Page images
PDF
EPUB

A, D, 41.

ACTS XI. 5-18.

Α. D. 41.

[ocr errors]

στόμα μου,

Sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:

VER. 13. a See chap. X. ver. 9–44.

'Ασήγγειλί τε ημίν πώς είδε τον άγ

γελον εν τω οίκω αυτού σταθέντα και είVER. 6.

πόντα αυτώ: 'Απόστειλον εις Ιόππην άνΕίς αν ατενίσας κατενόουν» και είδαν τα δρας, και μετάπεμψαι Σίμωνα τον επικατετράποδα της γης, και τα θηρία, και τα λούμενον Πέτρον, έρπετά, και τα πετεινά του ουρανού. And he shewed us how he had seen an

Upon the which when I had fustered angel in his house, which stood and said mine eyes, I considered, and saw four- unto him, Send men to Joppa, and coll footed beasts of the earth, and wild for Simon, whose surname is Peter; beasts, and creeping things, and fowls of

VER. 14. the air. VER. 7.

“ος λαλήσει ρήματα προς σε, εν οις σω"Ηκουσα δε φωνής λεγούσης μοι· 'Ανα- θήση συ και πάς ο οίκός σου. στας Πετρε, θύσω και φάγε.

Who shall tell thee words, whereby And I heard a voice saying unto me,

thou and all thy house shall be saved, Arise, Peter; slay and eat.

VER. 15.
VER. 8.

'Εν δε το άρξασθαι με λαλείν, επέπεσε Είπαν δε: Μηδαμώς, Κύριε· ότι πάι κοι το Πνεύμα το άγιον επ' αυτούς, ώσσες και νον ή ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το εφ' ημάς εν αρχή.

And as I began to speak, the Holy But I said, Not so, Lord: for nothing Ghost fell on them, as on us at the begincommon or unclean hath at any time en- ning. tered into my mouth.

VER. 16.

'Eμνήσθην δε του ρήματος Κυρίου, ως VER. 9.

έλεγεν Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, 'Απεκρίθη δέ μοι φωνή έκ δευτέρου εκ του υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι αγίω. ουρανού: "Αο Θεός εκαθάρισε, συ μη κείνου. a Then remembered I bthe word of the

But the voice answered me again from Lord, how that he said, c John indeed heaven, What God hath cleansed, that baptized with water ; but ye shull be call not thou common.

baprised with the Holy Ghost.

a See on John xiv. ver. 26. clause 4. VER. 10. Τούτο δε έγένετο επί τρίς» και πάλιν

b For John truly baptized with wa. άνεσπάσθη άπαντα εις τον ουρανόν.

ye shall be baptized with the

Holy Ghost not many days hence, And this was done three times; and Acts i. 5. all were drawn up again into heaven. «See on Matt. iii. ver. 11. clause S, VER, 11.

VER. 17. Και ιδού, εξαυτής τρεις άνδρες έπίστη Εί αών την ίσην δωρεάν έδωκεν αυτοίς και σαν επί την οικίαν εν και ήμου, ασιστολ- | Θεός, ώς και ημίν, πιστεύσασιν επί του μένοι από Καισαρείας πρός με.

Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ δε τις ήμου And, behold, immediately there were | δυνατός κυλύσαι τον Θεόν; three men already come unto the house Forasmuch then as God gave them the where I was, sent from Cesarea unto me. like gift as he did unto us, who believed

on the Lord Jesus Christ; what was I, VER. 12.

that I could withstand God? Είπε δέ μοι το πνεύμα συνελθείν αύτοϊς, μηδέν διακρινόμενον. "Ηλθον δε συν έμοι

VER. 18. και οι εξ αδελφοί ούτοι, και εισήλθομεν εις 'Ακούσαντες δε ταύτα, ησύχασαν, και τον οίκον του ανδρός.

έδοξαζαν τον Θεόν, λέγοντες· "Αρα γε και And the Spirit bade me go with them, τοίς έθνεσιν ο Θεός την μετάνοιαν έδωκεν nothing doubting. Moreover these six eis for. brethren accompanied me, and we entered When they heard these things, they into the man's hause :

held their peace, and glorified God, say.

ter; but

A. D, 41.

ACTS XI. 18-27.

Α. D. 43.

ing, · Then hath God also to the Gentiles them all, that with purpose of heart they grunted repentance unto life.

would cleave unto the Lord. * See on Matt. xii. ver. 18. clause 5. a See on Jobin vii. ver. 31.

VER. 19.

VER. 24. Οι μεν ούν διασπαρέντες από της θλί "Οτι ήν ανήρ αγαθός, και πλήρης Πνεύψεως, της γενομένης επί Στεφάνω, διήλθον ματος αγίου και πίστεως. και προσιτέθη έως Φοινίκης και Κύπρου και Αντιοχείας, όχλος έκανός τω Κυρίων. μηδενί λαλούντες τον λόγον ει μή μόνον For he was a a good man, band full of Ιουδαίοις.

the Holy Ghost and of faith: and much Now they which were scattered abroad people was added unto the Lord. upon the persecution that arose about a See on Matt. i. ver. 19. clause 1. Stephen travelled as far as Phenice, and b See on chap. ii. ver. 4. clause 1. Cyprus, and Antioch, a preaching the word to none but unto the Jews only.

VER. 25. * See on chap. viii. ver. 4.

'Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας ανα

ζητήσαι Σαύλον και ευρών αυτών, ήγαγε VER, 20.

αυτόν εις Αντιόχειαν. THσαν δέ τινες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι for to seek Saul:

Then departed Barnabas to · Tersus, και Κυρηναίοι, οίτινες εισελθόντες εις 'Αν.

a Which when the brethren knew, τιόχειαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. they brought him down to Cæsarea,

and sent him forth to Tarsus, Acts And some of them were men of Cyprus ix. 30. and Cyrene, which, when they were come

VER. 26. to Antioch, spake unto the Grecians,

Εγένετο δε αυτούς ενιαυτόν όλον συνε. preaching the Lord Jesus.

χθήναι εν τη εκκλησία, και διδάξαι όχλον

ικανόν» χρηματίσαι τε πρώτον έν 'Αντιοχεία VER. 91.

τους μαθητές Χριστιανούς Και ήν χείρ Κυρίου μετ' αυτών» πολύς

And when he had found him, he τε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των brought him unto Antioch. • And it Κύριον.

came to pass, that a whole year they asa And the hand of the Lord was with sembled themselves with the Charch, them: and a great number believed, and and taught much people. And the disturned unto the Lord.

ciples were called Christians first in As

tioch. a And all they that heard them laid

* Or, in the church. them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be? And a But when Peter was come to Apthe band of the Lord was with him, tioch, I withstood him to the face, beLuke i. 66.

cause he was to be blamed. For beVER. 22.

fore that certain came from James, he "Ηκούσθη δε ο λόγος εις τα ώτα της έκ- did eat with the Gentiles: but when κλησίας της εν Ιερεσολύμοις περί αυτών- they were come, he withdrew and geκαι εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθείν εως parated himself, fearing them which

were of the circumcision. And the "Αντιοχείας.

other Jews dissembled likewise with Then tidings of these things came unto him : insomuch that Barnabas also the ears of the Church which was in Jeo was carried away with their dissimorusalem; and they sent forth Barnabas, lation, Gal. ii. 11-13. that he should go as far as Antioch.

VER. 27.
VER. 23.

'Εν ταύταις δε ταϊς ημέραις κατήλθαν "Ος παραγενόμενος και ιδών την χάριν του από Ιεροσολύμων προφήται εις 'ΑντιόΘεού, εχάρη, και παρεκάλει πάντας τη χειαν. προθέσει της καρδίας προσμένειν τώ Κυρίω. And in these days a came prophets frein

Who, when he came, and had seen the Jerusalem unlo Antioch. grace of God, wus glad, and exhorted * See on chap. xüi. ver. 1. clauss 1.

[ocr errors]

A. D. 44.
ACT8 XI. 28-30.-X. 1-3.

A. D. 44. the devil, 1 Tim. iii. 147. Let the VER. 28.

elders that rule well be counted wor'Ayectas di tis & aitāv, óvópati, thy of double honour, especially they "Αγαβος, εσήμανε, διά του Πνεύματος, λιμον μέγαν μέλλειν έσεσθαι εφ' όλην την For the Scripture saith, Thou shaltnot

who labour in the word and doctrine. οικουμένην· όστις και εγένετο επί Κλαυδίου | muzzle the o that treadeth out the Καίσαρος. . And there stood up one of them named his reward. Against an elder receive

corn: And, The labourer is worthy of Agabus, and signified by the spirit that not an accusation, but before two or there should be great dearth throughout three witnesses, v. 17–19. For this all the world: which came to pass in the

cause left I thee in Crete, that thou days of Claudius Cæsar.

shouldest set in order the things that VER. 29.

are wanting, and ordain elders in Tão di paontāv, xa das nurogettó Tes: If any be blameless, the husband of

every city, as I had appointed thee: ώρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψαι τους κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφούς

one wife, having faithful children, not

accused of riot, or unruly. For a Then the disciples, every man accord-bishop must be blameless, as the stewing to his ability, determined to send re- ard of God; not self-willed, not soon lief unto the brethren which dwelt in angry, not given to wine, no striker, Judea:

not given to filthy lucre; But a lover VER. 30.

of hospitality, a lover of good men, o xai Imoingay, ános TEÍNartes agès sober, just, holy, temperate : Holding τους πρεσβυτέρους δια χειρός Βαρνάβα και | fast the faithful word, as he hath been Σαύλου. .

taught, that he may be able by sound Which also they did, and sent it to doctrine both to exhort and to conthe elders by the hands of Barnabas vince the gainsayers, Titus i. 5—9. and Saul

The elders which are among you I * And when they had ordained exhort, who am also an elder and a them elders in every Church, and had witness of the sufferings of Christ, prayed with fasting, they commended and also a partaker of the glory that them to the Lord, on whom they be shall be revealed : Feed the flock of lieved, Acts xiv. 23. And from Mile- God which is among you, taking the tus he sent to Ephesus, and called the oversight thereof, not by constraint, but .elders of the Church, xx. 17. Take willingly; not for filthy lucre, but of a heed therefore unto yourselves, and ready mind : Neither as being lords to all the flock, over the which the over God's heritage, but being ensam. Holy Ghost hath made you overseers, ples to the flock, 1 Pet. v. 1—3. to feed the Church of God, which be

CHAP. XII.-VER. 1. hath purchased with his own blood, 28.

Κατ' εκείνον δε τον καιρών επέβαλεν This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a “Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώσαι good work. A bishop then must be | τινας των από της εκκλησίας. blameless, the husband of one wife,

Now about that time, Herod the king vigilant, sober, of good behaviour,

stretched forth his hands, to vex cergiven to hospitality, apt to teach : tuin of the Church. Not given to wine, no striker, not

* Or, began. greedy of filthy lucre; but patient,

VER. 2. not a brawler, not covetous ; One that ruleth well his own house, having his

'Ανεϊλε δε Ιάκωβον, τον αδελφών Ιωάνchildren in subjection with all gravity; you, maxalpą. (For if a man know not how to rule a And he killed James the brother of his own house, how shall he take care John with the sword. of the Church of God ?) Not a novice, a See on Matt. v, ver. 10. clause 1. lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.

VER. 3. Moreover he must have a good report Και ιδούν ότι αρεστόν έστι τοϊς Ιουδαίοις, , of them which are without; lest he | προσέθετο συλλαβείν και Πέτρον (ήσαν δε fall into reproach, and the snare of inpuépai tây á úpav.)

Α. D. 44.
ACTS ΧΗ. 3-12.

Α. D.44. And because he saw it pleased the Jews, side, and raised him up, saying, Arise up he proceeded further to take Peter also. quickly. And his chains fell off from

his hands. (Then were the days of unleavened bread.)

2 And laid their hands on the apo a See on Matt. xxvi. ver. 2. clause 2 stles, and put them in the common VER. 4.

prison. But the angel of the Lord by

night opened the prison doors, and “ον και πιάσες έθετο εις φυλακήν, πα- brought them forth, and said, Acts V. ραδούς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτών 18, 19, φυλάσσειν αυτόν, βουλόμενος μετά το πάσχε αναγαγείν αυτόν το λαό.

VER, 8. 2 And when he had apprehended him

Είπε τε ο άγγελος προς αυτόν: Περίhe put him in prison, and delivered him | ζωσαι, και υπόδησαι τα σανδάλια σου. to four quaternions of soldiers to keep | Εποίησε δε ούτω και λέγει αυτώ Περιβαhim; intending after Easter to bring

λου το ιμάτιόν σου,

και ακολουθεί μοι. him forth to the people.

And the angel said unto him, Gird a See on Matt. xxiv. ver. 9.

thyself, and bind on thy sundals. And

so he did. And he saith unlo hin, Cast VER. 5.

thy garment about thee, and follow me. "Ο μεν ούν Πέτρος ετηρείτο έν τη φυλακή

VER. 9. προσευχή δε ήν εκτενής γινομένη υπό της εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Και εξελθών ήκολούθει αυτού, και ουκ

Peter therefore was kept in prison ; δει ότι αληθές έστι το γινόμενον δια τας * but * prayer was made without aeusing | αγγέλου, έδόκει δε όραμα βλέπει». of the Church unto God for him,

And he went out, and followed him;

and wist not that it was true which was * Or, instant and earnest prayer was done by the angel; but thought he saw & made.

vision. a See on Luke xviii. ver. 1.

VER. 10.
VER. 6.

Διελθόντες δε πρώτην φυλακής και δεν “ότε δε ήμελλεν αυτόν προάγειν ο Ηρώ- τέραν, ήλθον επί την πύλην την σιδερέν, τον

την πόλιν, ήτις αυτομάτα δος, τη νυκτί εκείνη ήν ο Πέτρος κοιμώμενος φέρουσαν μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος αλύσεσι ανοίχθη αυτούς και εξελθόντες προήλθον δυσί, φύλακές τε προ της θύρας ετήσουν ρύμην μίαν, και ευθέως απέστη ο άγγελος την φυλακήν.

απ' αυτού. And when Herod would have brought second wurd, they came unto the iron gate

When they were past the first and the him forth, the same night Peter was sleep, that leadeth unto the city; which opened ing between two soldiers, a borond with

to them of his own accord: and they went two chains: and the keepers before the

out, and passed on through ene street ; door kept the prison.

and forthwith the angel departed from a Verily, verily, I say unto thee, him. When thou wast young, thou girdedst

VER. 11. thyself, and walkedst whither thou wouldest : but when thou shall be old, | Νύν οίδα αληθώς· ότι εξαπέστειλε Κύριος τον

Και ο Πέτρος, γενόμενος εν εαυτα, είτε thou shalt stretch forth thy hands, and | άγγελον αυτού, και εξείλετό με έκ χειρός another shall gird thee, and carry thee | Ηρώδου, και πάσης της προσδοκίας του whither thou wouldest not, John xxi. λαού των Ιουδαίων. 18. VER. 7.

And when Peter was come to himself, Και ιδού, άγγελος Κυρίου επέστη, και | he said, Now I know of a surely, that φώς έλαμψεν έν τα οικήματι πατάξας δε | delivered me out of the hand of Herod,

the Lord hath sent his angel, and hath την πλευράς του Πέτρου, ήγειρεν αυτόν, and from all the epectation of the people λέγων: Ανάστα εν τάχει. Και εξέπεσον f the Jews. αυτού αι αλύσεις εκ των χειρών. * And, behold, the angel of the Lord

VER. 12. came upon him, and a light shined in Συνιδών τε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας the prison: and he smote Peter on the 1 της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου

A, D. 44.

ACTS ΧΙΙ. 12--23.

Α. D. 44.

Μάρκου, ού ήσαν έκανοί συνηθροισμένοι και προσευχόμενοι. .

VER. 18. And when he had considered the thing, ολίγος εν τούς στρατιώταις, τί άρα ο Πέτ

Γενομένης δε ημέρας, ήν τάραχος ουκ he came to the house of Mary the mother of John, whose surname was Mark; awhere poséyéveto. many were gathered together praying. Now as soon as it was day, there was . See ver. 5.

no small stir among the soldiers, what

was become of Peter. VER. 1S.

VER. 19. Κρούσαντος δε του Πέτρου την θύραν του

Ηρώδης δε επιζητήσας αυτόν, και μη πυλώνος, προσήλθε παιδίσκη υπακούσαι, ευρών, ανακρίνας τους φύλακας, εκέλευσεν ονόματι “Ρόδη.

απαχθήναι» και κατελθών από της ΙουAnd as Peter knocked at the door of δαίας εις την Καισάρειαν, διέτριβεν. the gate, a damsel came to * hearken,

And when Herod had sought for him, named Rhoda.

and found him rot, he examined the * Or, ask who was there. keepers, and commanded that they should

be put to death. And he went down VER. 14.

from Judæa to Cæsarea, and there abode. και επιγνούσα την φωνήν του Πέτρου,

VER. 20. από της χαράς ουκ ήνοιξε τον πυλώνα, είσδραμούσα δε απήγγειλεν εστάνει τον πέ- Σιδωνίοις· ομοθυμαδόν δε παρήσαν προς αυ

"Ην δε Ηρώδης θυμομαχών Τυρίοις και τρον προ του πυλώνος.

τον, και πείσαντες Βλάστιν, τον επί του And when she knew Peter's Doice, she | κοιτώνος του βασιλέως, ήτούντο ειρήνην· διά opened not the gate

for gladness, but ran το τρέφεσθαι αυτών της χώρας από της έη, and told how Peter stood before the | βασιλικής. gate.

And Herod * was highly displeased VER. 15.

with them R of Tyre and Sidon : but they Οι δε προς αυτήν είπον Μαίνη. Η δέ | came with one accord to him, and, haυδιϊσχυρίζετο ούτως έχειν. Οι δε έλεγον ιng made Blastus t the king's chamber. ο άγγελος αυτού έστιν.

lain their friend, desired peace; because And they said unto her, Thou art mad. their country was nourished by the king's

country. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel.

* Or, bare un hostile mind, intending VER. 16.

Gr. that was over the king's bed

chamber. ο δε Πέτρος επέμενε κρούων· ανοίξαντες Σε είδος αυτόν, και εξέστησαν.

a See on Matt. xi. ver. 22. clause 2. But Peter continued knocking ; and

VER. 21. when they had opened the door, and saw

Ταυτή δε ημέρα ο Ηρώδης ένδυσάμενος him, they were astonished.

εσθήτα βασιλικήν, και καθίσας επί του

βήματος, εδημηγόβει προς αυτούς. VER. 17. Κατασείσας δε αυτούς τη χειρί σιγάν,

And upon a set day Herod, arrayed διηγήσατο αυτοϊς, πώς ο Κύριος αυτόν έξή | in royal apparel, sat upon his throne, γαγεν εκ της φυλακής» είπε δε: 'Απαγγεί- | and made an oration unto them. λατε Ιακώβα και τους αδελφούς ταύτα.

VER. 99. Και εξελθών επορεύθη εις έτερον τόπον. ο δε δήμος έσεφώνει» Θεού φωνή, και

But he, beckoning unto them with the o'n åvzúrou. hand to hold their peace, declared unto

And the people gave a shout, saying, them how the Lord had brought him out It is the voice of a ged, and not of a of the prison. And he said, Go shew these things unto Jumes, and to the bre.

VER. 23. thren. a And he departed, and went

Παραχρήμα δε επάταξεν αυτόν άγγελος into another place.

Κυρίου ανθ' ων ουκ έδωκε την δόξαν τω Θεώ 1 See on Μatt. Χ. ver. 23. clause 1, Ι και γενόμενες σκωληκότρωτος, εξέψυξεν.

war.

man.

« PreviousContinue »