Page images
PDF
EPUB

A. D. 46.

ACTS XIV. 8-16.

A. D. 46.

VER. 8.

VER. 14. Και τις ανήρ εν Λίστρους αδύνατος τους Ακούσαντες δε οι απόστολοι Βαρνάβας ποσίν εκάθητο, χουλός εκ κοιλίας μητρός και Παύλος, διαρρήξαντες τα ιμάτια αυτών, αυτού υπάρχων, ός ουδέποτε περιεπεσα- εισεπήδησαν εις τον όχλον, κράζοντες, Three

Which when the apostles, Barnabas And there sat a certain man at Lys- and Paul, heard of, they rent their tra, impotent in his feet, being a cripple clothes, and ran in among the people, from his mother's womb, who never had crying out, walked :

VER. 15.
VER. 9.

Και λέγοντας: "Ανδρες, τι ταύτα πιείτε; Ούτος ήκουε του Παύλου λαλούντος» ός και ημείς ομοιοπαθείς εσμεν υμίν, άνθρωατενίσας αυτώ, και ιδών ότι πίστιν έχει ποι, ευαγγελιζόμενοι υμάς, από τούτων των του σωθήναι, ,

ματαίων επιστρέφειν επί τόν Θεόν το The same heard Paul speak : who sted. Sãrra, öc émoinde Tàr cügavà, nei sistema

και την θάλασσαν, και πάντα τι εν fustly beholding him, a and perceiving

TOTS that he had faith to be healed,

And saying, Sirs, why do ye these . See on Matt. xv. ver. 28. clause 2.

things? We also are men of like passions

with you, and preach unto you that ye VER. 10.

should a turn from these sanities unta Eine peyaan tñ parim'Aráorno. toi the living God, which made heaven, Toùg hóðas cou'oçóós. Kai findeto, nai me and earth, and the sea, and all things ριεπάτει. .

that are therein : a Said with a loud voice, Stand up a They that make a graven image right on thy feet. And he leaped and are all of them vanity, and their de walked.

lectable things shall not profit: and a See on chap. iii. ver. 6. clause 3. they are their own witnesses; they

see not, nor know; that they may VER. 11.

be ashamed. Who hath formed a Οι δε όχλοι, ιδόντες και εποίησεν ο Παύλος, god, or molten a graven image that επήραν την φωνήν αυτών, Λυκαονιστί λέ is profitable for nothing? Isa. xliv. 9, γοντες" oi deod õueswévres år gátons 10. They lavish gold out of the bag, κατέβησαν προς ημάς. .

and weigh silver in the balance, and

hire a goldsmith, and he maketh it And when the people saw what Paul

a god: they fall down; yea, they had done, they lifted up their voices, worship. They bear him upon the saying, in the speech of Lycaonia, The shoulder, they carry him, and set gods are come down to us, in the likeness him in his place, and he standeth ; of men.

from his place shall be not remove : VER. 12.

yea, one shall cry unto him, yet can 'Εκάλουν τε τον μεν Βαρνάβαν, Δία τον he not answer, nor save him out of dè Navov, 'Epuño, émaidh avtis fv o igoúe his trouble. Remember this, and she μενος του λόγου. .

yourselves men ; bring it again to And they called Barnahas, Jupiter ; For the customs of the people are rain

mind, O ye transgressors, xlvi. 6-8. and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

for one cutteth a tree out of the forest

(the work of the hands of the work VER. 13.

man) with the axe : They deck it with 'o di lepiùs To Aids to Oytos *po tris with nails and with hammers, that it

silver and with gold; they fasten it πόλεως αυτών, ταύρους και στέμματα επί Toùe Rutõvas évéyras, cùy toss öxnous palm-tree, but speak not, Jer.1.3-5,

move not. They are upright as the ήθελε θύειν.

Who would not fear thee, O king of Then the priest of Jupiter, which was nations ? for to thee doth it appertain: before their city, brought oren and gar- forasmuch as among all the wise men lands unto the gates, and would have of the nations, and in all their king done sacrifice with the people.

doms, there is none like unto thee.

A. D. 46.
ACTS XIV. 15-17..

A. D. 46. But they are altogether brutish and heart was darkened: Professing themfoolish; the stock is a doctrine of selves to be wise, they became fools. vanities. Silver spread into plates is And changed the glory of the uncorbrought from Tarshish, and gold from ruptible God into an image made Uphaz, the work of the workman, and like to corruptible man, and

to birds, of the hands of the founder: blue and and foar-footed beasts, and creeping purple is their clothing ; they are all things. Wherefore God also gave the work of cunning men. But the them up to uncleanness through the LORD is the true God, he is the living lusts of their own hearts, to dishonour God, and an everlasting King: at his their own bodies between themselves : wrath the earth shall tremble, and the Who changed the truth of God into a, nations shall not be able to abide his lie, and worshipped and served the indignation. Thus shall ye say unto creature more than the Creator, who them, The gods that have not made is blessed for ever. Amen. For this the heavens and the earth, even they cause God gave them up unto vile af. shall perish from the earth, and from fections, Rom. i. 21-26. And even under these heavens. He hath made as they did not like to retain God in the earth by his power, he hath es their knowledge, God gave them over tablished the world by his wisdom, to a reprobate mind, to do those things and hath stretched out the heavens by which are not convenient; Being fillhis discretion. When he uttereth his ed with all unrighteousness, fornicavoice, there is a multitude of waters tion, wickedness, covetousness, maliin the heavens, and he causeth the ciousness; full of envy, murder, devapours to ascend from the ends of bate, deceit, malignity: whisperers, the earth; he maketh lightnings with Backbiters, haters of God, despiteful, rain, and bringeth forth the wind out proud, boasters, inventors of evil of his treasures. Every man is bru- things, disobedient to parents, Withtish in his knowledge; every founder out understanding, covenant breakers, is confounded by the graven image : without natural affection, implacable, for his molten image is falsehood, and unmerciful : Who knowing the judgthere is no breath in them. They are ment of God, that they which commit vanity, and the work of errors : in such things are worthy of death, not the time of their visitation they shall only do the same, but have pleasure perish, 7–15. Are there any among in them that do them, 28-32 che vanities of the Gentiles that can cause rain? or can the heavens give

VER. 17. showers? Art not thou he, O LORD

Καί τοι γε ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήour God? therefore we will wait upon xey, ágadomorâv, oigavóbev npcov jetows thee; for thou hast made all these | διδούς και καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών things, xiv. 22.

We know that an idol is nothing in the world, and that I τροφής και ευφροσύνης της καρδίας ημών. there is none other God but 1 Cor.

a Nevertheless he left not himself with. vii. 4.

out witness, in that he did good, band b See on John v. ver. 26. clause 1. gave uus rain from heaven, and fruitful • See on chap. iv. ver. 24.

seasons, filling our hearts with food and

gladness. VER. 16.

· Thy mercy, O LORD, is in the hea"Os év tais tapoxempeévars yevsais slags vens, and thy faithfulness reachethunto πάντα τα έθνη πορεύεσθαι ταϊς οδούς αυτών. | the clouds. Thy righteousness is like

the great mountains; thy judgments aWho in times past suffered all nations

are a great deep: 0 LORD, thou pseto walk in their own ways.

servest man and beast. How excel: ' So I gave them up unto their own lent is thy loving-kindness, O God! hearts' lust; and they walked in their therefore the children of men put their own counsels, Psal. Lxxxi. 12. Be- trust under the shadow of thy wings, cause that, when they knew God, Psal. xxxvi. 5—7. Why boastest thou they glorified him not as God, neither thyself in mischief, 0 mighty man? were thankful, but became vain in the goodness of God endureth contitheir imaginations, and their foolish / nually, lii. 1. O LORD, how manifold

one,

A. D. 46.

ACTS XIV. 17-19.

A. D. 46.

are thy works! in wisdom hast thou | them upon the face of the world in the made them all: the earth is full of thy earth. He causeth it to come, whether riches ; So is this great and wide sea, for correction, or for his land, or for wherein are things creeping innumer- mercy, xxxvii. 10-13. Tbou visitest able, both small and great beasts. the earth, and waterest it: thou greatly There go the ships; there is that le- enrichest it with the river of God, uhich viathan, whom thou hast made to play is full of water: thou preparest them therein. These wait all upon thee, corn, when thou hast so prorided for it, that thou mayest give them their meat Psal. Ixv. 9—13. Thou waterest the in due season. That thou givest them, ridges thereof abundantly; thou setthey gather: thou openest thine hand, tlest the furrows thereof; thou makest they are filled with good. Thou hidest it soft with showers; thou blessest the thy face, they are troubled ; thou tak- springing thereof. Thou crownest the est away their breath, they die, and year with thy goodness; and thy return to their dust. Thou sendest paths drop fatness. They drop upon forth thy spirit, they are created; and the pastures of the wilderness; and thou renewest the face of the earth, the little hills rejoice on every side. civ. 24—30. The Lord is good to all; The pastures are clothed with flocks; and his tender mercies are over all the valleys also are covered over with his works. All thy works shall praise corn: they shout for joy, they also thee, O Lord; and thy saints shall sing. Sing unto the Lord with thanksbless thee. They shall speak of the giving ; sing praise upon the harp glory of thy kingdom, and talk of thy unto our God; Who covereth the power; To make known to the sons of heaven with clouds, who prepareth men his mighty acts, and the glorious rain for the earth, who maketh grass majesty of his kingdom. Thy king- to grow upon the mountains. He dom is an everlasting kingdom, and giveth to the beast his food, and to thy dominion endureth throughout all the young ravens which cry, cxlvii. generations. The Lord upholdeth all 7-9. Neither say they in their that fall, and raiseth up all those that hearts, Let us now fear the Lord our be bowed down. The eyes of all wait God that giveth rain, both the former upon thee; and thou givest them their and the latter, in his season : he remeat in due season. Thou openest serveth unto us the appointed weeks thine hand, and satisfiest the desire of the harvest, Jer. v. 24. Are there of every living thing, cxlv. 9–16. any among the vanities of the Gentiles That ye may be the children of your that can cause rain ? or can the heaFather which is in heaven : for he vens give showers? Art not thou he, maketh his sun to rise on the evil and O LORD our God ? therefore we will on the good, and sendeth rain on the wait upon thee ; for thou hast made just and on the unjust, Matt. v. 45. all these things, xiv. 22. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing

VER. 18. again; and your reward shall be Και ταύτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν great, and ye shall be the children of τους όχλους του μη θύειν αυτούς. the Highest : for he is kind unto the unthankful and to the evil, Luke vi. 35. ed they the people, that they had not done

And with these sayings scarce restrain. b I would seek unto God, and unto God would I commit my cause ; Which sacrifice unto them. doeth great things and unsearchable;

VER. 19. marvellous things without number : Who giveth rain upon the earth, and

'Επήλθον δε από 'Αντιοχείας και Ικονίου sendeth waters upon the fields, Job 'loveaños

, sal weisartes Tous öxnous, xal ν. 8-10. By the breath of God frost | λιθάσαντες τον Παύλον, έσυραν έξω της is given ; and the breath of the waters

πόλεως, νομίσαντες αυτόν τεθνάναι. is straitened. Also by watering he a And there came thither certain Jeus * wearieth the thick cloud; he scatter- from Antioch and Iconium, who per. eth his bright cloud, And it is turned suaded the people, and, having stored round about by his counsels; that they Paul, drew him out of the city, supposmay do whatsoever be commandeth ing he had been dead.

Α. D. 46.

ACTS ΧΙV. 19-28.-xv. 1.

Α. D. 51.

a Persecuted, but not forsaken ; cast

VER. 24. down, but not destroyed, Always bearabout in the body the dying of the

Και διελθόντες την Πισιδίαν, ήλθον εις Lord Jesus, that the life also of Jesus | Παμφυλίαν. might be made manifest in our body. And after they had passed through For we which live are alway delivered Pisidiu, they came to Pamphylia. unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made

VER. 23. manifest in our mortal flesh, 2 Cor. Και λαλήσαντες εν πέργη τον λόγον, καiv. 9-11. Thrice was I beaten with τέβησαν εις 'Αττάλειας: rods, once was I stoned, xi. 25.

And when they had preached the word VER. 20.

in Perga, they went down into Attulia : Κυκλωσάντων δε αυτών των μαθητών,

VER. 26. αναστάς εισήλθεν εις την πόλιν και τη επαύριον εξήλθε συν τω Βαρνάβα εις Δέρ

Κακείθεν απέπλευσαν εις 'Αντιόχειαν Gην.

όθεν ήσαν παραδεδομένου τη χάριτι του

Θεού εις το έργον δ έπλήρωσαν. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up, and came into the

And thence sailed to Antioch, from city: and the next day he depurted with whence they hud been recommended to the Barnabas to Derbe.

grace of God for the work which they

fulfilled. VER. 21.

VER. 27. Ευαγγελισάμενοί τε την πόλιν εκείνην, Παραγενόμενοι δε και συναγαγόντες την και μαθητεύσαντες ικανούς, υπέστρεψαν εις εκκλησίαν, ανήγγειλαν όσα εποίησεν ο Θεός την Αυστραν και Ικόνιον και Αντιόχειαν» μετ' αυτών, και ότι ήνοιξε τοίς έθνεσι θύAnd when they had preached the Gos

ραν πίστεως. pel to that city, and had * taught many,

And when they were come, and had they returned again to Lystra, and to gathered the church together, they reIconium, and Antioch,

hearsed all that God had done with

them, a and how he had opened the door • Gr. made many disciples.

of faith unto the Gentiles. VER. 99.

a See on Matt. xii. ver. 18. clause 5. "Επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθη

VER. 28. τών, παρακαλούντες εμμένειν τη πίστει, και ότι διά πολλών θλίψεαν δεϊ ημάς εισελ.

Διέτριβον δε εκεί χρόνον ουκ ολίγον συν θείν εις την βασιλείας του Θεού.

τους μαθηταίς.

And there they abode long time with Confirming the souls of the disciples, the disciples. a and exhorting them to continue in the fuith, b and that we must through much

CHAP. XV.--VER. 1. tribulation enter into, the kingdom of God. .

Και τινες κατελθόντες από της Ιουδαίας,

εδίδασκον τους αδελφούς: “Οτι εάν μή πεa See on John viii. ver. 31.

ριτέμνησθε τώ έθει Μωϋσέως, ου δύνασθε • See on Μatt. v. ver. 10. clause 1. σωθήναι.

And certain men which came downa VER. 23.

from Judæa, a taught the brethren, and Χειροτονήσαντες δε αυτούς πρεσβυτέρους said, Except ye be circumcised after the κατ' εκκλησίαν, προσαυξάμενοι μετά νησ

manner of Mises, ye cannot be saved. τειών, (σαρέθεντο αυτούς τω Κυρίω εις δν πεπιστεύκεισαν.

a Stand fast therefore in the liberty

wherewith Christ hath made us free, a And when they had ordained them and be not entangled again with the elders in every church, and had b prayed with fasting, they commended them to the yoke of bondage. Behold, I Paul say

unto you, That if ye

be circumcised, Lord, on whom they believed.

, Christ shall profit you nothing. For I a See on chap. xi. ver. 30. testify again to every man that is cirb See on Matt. vi. ver. 16. clause 1. cumcised, that he is a debtor to do

Α. D. 51.

ACTS xv. 1-10.

Α. D. 52.

the whole law, Gal. ν.1-3. And I, η γοντες· “οτι δεί περιτέμειν αυτούς, παραγbrethren, if Iyet preach circumcision, | γέλλειν τε τηρείν τον νόμον Μωϋσέως. why do I yet suffer persecution ? then

But there *rose up certain of the sect is the offence of the cross ceased. I of the Pharisees, which believed, saying, would they were even cut off which That it was needful to circumcise them, trouble you. For, brethren, ye have and to command them to keep the law of been called unto liberty; only use not Moses. liberty for an occasion to the flesh,

• Or, rose up, said they, certain. but by love serve one another, 11–13.

VER. 6.
VER. 2.

Συνήχθησαν δε ο απόστολοι και οι πρεσ. Γενομένης oύν στάσεως και συζητήσεως | Gύτεροι ιδείν περί του λόγου τούτου. ουκ ολίγης τω Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν Παύλον και And the apostles and elders came to. Βαρνάβαν και τινας άλλους εξ αυτών προς | gether for to consider of this matter. τους αποστόλους και πρεσβυτέρους εις “le

VER. 7. ρουσαλήμ, περί του ζητήματος τούτου.

Πολλής δε συζητήσεως γενομένης, αναWhen therefore Paul and Barnabas | στάς Πέτρος είπε προς αυτούς: "Ανδρες had no small dissention and disputation | αδελφοί, υμείς επίστασθε ότι αφ' ημερών with them ; 1 they determined that Paul | αρχαίων ο Θεός εν ημίν εξελέξατο δια του and Barnabas, and certain other of them, στόματός μου ακούσαι τα έθνη τον λόγον should go up to Jerusalem unto the apo-| του ευαγγελίου, και πιστεύσαι. stles and elders about this question.

And when there had been much disput* Then, fourteen years after, I went ing, Peter rose up, and said unto them, up again to Jerusalem with Barnabas, Men and brethren, a ye know hos that a and took Titus with me also. And.I good while ago God made choice among went up by revelation, and communi

us, that the Gentiles by my mouth should cated unto them that Gospel which I hear the word of the Gospel, and believe, preach among the Gentiles : but privately to them which were of reputa

a See on chap. I. tion, lest by any means I should run,

VER. 8. or had run, in vain, Gal. ii. 1, 2.

Και ο καρδιογνώστης Θεός εμαρτύρησει VER. 3.

αυτούς, τους αυτούς το πνεύμα το άγιον, καοι μεν ούν προπεμφθέντες υπό της εκ- | θώς και ημίν κλησίας, διήρχοντο την Φοινίκης και Σαμά a And God, which knoweth the hearts, ρειαν, εκδιηγούμενοι την επιστροφήν τών | bare them witness, h giving them the Holy έθνών και εποίουν χαράν μεγάλην πάσι | Ghost, even as he did unto us; τους αδελφούς.

a See on Matt. ix. ver. 4. clause 1. And being brought on their way by b See on John vii. ver. 99. clause 1. the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of

VER. 9. the Gentiles: and they caused great joy Kai oudèy diéxpiva

εταξύ ομών τε και unto all the brethren.

αυτών, τη πίστει καθαρίσας τας καρδίας

αυτών. VER. 4. Παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απε. And put no difference between us and δέχθησαν υπό της εκκλησίας και των απο- them, purifying their hearts by faith. στόλών και των πρεσβυτέρων, ανήγγειλών a And the voice spake unto him τε όσα ο Θεός έποίησε μετ' αυτών. again the second time, What God

And when they were come to Jerusa- hath cleansed, that call not thou com lem, they were received of the church, mon, Acts x. 15. See also on Luke and of the apostles and elders; and they

1. declared all things that God had done

VER. 10. with them.

Νύν ούν τι πειράζετε τον Θεόν, ίσιβείναι VER. 5.

ζυγόν επί τον τράχηλον των μαθητών, ο *Εξανέστησαν δέ τινες τών από της αιρέ- | ούτε οι πατέρες ήμών, ούτε εμείς ισχύσασιως των Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέ- Ι μεν βαστάσαι;

ver. 75.

« PreviousContinue »