight of God.

σαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν: αύτη εσ

την έρημος. VER. 29. Μετανόησον ούν από της κακίας σου ταύ

And the angel of the Lord spake unto της, και δεήθητι του Θεού, ει άρα αφεθή- | South

unto the way that goeth down from

Philip, saying, Arise, and go toward the σεταί σοι και επίνοια της καρδίας σου.

Jerusalem unto Gaza, which is desert. a Repent therefore of this thy wickedness, band pray God, if perhaps the

VER. 27. thought of thine heart may be forgiven Και αναστάς επορεύθη και ιδού, ανής thee.

Αιθίοψ ευνούχος, δυνάστης Κανδάκης της a See on Matt. iii. ver. 2. clause 1.

βασιλίσσης Αιθιόπων, ός ήν επί πάσης της • In meekness instructing those that γάζης αυτής, δς εληλύθει προσκυνήσων είς oppose themselves; if God peradven

Ιερουσαλήμ, ture will give them repentance to the And he arose and went : and, behold, acknowledging of the truth : And that a man of Ethiopia, an eunuch of great they may recover themselves out of authority under Candace queen of the

snare of the devil, who are taken Ethiopians, who had the charge of all captive by him at his will, 2 Tim. ii. her treasure, and had come to Jerusalem 25, 26.

for to worship,

« PreviousContinue »