Page images
PDF
EPUB

A, D, 41.

ACTS Χ. 6--20.

Α. D. 41.

VER. 6.

VER. 15. Ούτος ξενίζεται παρά τις Σίμωνς βυρ Και εγένετο φωνή προς αυτά 'Αναστές, σεϊ, και έστιν οικία παρά θάλασσαν ούτος | Πέτρε, θύσαν και φάγε. λαλήσει

σου,
τί σε δεί ποιεί,

And there came e vice to him, Rise, He lodgeth with one Simon a tanner, Peter; kill, and eat. whose house is by the sea side: he shall

VER. 14. tell thee what thou oughtest to do. ο δε Πέτρος είπε: Μηδαμώς, Κύριε» ότι VER. 7.

ουδέποτε έφαγη παν κοινών και ακάθαρτση. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών τω

But Peter said, Not so, Lord; for I Κορνηλίρι, φωνήσας δύο των οικετών αυτού, have never eaten any thing that is comκαι στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούν- mon or unclean. των αυτώ,

YER. 15. And when the angel which spake unto Και φωνή πάλιν εκ δευτέρου προς αυτόν Cornelius was departed, he called two

'Α ο Θεός εκαθάρισε, συ μη κανου. of his household servants, and a devout

And the voice spake unto him again soldier of them that waited on him con- the second time, What God hath cleansed, tinually;

that call not thou common. VER. 8.

VER. 16. Και εξηγησάμενος αυτοϊς άπαντα, απίστειλεν αυτούς εις την Ιόππην.

Τούτο δε έγένετο επί τρές και πάλιν And when he had declared all these | ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανόν. things unto them, he sent them to Joppa.

This toas done thrice: and the vessel

was received up again into heaven. VER. 9.

VER. 17. Τη δε επαύριον οδοιπορoύντων εκείνων, και τη πόλει έγγιζόντων, ανέβη Πέτρος επί είη το όραμα και είδε, και ιδού, οι άνδρες οι

“Ως δε εν εαυτού διηπόρει ο Πέτρος τί το δώμα προσεύξασθαι, σερί ώραν έκτην.

απεσταλμένοι από του Κορνηλίου, διεραOn the morrow, as they went on their | τήσαντες την οικίαν Σίματος, επέστησαν journey, and drew nigh unto the city, tai tòn munavaro Peter went up upon the housetop to pray Now while Peter doubted in himself about the sixth hour:

what this vision which he had seen should VER. 10.

mean, behold, the men which were sent 'Εγένετο δε πρόσπεινος, και ήθελε γεύ- from Cornelius had made inquiry for Stσασθαι παρασκευαζόντων δε εκείνον, επέ- mon's house, and stood before the gate, σισεν επ' αυτόν έκστασις

VER. 18. And he became very hungry, and Και φωνήσαντες εσυεθάσωτο ει Σίμων would have eaten : but while they made | ο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται, ready, he fell into a trunce,

And called, and asked whether Simon,

which was surnamed Peter, were lodged VER. 11.

there. Και θεωρεί τον ουρανόν ανενημένον, και

VER. 19. καταβαίνον επ' αυτόν σκεύος τι ας οθόνης

Το δε πέτρου ενθυμουμένου περί του μεγάλην, τέσσαρσιν αρκαϊς δεδεμένον, και η οράματος, είπεν αυτό το πνεύμα, ιδού, καβιέμενον επί της γης

άνδρες τρείς ζητούσί σε And saw heaven opened, and a certain While Peter thought on the vision, vessel descending unto him, as it had a the Spirit said unto him, Behold, three been a great sheet knit at the four cor

men seek thee. ners, and let down to the earth :

a See on chap. väi. ver. 29. VER. 12.

VER. 90. 'Εν ώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της 'Αλλά αναστάς κατάβηθι, και πορείου γής, και τα θηρία, και τα ερπετά, και τα συν αυτούς, μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ πετεινά του ουρανού

απέσταλλα αυτούς. Wherein were all manner of four Arise therefore, and get the down, footed beasts of the earth, and wild beasts, and go with them, doubting nothing: for and creeping things, and

fowls of the air. I have sent then.

[ocr errors][merged small]

Α. D. 41.

a And when the people saw what VER. 91.

Paul had done, they lifted up their Καταβάς δε Πέτρος προς τους άνδρας | voices, saying in the speech of Lyτους απεσταλμένους από του Κορνηλίου | caonia, The gods are come down to προς αυτόν, είπεν: Ιδού, εγώ είμι εν ζη- us, in the likeness of men. And they τείτε· τίς η αιτία δι' ήν πάρεστε και called Barnabas, Jupiter; and Paul,

Then Peter went down to the men Mercurius, because he was the chief which were sent unto him from Cor speaker. Then the priest of Jupiter, nelius ; and said, Behold," I am he which was before their city, brought whom ye seek : what is the cause where- oxen and garlands unto the gates, and fore ye are come?

would have done sacrifice with the

people. Which when the apostles, VER. 29.

Barnabas and Paul, heard of, they Οι δε είπον, Κορνήλιος εκατοντάρχης, | rent their clothes, and ran in among ανήρ δίκαιος και φοβούμενος τον Θεόν, μαρ- the people, crying out, and saying, τυρούμενός τε υπό όλου του έθνους των | Sire, why do ye these things? We also Ιουδαίων, έχρηματίσθη υπό αγγέλου αγίου | are men of like passions with you, μεταπέμψασθαι σε εις τον οίκον αυτού, and preach unto you, that ye should και ακούσαι ρήματα παρά σου,

turn from these vanities, unto the And they said, Cornelius, the centu- living God, which made heaven and riont, a just, man, and one that feareth earth, and the sea, and all things God, and of good report among all the that are therein, Acts xiv. 11–13. nation of the Jews, was warned from I am the LORD; that is my name : God by an holy angel, to send for thee and my glory will I not give to anointo his house, and to hear words of thee. ther, neither my praise to graven

images, Isa. xlii. 8. and xlviii. 11. VER. 23.

And I fell at his feet to worship him. Είσκαλεσάμενος ούν αυτούς έξένισε. Τη | And he said unto me, See thou doit δε επαύριον ο Πέτρος εξήλθε συν αυτοίς» | not: I am thy fellow-servant, and of καί τινες των αδελφών τών από της Ιόν» | thy brethren that have the testimony της συνήλθον αυτώ.

of Jesus : worship God: for the tesThen called he them in, and lodged timony of Jesus is the spirit of prothem. And on the morrow Peter went phecy, Rev. xix. 10. away with them, and certain brethren

VER. 97. from Joppa accompanied him.

Και συνομιλών αυτώ εισήλθε, και ευρίVER. 24,

σκει συνεληλυθότας πολλούς. Και τη επαύριον εισήλθαν εις την Και

And as he talked with him, he went, σάρειαν. ο δε Κορνήλιος ήν προσδοκών αυ- in, and found many that were come toτους, συγκαλεσάμενος τους συγγενεί αυτού |gether. και τους αναγκαίους φίλους.

VER. 28. And the morrow after they entered

"Εφη τε προς αυτούς: “Υμείς επίσ. to Cesarea. And Cornelius waited for | τασθε, ως αθέμιτόν έστιν ανδρι Ιουδαίω them, and had called together his kins- κολλάσθαι ή προσέρχεσθαι αλλοφύλω» και men and near friends.

έμοι ο Θεός έδειξε, μηδένα κοινόν ή ακά

θαρτον λέγειν άνθρωπον. VER, 25,

And he suid unto them, a Ye know Ως δε έγένετο εισελθείν την Πέτρον, how that it is an unlawful thing for a συναντήσας αυτά ο Κορνήλιος, πεσών επί man that is a Jew to keep company, or τους πόδας, προσεκύνησεν.

come unto one of another nation; bbut And as Peter was coming in, Corne- God hath shewed me that I should not lius met him, and fell down at his feet, call any man common or unclean. und worshipped him.

a And when Peter was come up to VER. 26.

Jerusalem, they, that were of the cirο δε πέτρος αυτόν ήγειρε, λέγων: Ανάσ- ing, Thou wentest in to men ancir

cumcision contended with him, Say. τηθες καγώ αυτός άνθρωπός είμι,

cumcised, and didst eat with them, a But Peter took him up, saying, Stand "Acts xi. 2, 3. up; I myself also am a man.

• See ver. 11-16.

[ocr errors]

A. D. 41.

ACTS X. 29–35.

A. D. 41.

[ocr errors]

Then Peler opened his mouth, and VER. 29.

said, a Of a truth I perceive that God is Διό και αναντιρρήτως ηλθον μεταπεμφ no respecter of persons : θείς. Πυθάνομαι ούν, τίνι λόγω μετε a For there is no respect of persons πέμψασθέ με και ;

with God, Rom. ii. 11. But of those Therefore came I unto you, without who seemed to be somewhat, what. gainsaying, as soon as I wus sent for: 1 soever they were, it maketh no matask therefore for what intent ye have ter to me: God accepteth no man's sent for me?

person : for they who seemed to be VER. SO.

somewhat,

in conference added nothing Και ο Κορνήλιος ήφη: 'Από τετάρτης | do the same things unto therm, for

to me, Gal. ii. 6. And ye masters, ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νησ

bearing threatening: knowing that τεύων, και την ενάτην ώραν προσευχόμενος iv to oing pov xal idov, dve icre ivas- your Master also is in heaven; nei.

ther is there respect of persons with έν εσθήτι λαμπρα,

him, Eph. vi. 9. But he that doeth And Cornelius said, Four days ago I wrong shall receive for the wrong was fasting until this hour; and at the which he hath done : and there is no ninth hour I prayed in my house, and, respect of persons, Col. iii. 25. And behold, a man stoud before me in bright if ye call on the Father, who without clothing,

respect of persons judgeth according VER. 31.

to every man's work, pass the time of Kai proro Kopřáinse, tionxoúrIn gou your sojourning here in fear, 1 Pet. προσευχή, και αι ελεημοσύναι σου εμνήσ- i. 17. Θησαν ενώπιον του Θεού. .

VER. 35. And said, Cornelius, thy prayer

'Αλλ' εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν, heurd, and thine alms are had in re

και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτού

ÉTTI. membrance in the sight of God.

a But in every nation b he that feareth VER. 32.

him, and worketh righteousness, is acπέμψον ούν εις Ιόππην, και μετακά-|cepted with him. λεσαι Σίμωνα, δς επικαλείται Πέτρος

a And when there had been much ουτος ξενίζεται έν οικία Σίμωνος βυρσέως | disputing, Peter rose up, and said παρά θάλασσαν» δς παραγενόμενος λα

unto them, Men and brethren, ye know λήσει σοι. .

how that a good while ago God made Send therefore to Joppa, and call hi- choice among us, that the Gentiles ther Simon, whose surname is Peter; he by my mouth should hear the word is lodged in the house of one Simon a of the Gospel, and believe. And tanner by the sea side: who, when he God, which knoweth the bearts, bare cometh, shall speak unto thee.

them witness, giving them the Holy VER. 33.

Ghost, even as he did unto us: And Εξαυτής ούν έπεμψα πρός σε σύ τε | Put no diference between us and max citoincas Asapayevópasvoç. Nữv oủv már- Acts'xv. 7–9. Is he the God of the

them, purifying their hearts by faith, Tes hjems žvabatov TÓÕ napeo per erov: Jews only? is he not also of the Gencat neita tà spor TETAyjéva tos izrò tiles? Yes, of the Gentiles also, Rom. του Θεού. .

iü. 29. For there is no difference bea Immediately therefore I sent to thee; tween the Jew and the Greek: for and thou hast well done that thou art the same Lord over all is rich unto

Now therefore are we all here all that call upon him. For whosopresent before God, to hear all things ever shall call upon the name of the that are commanded thee of God.

Lord shall be saved. How then shall * See on Matt. xix. ver. 30.

they call on him in whom they bave

not believed ? and how shall they beVER. 34.

lieve in him of whom they have not 'Ανοίξας δε πίτρος

στόμα, είσιν heard? and how shall they hear with. 'Επ' αληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ out a preacher? x. 12-14. έστι προσωπολήπτης ο Θεός

See on Matt. X. ver. 28. clause 4.

a

come.

Α. D. 41.

ACTS x. 35-43.

Α. D. 41.

c If thou doest well, shalt thou not • See on Μatt. iii. ver. 16. be accepted ? and if thou doest not d See on Matt. iv. ver. 23, 24. well, sin lieth at the door: And unto e See on John iii. ver. 2. clause 2. thee shall be his desire, and thou shalt rule over him, Gen. iv. 7. By faith

VER. 39. Abel offered unto God a more excel. Και ημείς εσμεν μάρτυρες πάντων ών lent sacrifce than Cain, by which he | εποίησεν έν τε τη χώρα των Ιουδαίων και obtained witness that he was righ- εν Ιερουσαλήμ δν άνεϊλον κρεμάσαντες επί teous, God testifying of his gifts : and | ξύλου. by it he, being dead, yet speaketh.

a And we are witnesses of all things By faith Enoch was translated that which he did both in the land of the he should not see death; and was Jews, and in Jerusalem; b whom they not found, because God had trans- slew and hanged on a tree: lated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased

a See on Luke xxiv. ver. 48. God. But without faith it is impos

See on Matt. xxvii. ver. 35. clause 1. sible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and

VER. 40. that he is a rewarder of them that di

Τούτον ο Θεός ήγειρε τη τρίτη ημέρα, ligently seek him, Heb. xi. 46. και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέσθαι.

a Him God raised up the third day, VER. 36.

b and shewed him openly; Τον λόγον δν απέστειλε τους υιούς Ισ

a See on chap. ii. ver. 24. clause 1. ραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού

b See on chap. i. ver. 3. Χριστού· ούτός έστι πάντων Kύριος.

VER. 41. The word which God sent unto the children of Israel, a preaching peace by

Ου παντί τω λαώ, αλλά μάρτυσι τοις Jesus Christ : (he is. Lord of all:)

προκεχειροτονημένοις υπό του Θεού, ημίν,

οίτινες συνεφάγομεν και συνεπίομεν αυτώ, *See on Luke ii. ver. 14. clause 2. μετά το αναστήναι αυτόν εκ νεκρών. • See on Lukeii. ver.11. clause 3.

Not to all the people, a but unto witVER. 37.

nesses chosen before of God, beven to us,

who did eat and drink with him after he Υμείς οίδατε το γενόμενον δήμα καθ'

rose from the dead. όλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα και εκήρυξεν

a See on Luke xxiv. ver. 48. Ιωάννης

• See on chap. i. ver. 3. That word, I say, ye know, which was

VER. 42. published throughout all Judæa, and be Και παρήγγειλεν ημίν κηρύξαι τω λαό, gun from Galilee, 4 after the baptism | και διαμαρτύρασθαι ότι αυτός έστιν ο which John preached;

ωρισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και a See on Matt. iii. ver. 1, 2.6.

νεκρών:

2 And he commanded us to preach unto VER. 38.

the people, band to testify that it is he Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ώς έχρισεν | which was ordained of God to be the αυτόν ο Θεός Πνεύματι αγίω και δυνάμει, | Judge of quick and dead. δς διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας a See on Matt. xxviii. ver. 19. clause 1. τους καταδυναστευομένους υπό του διαβό bSee on John v. ver. 22. λου, ότι ο Θεός ήν μετ' αυτού. How God anointed b Jesus of Na

VER. 43. sareth Cwith the Holy Ghost and with Τούτω πάντες οι προφήται μαρτυρούpower: d who went about doing good, | σιν, άφεσιν αμαρτιών λαβείν δια του ονόand healing all that were oppressed of ματος αυτού πάντα τον πιστεύοντα εις the devil ; e for God was with him. αυτόν. See on Luke iv. ver. 18. clause 2. a To him give ball the prophets witness, See on Matt. ii. ver. 23.

that through his name whosoever be

A, D. 41.
ACTS x, 43-48.-ΧΙ. 1-5.

Α. D. 41. lieveth in hin shall receive remission of the Holy Ghost, Aets i. 38. For as sins.

yet he was fallen upon none of them;

only they were baptized in the name a See on Luke xxiv. ver. 44.

of the Lord Jesus, viii. 16. When b See on Mark xvi. ver. 16. clause 1.

they heard this, they were baptized in VER. 44.

the name of the Lord Jesus, xii. 5. *Ετη λαλούντος του Πέτρου τα βήματα

Know ye not, that so many of us as ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα το άγιον επι | were baptized unto Jesus Christ were

baptized into his death? Rom. vi. 3. πάντας τους ακούοντας τον λόγον.

For as many of you as have been While Peter yet spake these words, a the Holy Ghost fell on all them which baptized into Christ have put or

Christ, Gal. iii. 27. heard the word. a See on chap. ii. ver. S3. clause 3. CHAP. XI. VER. 1.

"Ηκουσαν δε οι απόστολοι και οι αδελφο VER. 45.

οι όντες κατά την Ιουδαίαν, ότι και τα έθι Και εξέστησαν οι εκ περιτομής πιστοί | εδέξαντο τον λόγον του Θεού. όσοι συνήλθον τω πέτρα, ότι και επί τα έθη και δωρεά του αγίου πνεύματος εκκέ

And the apostles and brethren that

were in Judæa heard that a the Gentilas χυται.

had also received the word of God. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as

a See on Matt. xii. ver. 18. clanse 5. came with Peter, a because that on the Gentiles also b was poured out the gift of

VER, 2. the Holy Ghost.

Και ότε ανέζη Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, * See on Μatt. xi. τar. 18. clause 5. | διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκ περιτομής, See on John vii, ver. 39. elause 1.

And when Peter was come up to Jerse

salem, they that were of the circumcision VER. 46.

contended with him, "Ηκουαν γαρ αυτών λαλούντων γλώσσαις, και μεγαλυνόντων τον Θεόν. Τότε απεκρίθη

VER. 3. ο Πέτρος

Λέγοντες· “οτι προς άνδρας ακροβυστίαν a For they heard them. peak with έχοντας εισήλθες, και συνέφαγες αυτούς. tongues, and magnify God, Then an Saying, Thou wentest in to me unswered Peter,

eircumcised, and didst out with them. a See on chap. ii, ver. 4. clause 2.

2 And he said unto thein, Ye know

how that it is an unlawful thing for a VER, 47.

man that is a Jew, to keep company, Μήτι το ύδωρ κωλύσαι δύναται τις, του or come unto one of another nation, μη βαπτισθήναι τούτους, οίτινες το Πνεύμα

Acts x. 28. το άγιου ελαίου καθώς και εμείς και

VER. 4. Can any mun forbid water, that these sliould not be baptised, which have re- καθεξής, λέγων·

'Αρξάμενος δε ο Πέτρος εξετίθετο αυτείς ceived the Holy Ghost as well as we?

But Peter rehearsed the matter from VER. 48.

the beginning, and erpounded it by order Προσέταξέ τε αυτούς βαπτισθήναι εν

unto them, saying, τα ονόματι του Κυρίου. Τότε ήρώτησαν αυ

VER. 5. τον επιμείναι ημέρας τινάς.

"Εγώ ήμην εν πόλει Ιόππη προσευχόa And he commanded them to be bap-μενος και είδον έν έκστάσει δραμα, κατε: tised in the name of the Lord. Then | Καϊνον σκεύος τι ως οθόνην μεγάλην τεςprayed, thay him to tærry ogrtain days σαρσιν αρχαίς, καθιεμένην έκ του ουρανού

* Then Peter said, Repent and be και ήλθεν άχρις εμού. baptized every one of you in the name a I was in the city of Joppa praying: of Jesus Christ, for the remission of and in a trance I saw a vision. A com sins ; and ye shall receive the gift of tain vessel descend, as it had been a great

« PreviousContinue »