Page images
PDF
EPUB

Α. D. 34.

ACTS VII. 28-36.

Α. D. 34.

VER. 28.

VER. 89. "Ην τε υποστρέφων, και καθήμενος επί “Η δε περιοχή της γραφής ήν ανεγίνωσκετ του άρματος αυτού, και ανεγένωσκε τον ήν αύτη: Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, προφήτης Ησαΐαν.

και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτών Was returning, and sitting in his cha-| άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. riot read Esaias the prophet.

The place of the Scripture which he

read was this, a He was led as a sheep to VER. 29.

the slaughter; and like a lamb dumb Είπε δε το πνεύμα τω Φιλίπσαπρό- | before his shearer, so opened he wσε his σελθε, και κολλήθητι τη άρματι τούτω. mouth:

a Then the Spirit said unto Philip, Go a He was oppressed, and he was near, and join thyself to this chariot. afflicted; yet he opened not his mouth:

a While Peter thought on the vision, he is brought as a lamb to the slaughthe Spirit said unto him, Behold, three ter, and as a sheep before her shearers men seek thee, Acts x. 19. And the is dumb, so he opened not his mouth,

Isa. iii. 7. Spirit bade me go with them, nothing

VER. 33. doubting. Moreover, these six brethren accompanied me; and we entered 'Εν τη ταπεινώσει αυτού και κρίσις αυτού into the man's house, xi. 12. As they ήρθη την δε γενεάν αυτού τις διηγήσεται; ministered to the Lord, and fasted, the | ότι αίρεται από της γης και ζω αυτού. Holy Ghost said, Separate me Barna • In his humiliation his judgment was bas and Saul, for the work whereunto taken away: and who shall declare his I have called them, xiii. 2. Now when generation for his life is taken from the they had gone throughout Phrygia and earth. the region of Galatia, and were for a He was taken from prison and bidden of the Holy Ghost to preach from judgment; and who shall declare the word in Asia, After they were his generation for he was cut off out come to Mysia, they assayed to go of the land of the living for the into Bithynia: but the Spirit suffered transgression of my people was he them not, xvi. 6,7. And now, behold, stricken, Isa. liï. 8. I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall

VER. 34. befall me there : Save that the Holy 'Αποκριθείς δε ο ευνούχος του Φιλίππο, Ghost witnesseth in every city, say- είπε: Δέομαί σου, σερί τίνος ο προφήτης ing that bonds and affictions abide | λέγει τούτο; περί εαυτού, και περί ετέρου me, xx. 22, 23. Now the Spirit speak- | τινός ; eth expressly, that in the latter times

And the eunuch answered Philip, and some shall depart from the faith, giv- said, I pray thee, of whom speaketh the ing heed to seducing spirits, and doc- prophet this? of himself, or of some other trines of devils, 1 Tim.iv.1.

τηan ?

VER. 35. VER. SO. Προδραμών δε ο Φίλιππος ήκουσεν αυτού και αρξάμενος από της γραφής ταύτης,

'Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού, αναγινώσκοντος τον προφήτης Ησαΐαν, και

ευαγγελίσατο αυτό τον Ιησούν. είπεν: "Αρά γε γινώσκεις και αναγινώσκεις; And Philip ran thither to him, and

Then Philip opened his mouth, and be heard him read the prophet Esaias, and gan at the same Scripture, and preached said, Understandest thou what thou unto him Jesus. reudest?

VER. 36. VER. 31. ο δε είπε: Πώς γαρ αν δυναίμην, εάν Ως δε επορεύοντο κατά την οδον, ήλθαν μη τις οδηγήση με; Παρεκάλεσί τε τον εαί τι ύδωρ καί φησιν ο ευνούχος ιδού Φίλιππον αναβάντα καθίσαι συν αυτώ.

ύδωρ" τί κωλύει με βαπτισθήναι; And he said, How can I, except some And as they went on their way, they man should guide me? And he desired came unto a certain roater: and the euPhilip that he would come up and sit nuch said, See, bere is water ; what doch with him.

hinder me to be baptised?

A. D. 34.

ACTS VII. 37–40.

A. D. 34.

VER. 37.

let them go, we pray thee, and seek Είπε δε ο Φίλιππος: Εί πιστεύεις εξ | Spirit of the LORD bath taken him up,

thy master; lest peradventure the oans vñs rapdías, igerTur 'AtoxpoBeis de and cast him upon some mountain, or elne DioTex Tòn viờy to @kelvei tèr into some valley. And he said, Ye Ιησούν Χριστόν.

shall not send, 2 Kings ii. 16. Then And Philip said, - If thou believest the spirit took me up, and I heard beb with all thine heart, thou mayest. And hind me a voice of a great rushing, he answered and said, I believe that Je- saying, Blessed be the glory of the sus Christ is the Son of God.

LORD from his place. I heard also the * Go ye, therefore, and teach all noise of the wings of the living creanations, baptizing them in the name tures that touched one another, and of the Father, and of the Son, and of the noise of the wheels over against the Holy Ghost, Matt. xxviii. 19. He them, and a noise of a great rushing. that believeth and is baptized shall be So the spirit lifted me up, and took saved ; but he that believeth not shall me away, and I went in bitterness, in be damned, Mark xvi. 16.

the heat of my spirit; but the hand of For with the heart man believeth the LORD was strong upon me, Ezek. unto righteousness; and with the iii. 12–14. And he put forth the mouth confession is made unto salva- form of an hand, and took me by a tion, Rom. x. 10.

lock of mine head, and the spirit lifted «See on Matt. xiv. ver. 33. clause 2. me up between the earth and the VER. 38.

heaven, and brought me in the visions

of God to Jerusalem, to the door of Και εκέλευσε στήναι το άρμα και κα

the inner gate that looketh toward the albncav åpepóregos els tò ÜScop, 8, te pirom north, viii. 3. Afterwards the spirit πος και ο ευνούχος και εβάπτισεν αυτόν.

took me up, and brought me in a vision And he commanded the chariot to by the Spirit of God into Chaldea, to stand still: * and they went down both them of the captivity: so the vision into the water, both Philip and the ex that I had seen went up from me, nuch; band he baptised him.

xi. 24. 2 And Jesus, when he was baptized, b And the disciples were filled with went op straightway out of the water: joy, and with the Holy Ghost, Acts and, lo, the heavens were opened xiii. 52. And when he had brought unto him, and he saw the Spirit of them into his house, he set meat beGod descending like a dove, and fore them, and rejoiced, believing in lighting upon him, Matt. iii. 16. And God, with all his house, xvi. 34. straightway coming up out of the Again, the kingdom of heaven is like water, he saw the heavens opened, unto treasure hid in a field; the which and the Spirit, like a dove, descend when a man hath found, he hideth, ing upon him, Mark i. 10.

and for joy thereof goeth and selleth See on Matt. iii. ver. 6. clause 1. all that he hath, and buyeth that

field, Matt. xiii. 44. By whom also VER. 39.

we have access by faith into this grace "Οτε δι ανέβησαν εκ του ύδατος, Πνεύμα | wherein we stand, and rejoice in hope Kupiou úpract TÒN QONATO, xal oin aldey of the glory of God, Rom. v. 2. And avrò oinito o súvūncoso estopetero yap pole again he saith, Rejoice, ye Gentiles, αδέν αυτού χαίρων. .

with his people. And again, Praise And when they were come up out of the Lord, all ye Gentiles; and laud the water, a the Spirit of the Lord caught him, all ye people, wv. 10, 11. For away Philip, that the eunuch saw him we are the circumcision, which worno more: band he went on his way re. ship God in the spirit, and rejoice in joicing

Christ Jesus, and have no confidence . And it shall come to pass, as soon in the flesh, Phil. iii. 3. as I am gone from thee, that the Spirit of the LORD shall carry thee whither

VER. 40. I know not, 1 Kings xviii. 12. And Φίλιππος δε ευρέθη εις "Αζωτού και διερthey said unto him, Behold now, there xépesvos sünyysaiCETO Tàs mókus náras, be with thy servants fifty strong men; Γ έως του ελθείν αυτόν εις Καισάρειαν.

KELS;

A. D. 34.
ACTS VIII. 40.-IX, 1-5.

A, D. 35. But Philip was found at a Azolus : and light from heaven, above the brightpassing through he preached in all the ness of the sun, shining round about cities, till he came to b Casarea. me and them which journeyed with

2 And the Philistines took the ark me, xxvi. 13. of God, and brought it from Eben-ezer

VER. 4. unto Ashdod, 1 Sam. v. 1.

Kal Terà lai thy gay, scuor para b And the next day, we that were of nézoudar airõ. Eacja, Easia, té pe diéPaul's company departed, and came unto Cæsarea : and we entered into the house of Philip the evangelist, which

a And he fell to the earth, and heard a was one of the seven : and abode with vice saying unto him, Soul, Saul, boly him, Acts xxi. 8.

persecutest thou me?

a And I fell unto the ground, and CHAP. IX.VER. 1.

heard a voice saying unto me, Saul, 'O di Laūdos ito iu wytwv åtecañs xal Saul, why persecutest thou me? Acts φόνου εις τους μαθητές του Κυρίου, προ- xxii. 7. And when we were all fallen σελθών των αρχιερεί, ,

to the earth, I heard a voice speaking a And Saul, yet breathing out threat unto me, and saying in the Hebrew enings and slaughter against the disciples tongue, Saul, Saul, why persecutest of the Lord, went unto the High Priest, thou me? it is bard for thee to kick

against the pricks, xxvi. 14. . See on chap. viii. ver. 3.

ob In all their affliction he was af. VER. 2.

flicted, Isa. lxiii. 9. For thus saith

the LORD of hosts, After the glory 'Ņshtato tag' aŭtoŰ ÉMISTOANE elç aa- hath he sent me unto the nations which μασκών προς τας συναγωγάς, όπως εάν τιyaç süpn tõs odou črtas, dvdgac te rai que toucheth the apple of his eye, Zech.

spoiled you; for he that toucheth yos ναϊκας, δεδεμένους αγάγη εις Ιερουσαλήμ. ii. 8. He that receiveth you,

receiveth a And desired of him letters to Damas- me; and he that receiveth me, te cus to the synagogues, that if he found ceiveth him that sent me, Matt. x. 40. any * of this way, whether they were men And the King shall answer and say or women, he might bring them bound unto them, Verily I say unto you, unto Jerusalem.

as much as ye have done it unto che of the least of these my brethren, we

have done it unto me, inv. 40. He a As also the High Priest doth bear that heareth you heareth me; and he me witness, and all the estate of the that despiseth you despiseth me; and elders: from whom also I received he that despiseth me despiseth him letters unto the brethren, and went to that sent me, Luke x. 16. For no Damascus, to bring them which were

man ever yet hated his own flesh; bat there, bound unto Jerusalem, for to be nourisheth and cherisheth it, eren as punished, Acts xxii. 5. Whereupon as the Lord the Church: For we are mem. I went to Damascus, with authority bers of his body, of his lesb, and of and commission from the Chief Priests, his bones, Eph. v.30. XXVI. 12. VER. 3.

VER. 5. "Εν δε τω πορεύεσθαι, έγένετο αυτόν έγ Είπε δέ Τις εί, Κύριε ; ο δε Κίρας γίζειν τη Δαμασκών και εξαίφνης περιη- είπεν: Εγώ είμι Ιησούς ο συ διάμες στραψεν αυτόν φώς άσο του ουρανού, σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζει». .

a And as he journeyed, he came near 3 And he said, Who art thou, Lord! Damascus: and suddenly there shined And the Lord said, I am Jesus when the round about him a light from heaven: persecutest : h it is hard for thee te kick

* And it came to pass, that as I against the pricks. made my journey, and was come nigh A And I answered, Who art thou, unto Damascus about noon, suddenly Lord? And he said unto me, I am je there shone from heaven a great light sus of Nazareth, wbom thou perse round about me, Acts xxii. 6. At cutest, Acts xxii. 8. And I said, who mid-day, O king, I saw in the way a l art thou, Lord? And he said, I am

* Gr. of the way.

Α. D. 35.

ACTS Ix. 5-14.

Α. D. 35.

Jesus whom thou persecutest, xxvi, 15. • He is wise in beart, and mighty in

VER. 9. strength: who hath hardened himself Και ήν ημέρας τρείς μή βλέπων και ουκ against him, and hath prospered? Job | έφαγεν, ουδέ έπιεν. ix. 4. Kiss the Son, lest he be angry, And he was three days without sight, and ye perish from the way, when bis and neither did eat nor drink. wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him,

VER. 10. Psal. ii. 13. Woe unto him that striv "Ην δε τις μαθητής εν Δαμασκώ ονόματι eth with his Maker! Let the potsherd | Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν strive with the potsherds of the earth. | δράματι: 'Ανανία. Ο δε είπεν: Ιδού, εγώ, Shall the clay say to him that fashion- Κύριε. . eth it, What makest thou? or thy

And there was a certain disciple at work, He hath no hands? Isa, xlv. 9.

Damascus, named Ananias ; and to him VER. 6.

said the Lord in a vision, Ananias. And Τρέμων τε και θαμβών είπε Κύριε, τι he said, Behold, I am here, Lord. με θέλεις ποιήσαι ; Και ο Κύριος προς αυ

VER. 11. τόν· 'Aνάστηθη και είσελθε εις την πόλιν: και λαληθήσεταί σοι τί σε δεί ποιείν.

ο δε Κύριος προς αυτόν 'Αναστάς πο

ρεύθητε επί την ρύμην την καλουμένην Ευ• And he trembling and astonished said, θεΐαν, και ζήτησαν εν οικία Ιούδα Σαύλου 6 Lord, what wilt thou have me to do? ονόματι, Ταρσέα: ιδού γαρ προσεύχεται. And the Lord said unto him, Arise, and

And the Lord said unto him, Arise, go into the city, and it shall be told thee and go into the street which is called what thou must do.

Straight, and enquire in the house of Juà And I said, What shall I do Lord? das for one called Saul, of Tarsus: for, And the Lord said unto me, Arise, and behold, he prayeth, go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are

VER. 12. appointed for thee to do, Acts xxii. 10. Και είδεν εν δράματι άνδρα ονόματι See on chap. ii. ver. 37.clause 2. 'Ανανίαν εισελθόντα, και επιθέντα αυτώ

χείρα, όπως αναβλέψη. VER. 7. οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτώ, είστη- | Ananias coming in, and putting his hand

And hath seen in a vision a man named κεισαν ενεοί, ακούοντες μέν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες.

on him, that he might receive his sight. a And the men which journeyed with

VER. 13. him stood speechless, hearing a voice, but 'Απεκρίθη δε ο ΑνανίαςΚύριε, ακήκοα seeing no man.

από πολλών περί του ανδρός τούτο, όσα 2 And they that were with me saw

κακά έποίησε τοις αγίοις σου εν Ιερουσαindeed the light, and were afraid ; but

λήμ: they heard not the voice of him that Then Ananias answered, Lord, I have spake to me, Acts xxii. 9.

heard by many of this man, a how much

evil he hath done to thy saints at JerusaVER. 8. Ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γής άνεων a See on chap. viii. ver. 3. μένων δε των οφθαλμών αυτού, ουδένα

VER. 14. 10λεπε: χειραγωγούντες δε αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν.

Και δεν έχει εξουσίαν παρά των αρχιε• And Saul arose from the earth; and ρέων, δήσαι πάντας τους επικαλουμένους when his eyes were opened, he saw no

το όνομά σου. man : but they led him by the hand, and

2 And here he hath authority from the brought him into Damuscus.

Chief Priests to bind all that b call.com And when I could not see for the thy name. glory of that light, being led by the . See on ver. 2. hand of them that were with me, I b And they stoned Stephen, calling came into Damascus, Acts xxii, 11. upon God, and saying, Lord Jesus, re

lem:

A. D. 35.

ACTS ix. 14, 15.

A. D. 35.

ceive my spirit, Acts vii. 59. And now, tentimes I purposed to come unto you why tarriést thou? arise, and be bap- (but was let hitherto,) that I might tized, and wash away thy sins, calling bave some fruit among you also, even on the name of the Lord, xxii. 16. as among other Gentiles. I am debtor For there is no difference between the both to the Greeks and to the BarbaJew and the Greek: for the same Lord rians, both to the wise and the unwise. over all is rich unto all that call upon So, as much as in me is, I am ready him. For whosoever shall call upon to preach the Gospel to you that are the name of the Lord shall be saved. at Rome also, Rom. i. 13–15. For How then shall they call on him in I speak to you Gentiles, inasmuch as whom they have not believed ? and I am the apostle of the Gentiles, I how shall they believe in him of whom magnify mine office, s. 13. Neverthey have not heard? and how shall theless, brethren, I have written the they hear without a preacher? Rom. more boldly unto you in some sort, as x. 12–14. Unto the Church of God putting you in mind, because of the which is at Corinth, to them that are grace that is given to me of God, sanctified in Christ Jesus, called to be .That I should be the minister of Jesus saints, with all that in every place Christ to the Gentiles, ministering the call upon the name of Jesus Christ our Gospel of God, that the offering up of Lord, both theirs and ours, 1 Cor. i. 2. the Gentiles might be acceptable, beFlee also youthful lusts; but follow ing sanctified by the Holy Ghost. I righteousness, faith, charity, peace, have therefore whereof I may glory with them that call on the Lord out of through Jesus Christ in those things a pure heart, 2 Tim. ii. 22. See also which pertain to God. For I will not on Matt.ü. ver. 2. clause S.

dare to speak of any of those things

which Christ hath not wrought by me, VER. 15.

to make the Gentiles obedient, by Elmo de agàs autòn ở Kúpuoco Topeúou, word and deed, Through mighty signs ότι σκεύος εκλογής μοι εστίν ούτος, του and wonders, by the power of the Spirit Baotásai tò Övoué pou évabar con løvæv, xai of God; so that from Jerusalem, and βασιλέων, υιών τε Ισραήλ:

round about unto Illyricum, I have But the Lord said unto him, Go thy 15-19. But contrariwise, when they

fully preached the Gospel of Christ, Ir. way: a for he is a chosen vessel unto me, b to bear my name before the Gentiles, cision was committed unto me, as the

saw that the Gospel of the uncircume and kings, and the children of Israel:

Gospel of the circumcision was unto a See on Mark ii. ver. 14. clause 1. Peter; (For he that wrought effec

b Then Paul and Barnabas waxed tually in Peter to the apostleship of the bold, and said, It was necessary that circumcision, the same was mighty in the word of God should first have been me toward the Gentiles,) Gal. ii.7, 8. spoken to you : but seeing ye put it Whereby, when ye read, ye may un. from you, and judge yourselves understand my knowledge in the mystery worthy of everlasting life, lo, we turn of Christ; Which in other ages was to the Gentiles, Acts xiii. 46. And not made known unto the sons of when they were come, and had ga- men, as it is now revealed unto his thered the Church together, they re- holy apostles and prophets by the hearsed all that God had done with Spirit ; That the Gentiles should be them, and how he had opened the door fellow-heirs, and of the same body, of faith unto the Gentiles, xiv. 27. and partakers of his promise in Christ And the day following Paul went in by the Gospel; Whereof I was made with us unto James; and all the elders a minister, according to the gift of the were present. And when he had sa- grace of God given unto me by the luted them, he declared particularly effectual working of his power. Unto what things God had wrought among me, who am less than the least of all the Gentiles by his ministry, xxi. 18, saints, is this grace given, that I 19. And he said unto me, Depart : should preach among the Gentiles the for I will send thee far hence, unto the unsearchable riches of Christ, Eph. ii. Gentiles, xxii. 21. Now I would not 4–8. Whereunto I am ordained a have you ignorant, brethren, that of preacher, and an apostle, (I speak ths

« PreviousContinue »