Page images
PDF
EPUB

Α. D. 53..

ACTS XVI. 3-13.

Α. D. 53.

[ocr errors][ocr errors]

τους Ιουδαίους τους όντας εν τοις τόσους a Furthermore, when I came to εκείνοις ήδεισαν γάς άπαντες τον πατέρα | Troas to preach Christ's Gospel, and αυτού ότι “Έλλην υπήρχεν.

a door was opened unto me of the Him would Paul have to go forth Lord, 2 Cor. ii. 12. with him ; & and took and circumcised

VER. 9. him because of the Jews which were in those quarters": for they knew all that Παύλο: Ανήρ τις ήν Μακεδόν έστας πα

Και δραμα διά της νυκτός άφθη το his father was a Greek.

ρακαλών αυτόν, και λέγων· Διαβάς εις 2 And unto the Jews I became as | Μακεδονίας, βοήθησον ημϊν. a Jew, that I might gain the Jews ;

And a vision appeared to Paul in the to them that are under the law, as right; There stood a man of Macedonia, under the law, 1 Cor. ix, 20.

und prayed him, saying, Come over into

Macedonia, and help us.
VER. 4.
Ως δε διεπορεύοντο τας πόλεις, παρέ-

VER. 10.
δίδουν αυτοίς φυλάσσειν τα δόγματα τα Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως έζητήσε-
κεκριμένα υπό των αποστόλων και των | μεν εξελθείν εις την Μακεδονίας, συμβί-
πρεσβυτέρων τών εν Ιερουσαλήμ. βάζοντας ότι προσκέκληται ημάς ο Κύριος

And as they went through the cities, | ευαγγελίσασθαι αυτούς. a they delivered them the decrees for to And after he had seen the vision, a imkeep, that were ordained of the apostles mediately we endeavoured to go into and elders which were at Jerusalem.

Macedonia, assuredly gathering that the

Lord had called us for to preach the
See chap. Χν. ver. 23-29.

Gospel unto them.
VER. 5.

a I had no rest in my spirit, beΑι μεν ούν εκκλησίαι έστερεούντο τη | cause 1 found not Titus my brother: αίστει, και έπερίσσευον των αριθμώ καθ' but taking my leave of them, I went ημέραν.

from thence into Macedonia, 2 Cor.

ii. 13. And so were the churches established

VER. 11. in the faith, and increased in number daily.

'Αναχθέντες ούν από της Τρωάδος, ευθυ

δρομήσαμεν εις Σαμοθράκης» τη τε επιούση VER. 6.

εις Νεάπολιν: Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό του αγίου

Therefore loosing from Troas, we came Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον έν τη 'Ασία. | with a straight course to Samothracia,

und the neat day to Neapolis ; Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia,

VER: 19. a and were forbidden of the Holy Ghost 'Εκείθεν τε εις Φιλίππους, ήτις έστι to preach the word in Asia,

πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλης, a See on chap. viii. ver. 29.

κολώνια. "Hμεν δε εν ταύτη τη πόλει δια

τρίβοντες ημέρας τινάς. VER. 7.

And from thence to Philippi, which 'Ελθόντες κατά την Μυσίαν, έπείραζον | is * the chief city of that part of Maceκατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι» και ουκ | donia, and a colony : and we were in είασεν αυτούς το πνεύμα.

that city abiding certain days. After they were come to Mysia, they

* Or, the first. assayed to go into Bithynia : but the Spirit suffered them not.

VER. 13.

Τη τε ημέρα των σαββάτων εξήλθομεν
VER. 8.

έξω της πόλεως παρά ποταμόν, ού έκομίΠαρελθόντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν | ζετο προσευχή είναι και καθίσαντες έλαεις Τρωάδα.

λούμεν ταϊς συνελθούσαις γυναιξί. And they passing by Mysia a came

And on the sabbath we went out of down to Troas.

the city by a river side, where prayer

Α. D. 53.

ACTS XVI. 13-22.

Α. D. 53.

was wont to be made ; and we sat down, and spake unto the women which resorted

VER. 18. thither.

Τούτο δε επoίει επί πολλές ημέρας. VER. 14.

Διασονηθείς δε ο Παύλος, και επιστρέψας, Και τις γυνή ονόματι Λυδία, πορφυρό- τα πνεύματι είπε: Παραγγέλλω σοι εν τω πολις, σόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον ονόματι Ιησού Χριστού, έξελθείν απ' αυΘεόν, ήκουεν· ής Κύριος διήνοιξε την καρ- της. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. δίαν, προσέχειν τοις λαλουμένοις υπό του Παύλου.

And this did she many days. But And a certain woman named Lydia, the spirit, * 1 command thee in the name

Paul, being grieved, turned and said to a seller of purple, of the city of Thya- of Jesus Christ to come out of her. b And tira, which worshipped God, heard us : he came out the same hour. a whose heurt the Lord opened, that she attended unto the things which were a See on chap. iii. ver. 6. clause 3. spoken of Paul.

b See on Matt. iv. ver. 24. clause 4. a See on Luke xxiv. ver. 45.

VER. 19.
VER. 15.

ιδόντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν και Ως δε εβαπτίσθη, και ο οίκος αυτής, ελπίς της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι σαρεκάλεσε, λέγουσα: Eί κεκρίκατε με

τον Παύλον και τον Σίλαν, είλκυσαν εις την πιστήν τω Κυρίω είναι, εισελθόντες εις άγοράν επί τούς άρχοντας. τον οίκόν μου, μείνατε. Και παρειάσατο And when her masters saw that the ημάς.

hope of their gains was gone, a they a And when she was baptised, and her caught Paul und Silas, and drew them household, she besought us, saying, If ye into the market place unto the rulers, have judged me to be faithful to the

* Or, court. Lord, b come into my house, and abide there. And she coustrained us.

a See on Matt. x. ver. 18. clause 1. a See on Matt. iij. ver. 6. clause 1. b See on Matt. X. ver. 41.

VER. 20.

Και προσαγαγόντες αυτούς τους στραVER. 16.

τηγούς, είπαν: Ούτοι οι άνθρωποι έκτα'Εγένετο δε πορευομένων ημών εις προ- Γράσσουσιν ημών την πόλιν, Ιουδαίοι υπάρσευχήν, παιδίσκην τινά έχουσαν πνεύμα χοντες: Πύθωνος, άπαντήσαι ημίν, ήτις εργασίας

And brought them to the magistrates, πολλών παρείχε τους κυρίους αυτής, μαν- | saying, These men, being Jews, do erτευομένη.

ceedingly trouble our city. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel, a possessed

VER. 91. with a spirit of * divination metus, Και καταγγέλλουσιν έθη & ουκ έξεστιν which brought her masters much gain ημίν παραδέχεσθαι, ουδέ ποιείν, Ρωμαίοις by soothsaying:

ουσι. Or, Python.

And teach customs, which are not lawa See on chap. viii. ver. 9.

ful for us to receive, neither to observe,

being Romans. VER. 17.

VER. 22. Αύτη κατακολουθήσασα τω Παύλο και ημίν, έκραζε λέγουσα: Ούτοι οι άνθρωποι, Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτών και δούλοι του Θεού του υψίστου εισιν, οίτινες | οι στρατηγοί περιρρήξαντες αυτών τα ιμάκαταγγέλλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. τια, εκέλευον ραβδίζειν

The same followed Paul and us, and And the multitude rose up together cried, saying, a These men are the ser against them: and the magistrates rent vants of the most high God, which shew off their clothes, a and commanded to unto us the way of salvation.

beut them. a See on chap. xiii. ver. 26. clause 2. a See on Matt, x. ver. 17. clause 3.

Α. D. 53.

ACTS XVI. 23-33.

Α. D. 53.

αναιρεϊν, νομίζων εκπεφευγένει τους δεσVER. 23.

μίους. Πολλάς τε επιθέντες αυτούς πληγάς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες των | out of his sleep, and seeing the prison

And the keeper of the prison making δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρείν αυτούς.

doors open, he drew out his sword, and a And when they had laid many stripes would have killed himself, supposing that upon them, they cast them into prison, the prisoners had been fled. charging the jailor to keep them safely:

VER. 28. a Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered 'Εφώνησε δε φωνή μεγάλη και Παύλος, shipwreck, a night and a day I have λέγων· Μηδέν πράξης σεαυτώ κακόν απaybeen in the deep, 2 Cor. xi. 25.

τες γάς εσμεν ενθάδε. b Paul, and Silvanus, and Timo But Paul cried with a lond wice, theus, unto the church of the Thessa- saying, Do thyself no harm : for we are lonians, which is in God the Father all here. and in the Lord Jesus Christ: Grace

VER. 99. be unto you, and peace, from God our

Αιτήσας δε φώτα εισεπήδησε, και ένFather and the Lord Jesus Christ, 2 Thess. i. 1. But even after that we και το Σίλα"

τρομος γενόμενος προσέπησε το Παύλο had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know at Phi

Then he called for a light, and sprang lippi, we were bold in our God to in, and came trembling, and fell doron speak unto you the Gospel of God, before Paul and Silas, with much contention, ii. 2.

VER. 30.
VER. 24.

Και προαγαγών αυτούς έξω, έφη: Κύριοι, Ος παραγγελίαν τοιαύτην ειληφώς, έβα- τί με δεί ποιεϊν ένα σωθώ; λεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν, και And brought them out, and said, Sirs, τους πόδας αυτών ησφαλίσατο είς το ξύλον. | a what must I do to be saved ?

Who, having received such a charge, a See on Matt. xjx, ver. 16. thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.

VER. 31.

Οι δε είπονΠίστευσον επί τον Κύριον VER. 25.

Ιησούν Χριστόν, και σωθήση συ και ο Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και οίκός σου. Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν» έπη And they said, a Believe on the Lord κροώντο δε αυτών οι δέσμιοι.

Jesus Christ, and thou shalt be saved, a And at midnight Paul and Silas and thy house. prayed, and sang praises unto God: and a See on Mark xvi. ver. 16. clause 1. the prisoners heard them. a See on Matt. v. ver. 12. clause 1.

VER. 32.

Και ελάλησαν αυτό τον λόγον του ΚυVER. 96.

ρίου, και πάσι τοίς εν τη οικία αυτού. "Αφνω δε σεισμός έγένετο μέγας, ώστε

And they spake unto him the word of σαλευθήναι τα θεμέλια του δεσμωτηρίου» | the Lord, and to all that were in his ανεώχθησάν τε παραχρήμα αι θύραι πά- house. σαι, και πάντων τα δεσμά ανέθη.

VER. 33. And suddenly there was a great earth και παραλαβών αυτούς εν εκείνη την ώρα φuake, so that the foundations of the | της νυκτός, έλουσιν από των πληγών και prison were shaken : and immediately all | εβαπτίσθη αυτός και οι αυτοι πάντες Φαthe doors were opened, and every one's pexpõua: bands were loosed.

And he took them the same hour of VER. 27.

the night, and washed their strius; "Έξυπνος δε γενόμενος και δεσμοφύλαξ, και * and was baptised, he and all tis, ιδών ανεωγμένας τας θύρας της φυλακής, | straightway. σπασάμενος μάχαιραν, έμελλεν εαυτόν a See on Matt. iii. ver. 6. clause 1.

Α. D. 53.

ACTS XVI. 34-40.-ΧVΙΙ. 1-5.

Α. D. 53.

VER. 34.

VER. 40. 'Αναγαγών τε αυτούς εις τον οίκον αυ 'Εξελθόντες δε εκ της φυλακής εισήλθον του, παρέθηκε τράπεζαν, και ήγαλλιάσατο εις την Λυδιαν· και ιδόντες τους αδελφούς, σανοικι πεπιστευκώς τω Θεώ.

παρεκάλεσαν αυτούς, και εξήλθον. And when he had brought them into And they went out of the prison, and his house, he set meat before them, a and entered into the house of Lydia ; und rejoiced, believing in God with all his when they had seen the brethren, they house.

comforted them, and departed. a See on chap. viii. ver. 39. clause 2.

CHAP, XVII. VER. 1.
VER. 35.

Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και “Ημέρας δε γενομένης απέστειλαν οι 'Απολλωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκης, όπου στρατηγοί τους ραβδούχους, λέγοντες: 'Από- ήν ή συναγωγή των Ιουδαίων. λυσον τους ανθρώπους εκείνους.

Now when they had passed through And when it was day, the magistrates Amphipolis and Apollonia, they came to sent the serjeants, saying, Let those inen

Thessalonica, where was a synagogue of

the Jews : ξο.

VER. 2.
VER. 36.

Κατά δε το ειωθός τώ Παύλη εισήλθε 'Απήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον. "οτι απεσ. προς αυτούς, και επί σαββάτα τρία διετάλκασιν οι στρατηγοί, ένα απολυθήτε λέγετο αυτούς από των γραφών, νύν ούν εξελθόντες πορεύεσθε, εν ειρήνη.

And Paul, as his manner was, went And the keeper of the prison told this in unto them, and three sabbath days saying to Paul, The magistrates hare reasoned with them out of the Scriptures, sent to let you go : now therefore depart,

VER. 3. and go in peace.

Διανοίγων και παρατιθέμενος, ότι τον VER. 37.

Χριστόν έδει παθείν και αναστήναι εκ νεκο δε Παύλος έφη προς αυτούς: Διέρας- , και ότι ούτός έστιν ο Χριστός, Ιησούς, τες ήμάς δημοσία, ακατακρίτους, ανθρώ

δν εγώ καταγγέλλω υμίν. πους Ρωμαίους υπάρχοντας, έβαλον εις Opening and alledging, that Christ φυλακήν και νύν λάθρα ήμάς εκβάλλου- must needs have suffered, and risen σιν; ου γάρ αλλά ελθόντες αυτοί ημάς | again from the dead; and that a this εξαγαγέτωσαν.

Jesus, * whom I preach unto you, is

Christ.
But Paul said unto them, They have
beaten us openly uncondemned, being * Or, whom, said he, I preach.
Romans, and have cast us into prison ;

a See on Luke iv. ver. 18. clause 2. and now do they thrust us out privily? nuy verily; but let them come them

VER. 4. selves and fetch us out,

Καί τινες εξ αυτών επείσθησαν, και

προσεκληρώθησαν τον Παύλο και το Σίλα, VER. 38.

των τε σεβομένων Ελλήνων πολύ πλήθος, 'Ανήγγειλαν δε τους στρατηγούς οι ρας- γυναικών τε των πρώτων ουκ ολίγαι. δούχοι τα βήματα ταύτα και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι Ρωμαίοι εισι,

And some of them believed, and con

Sirted with Paul and Silas; and of the And the serjeants told these words devout Greeks a great multitude, und of unto the magistrates : and they feared, the chief women not a few. when they heard that they were Romans.

VER. 5.
VER. 39.

Ζηλώσαντες δε οι απειθούντες Ιουδαίοι, Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς, και και προσλαβόμενοι των αγοραίων τινάς εξαγαγόντες ήρώτων εξελθεϊν της πόλεως. άνδρας πονηρούς, και όχλοποιήσαντες, έθο

And they came and besought them, ρύβουν την πόλιν επιστάντες τε τη οικία and brought them out, and desired them | Ιάσονος, εζήτουν αυτούς αγαγείν εις τον to depart out of the city.

δημον.

Α. D. 59.

ACTS XVII.5–14.

Α. D. 53.

a But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain

VER. 10, lewd fellows of the baser sort, and ga

Οι δε αδελφοι ευθέως δια της νυχτες thered a company, band set all the city εξεπέμψαν τόν τε Παύλου και τον Σίλαν on an uproar, and assaulted the house είς Βέροιας: οίτινες παραγενόμενοι, εις την of Jason, and sought to bring them out συναγωγήν των Ιουδαίων απήεσαν. to the people.

And the brethren immediately sent a See on chap. xiii. ver. 45.

away Paul and Silas by night unto Beb For ye, brethren, became follow

rea: who coming thither went into the ers of the churches of God which in synagogue of the Jews. Judæa are in Christ Jesus: for ye also

VER. 11. have suffered like things of your own “Ουτοι δε ήσαν ευγενέστερος των εν Θεσcountrymen, even as they have of the σαλονίκη: οίτινες εδέξαντο τον λόγον μετά Jews, 1 Thess. ii. 14. For verily, σάσης προθυμίας, το καθ' ημέραν αναλwhen we were with you, we told you ρίνοντες τας γραφάς, εί έχοι ταύτα ούτες. before that we should suffer tribula

These were more noble than those in tion; even as it came to pass, and ye Thessalonica, in that they received the know, iii. 4.

word with all reudiness of mind, 3 and cTimotheus my work-fellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my those things were so.

searched the Scriptures daily, whether kinsmen, salute you, Rom. xvi. 21.

a See on John v. ver. 39. clause 1. VER. 6.

VER. 19. Μη ευρόντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα Πολλοί μεν ούν εξ αυτών εσίστευσαν, καί τινας αδελφούς επί τους πολιτάρχας, και των Ελληνίδων γυναικών των εισχι. βοώντες: “Ότι οι την οικουμένην αναστατώ- μόνων, και ανδρών ουκ ολίγοι. σαντες, ούτοι και ενθάδε πάρεισιν,

Therefore many of them believed: also And when they found them not, they of honourable women which were Greeks, drew Jason and certain brethren unto the and of men, not a feu. . rulers of the city, crying, These that

VER. 13. have turned the world upside down are

“Ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλοcome hither also;

νίκης Ιουδαίοι, ότι και εν τη Βεροία κα. VER. 7.

τηγγέλη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού,

ήλθον κάκεϊ, σαλεύοντες τους όχλους. Ούς υποδέδεκται 'Ιάσωνκαι ουτοι πάντες απέναντι των δογμάτων Καίσαρος

a But when the Jews of Thessalonica πράττουσι, βασιλέα λέγοντες έτερον είναι, | had knowledge that the word of Gel Ιησούν.

was preached of Paul at Berea, they Whom Jason hath received : and

came thither also, and stirred up the

people. these all do contrary to the decrees of Cæsar, a saying, that there is unother a For ye, brethren, became followking, one Jesus.

ers of the Churches of God which in

Judæa are in Christ Jesus : for ye a See on Matt. ii. ver. 2. clause 1. also have suffered like things of your VER. 8.

own countrymen, even as they have

of the Jews; Who both killed the 'Ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολι- Lord Jesus and their own prophets, τάρχας ακούοντας ταύτα.

and have persecuted us; and they And they troubled the people and please not God, and are contrary to the rulers of the city, when they heard all men; Forbidding us to speak these things.

to the Gentiles that they might be

saved, to fill up their sins alway; VER. 9.

for the wrath is come upon them to Και λαβόντες το ικανών παρά του Ιάσο- the uttermost, 1 Thess. ii. 14-16. νος και των λοιπών, απέλυσαν αυτούς.

VER. 14. And when they had taken security of Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειJason, and of the other, they let them go. | λαν οι αδελφοί πορεύεσθαι ως επί την θά.

« PreviousContinue »