Page images
PDF
EPUB

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James.

of Jerusalem. και ελπις πάντων τσεράτων ή γής. Μνήσ- δαλα" καθάρτησον τες πολέμες σώσον τας θητι, Κύριε, εύκρατίας αέρων, όμορων ειρη- τ αιρέσεων επανασάσας: τω σω ειρίύης, και νικών, δρόσων απαθών, καρπών ευφορίας, τω σω αγάπω χάρισαι ημίν, ο Θεός ο σωκαι τα σεφάνε τα ενιαυτό και χρησότητές σα' της ημών, και ελπίς πάντων τσεράτων ή γής. οι γαρ οφθαλμοί πάντων ας σε ελπίζεσι, Μνήσθητι, Κύριε, εύκρασίας αέρων, όμβρων και συ δίδος των τροφία αυτών ευκαιρία άρωικών, δρόσων αγαθών, καρπών ευφορίανοίας συ τω χαρά σε και εμπιπλώς σαν ας, και το σεφάνε τα ενιαυγά της χρησότηθός ζώον ευδοκίας. Μνήθηε, Κύριε, ή καρπο

σε" οι γαρ οφθαλμοι πάντων ας σε ελπίΦορέων και καλλιεργέλων ν ταϊς αγίαις ζεσι, και συ διδως των τροφω ωων νευ

α σε εκκλησίαις, και μεμνημένων 7 πενήτων καιρία ανοίγες συν τω χαρά σε, και εμπιχηρών, ορφανών, ξένων, και επιδεομένων, και πλάς πάν ζώον ευδοκίας. Μνήσθην, Κύριε, σάνων ή εναλαμένων ημϊν τα μνημονεύειν ή καρποφορένων και καλλιερένων & ταις

εν αυτών εν ταις προσευχαις. "Έτι μνηθήναι αγίας σε εκκλησίαις, και μεμνημένων 7 πενήξίωσον, Κύριε, και τ τας προσφορας σαύ- των χηρών, ορφανών, ξένων και επιδεομένων, τας προσενε Γκάνων και τη σήμερον ημέρα και πάνων ή εναλαμένων ημίν τα μνημονεύειν επί το άπόν σε θυσιαςήeμον, και υπέρ ών ωρών εν ταις προσευχείς. "Ετι μνηθήναι έκατG- προσήνείκες ή και διάνοιαν έχει, και εξίωσον, Κύριε, ή τας προσφορας ταταρρίως σοι ανεΓνωσμένων Μνήθηγι, Κύριε, τας προσενε κάτων α τη σήμερον ημέρα

και και το πλήθG- τε ελέες σε και τ οικισμών επί το άΓιόν σε θυσιαςήeμον ή, και υπέρ ών σε και εμε τα ταπεινά και αχρείς δέλα σε, και έκανε προσήνεικεν η φ διάνοιαν έχει και

ή " το άγιόν σε θυσιαςήeμον κυκλώνων * δια- των αρρίως σοι ανείνωσμένων. Μνήθης, κόνων, και χάρμσαι αλλοϊς βίον άμεμον, άασι- Κύριε, και το πλήθος τα ελέες σε και η λον αυγών των διακονίαν φύλαξον, και βαθ. οικτιρμών σε και εμε τα ταπεινά και αχ

και μες αβαθές περιποίησαι ένα εύρωμεν έλεος ρίε δέλε σε, και το άπόν σε θυσιαςήκαι χάριν με πάνων αγίων απ' αιώνος Ρον κυκλώνων και διακόνων, και χάρισαι σοι ευαρεσησάλων και γυεαν και γρεαν και προ

+ Tertul. de Exhort. Caft. c. 11. Pro qua oblatioπατέρων, παγέρων," παραρχών, τροφήών, nes-reddis-& offeres pro duabus : & commendabis

illas duas per Sacerdotem- ? for whom thou offereji αποτόλων, μαργύρων,

ομολο/ηών, δι

*

Oblationsand offer for two ? and recommend these δασκάλων, οσίων," και πανθος ανεύματG

two by a Priest?

I See Bingh. Orig. Eccl. Vol. 6. Β. 15. ch. 2. 3. 4.

* f. leg. πρεσβυτέρων και διακόνων, και χαρισαι τοις μεν * f. add – πρεσβυτέρων και –Pre/byters and-See St. πρεσβυτέριον άμεμπλον, άσπιλον δε τών Pre/byters and Cyr. above, p. 2. τοϊς κυκλέσι το θυσιασήριον πρεσβυλέ- Deaconsand grant to those an unblameable Presbyterate, poos, tbe Prefbyters who stood about the Altar. --And if and preserve these."'-Thus in the Bidding-Prayer imfo, then what follows is thus to be read, rý xégsoar mediately after the dismissing of the Penitents, Conft. τους μεν βίον [vel f. τρεσβυτέριον] άμεμπλον, άσπιλον δε Αρ. 1. viii. τ. 10. υπέρ των πρεσβυτέρων ημών δεηθωμεν Tür, &c. and grant to those an unblameable Life [-pres- όπως ο Κύριο-σώον και έντιμον το πρεσβυτέριον αυτοίς παbyterare) and preserve thefe, &c.

ράσχοι. υπέρ πάσης της εν Χρισω διακονίας-δεηθώμεν 1 Do ap. Cyr.

όπως ο Κύριος άμεμπιον την διακονίαν αυτούς παράσχηDe op. Cyr.

ται:

taken from him.

But there is one remarkable Defect in this

St. Cyrilin Catech. The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Myst. V.
Liturgy.

St. Chryfoftom and St. Bafil. πάνες ημείς, ταυ- αιώνα ευαρεσησάν- τω βασιλείαν, υπόταξον ωθείς πάντα τα τω προσφέρούλες και των σοι αγίων, πα- βάρβαρα έθνη, τα τες πολέμες θέλουθα: it, εικ. της παναγίας, αχ τριαρχών, προφητών, χάρισαι αυλούς βαθείαν, και αναφαίρετον είεάνθα, υπερινδοξε, ευλογημέ- δικαίων, αποςόλων, ρήνην, λάλησον εις τίω καρδίαν αιών αανης δεσποίνης ημών, θεολόκα και αειπαρθένο Μαρίας, και, ας μαργύρων, ομολογήών, θα υπέρ της εκκλησίας σε, και σανθος τα Let us remember oιμη που επισκόπων, πρεσβυ- λαέ σε, ίνα αν τη γαλήνη ών ήρεμων και boly, undefiled, superlaευείglorious and lefta τέρων, διακόνων [υ- ησύχιον βίον διάΓαμο άν πάση και ευδοκία" tively blessed , Lady, the Mother of God, and evervirgin απ' τετ-υνχίο Mary, ποδιακόνων, αναλνω- και σεμνότητι. Μνήθηγι, Κύριε, σάσης αρand all the Saints, &c. as

σών, ψαλίων,] ααρ- κής και εξεσίας, και των σαλατίω αδελφών above ; and therefore it feems rather to have been θένων, χηρών, λαϊ- ημών, και παντός τε τρατοπέδε. κών, και σάνων ών

ή Lit. Mar. Των αν σίς! Xρισε προαυτος επίςασαι τα κεκοιμημένων σαθρών τε και αδελφών τας present Lit. Ja, that it wants the Petitions υπές ονόματα: "Ετι προσ- ψυχας ανάπαυσον, Κύριε ο Θεός ημών, βασιλέων, υπέρ τρατιωτών, και συμμάχων, ο Kings, φέρομέν σοι υπέρ τα μνηθείς ή απ' αιώνG προπαγέρων, σαλfor their Armies, and λας τέτε, ίνα ανα- ρών, σαμαρχών, στροφήών, αποςόλων,

Auxiliaries mentioned by St. Cyril. How they came δάξης των ας έπαι- μαρτύρων, ομολο ήών, επισκόπων, οσίων, at present enquire ; but

νον τα Χρισέ σε βα- δικαίων, σαν7ος ανεύμα G. ν πίσ{ Χρυσά hali fet them down in the σίλαον ιεράτευμα, έθ- τεθελαωμένων" Και ών αν τη σήμερον ημέρα other Column as they are in the Liturgies of St.

να απον" υπέρ των τίω υπόμνησιν σοιέμεθα, και τα αγία παMark, St. Chryotom and παρθενία και ανεία, τρός ημών Μάρκο τα αποςόλα και ευαγεSt. Bafil.

Having mentioned a- υπέρ ή χηρών η εκ- λισέ, το υποδείξα/Gημίν δεν σωληbove the Prayer of Interaction in La Mar: κλησίας, υπέρ των εμας --is plac'd differently from σεμνούς γάμους και Lit. Chry/. "Ετι προσφέρομέν σοι ή λοwhat it is in this and the other ancient Liturgies, τεκνοΓονίαις, υπέρ ή γικίω ταύτίω λαρείαν υπέρ τ ν τίς! I give View

Πhall hero είνε Ανεν νηπίων τέ λαέ σε, αναπαυομένων, προπαλέρον, παλέρων, παsurgy. After the People's όπως μηδένα ημών τριαρχών, τροφήν, αποτόλων, - ευαίγε

. Responfe δικαιον, Ρε απαίξει, οι: απόβληλον ποιήσης λιρών, μαργύρων, ομολογήν, εκραζεύθεν, It is meet and right, folIows "Αληθώς γαρ, It is "Ετι αξιέμω σε και και παντός πνεύματG- ν σίςτετελειωMark f, p9. And af- υπέρ τσόλεως τα

μένα ter εν αυτοίς, in them, follows oui to Thee, and then

Lit. Ba/. "Για εύρωμο έλεον και χάριν τω ποιήσαι, who madeft, as at this Mark I, p.21.

μπ σάνων αγίων τ απ' αιώνος σοι ευαν And after ανεκαίνισας δια,

ρεσησάλων προπατέρων, σαλειαρχών, προrenew him by, follows to Φριαίο, και ζωοποιά, και έρα

φηγών, αποσίλαν, - ευαγγελιών, μαργύνία, μυςηρία τότε πάντα δε εποίησας δια της σής σωφίας, τη φωλός τε αληθινά

: 1. xl'cichą, Godliness. See i Tim. ii. and above in Lit. Mar. and Cbry.

to be left out I shall not

Lit.

of the Order of that Li

[ocr errors]

very meet ;

as at this

[ocr errors]
[ocr errors]

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James,

of Jerusalem. viour, and the Hope of all the Ends thy People in Peace : remove all Scanof the Earth.

dals : make Wars to cease : put a Stop Remember, O Lord, to grant us to the Violence of Heresies : and grant temperate Weather, moderate Showers, us thy Peace and Love, O God, our Sapleasant Dews, and plenty of the Fruits viour, and the Hope of all the Ends of of the Earth, and to bless the whole the Earth. Circle of the Year with thy Goodness; Remember, O Lord, to grant us for the Eyes of all hope in Thee, and temperate Weather, moderate Showers, thou givest them Food in due Season; pleasant Dews, and plenty of the Fruits thou openest thy Hand, and fillest every of the Earth, and to bless the whole living Creature with thy graciousBounty. Circle of the Year with thy Goodness;

Remember, O Lord, all who bring for the Eyes of all hope in Thee, and forth Fruit, and do good Works in thy thou givest them Food in due Season; holy Churches, and who are mindful of thou openest thy Hand, and fillest every the Poor: the Widows, Orphans, Stran- living Creature with thy graciousBounty. gers, and indigent Persons, and all who Remember, O Lord, all who bring desire to be remembred in our Prayers. forth Fruit, and do good Works in thy

Vouchsafe also, O Lord, to remem- holy Churches, and who are mindful ber those who have this Day offered of the Poor: The Widows, Orphans, these Oblations at thy holy Altar, and Strangers, and indigent Persons, and for whom every one has offered, or all who desire to be remembered in our has in his Thoughts, and those whose Prayers. Names we have lately read before thee. Vouch safe also, O Lord, to remem

Remember, O Lord, according to ber those who have this Day offered the Multitude of thy Mercies and Com- these Oblations at thy holy Altar, passions, me thy unworthy and unpro- t and for whom every one has offerfitable Servant, and all the * Deacons ed, or has in his Thoughts, I and who compass thy holy Altar, and grant those whose Names we have lately them an unblameable Life, preserve read before thee. them unspotted in their Ministry, and Remember, O Lord, according to purchase for them good Degrees. the Multitude of thy Mercies and

That we may all find Mercy and Compassions, me thy unworthy and Favour, with all thy Saints who from unprofitable Servant, and all the * Dea

, the Beginning of the World have pleased cons” who compass thy holy Altar, thee in their several Generations, a our

To Let us pray for our Presbyters, that the Lord Forefathers, Fathers,” Patriarchs, Pro- would grant them a safe and honourable Presbyterate. phets, Apostles, Martyrs, Confeffors, Lord would grant them an unblameable Miniftry.

Let us pray for all the Dacors in Chrift ; that the

[ocr errors]
[ocr errors]

a

[ocr errors]
[ocr errors]

St. Cyril in Catech. The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Myst, V.
Liturgy.

St. Chrysostom and St. Bafil.
need of Help, of- pleased thee from and subdue unto them all barbarous
fering this Sacrifice the beginning of Nations who delight in War: Grant

the World, Patri- unto them a profound and lasting Peace; Tā porogsvis, &c. this tre- archs, Prophets, incline their Hearts to be favourable to mendous, and life-giving, and beavenly"Matery: juft Men, Apostles, thy Church, and to all thy People, that Thou didst make all Things Martyrs,

Con- in their Tranquillity we may lead a by thy W'isdom, the true Light, thy only begotten, fessors, Bishops, quiet and peaceable Life in all · favour"

a
&c. as there and after Presbyters, Dea- and honesty. Remember, O Lord,

;
Xqısê, Chrif, follows i

gov avto zej cons, (Subdeacons, all in Power and Authority, and our πνεύματ. είχαρισολες ,

Readers, Singers,] Brethren in the Court, and all the προσφέρομεν την λαικήν αναίμακίου λατρείαν ταύ- Virgins, Widows, Army. την, ήν προσφέρει σοι, Κύpuso acrta Tå igum ázó Laymen, and all

Lit. Mar. Give Rest, O Lord αναλαλών ηλία και μέχρι δυσ- whofeNames thou our God, to the Souls of our Fathers μων, από αρκε και μεσημΕρίας" ότι μέσα το όνομά knoweft.

and Brethren who are departed in the σε εν πάσι τοις έθνεσι, και

We farther pray Faith of Christ, remembring our Foreκαι σαντι τόπο θυμίαμα προσφέρεται το ονόμαια- unto Thee for this fathers from the beginning of the que compte ducha, People, that thou World, Fathers, Patriarchs, Prophets,

oro, mi come popaThrough whom giving thanks to Thee, with wouldnt make Apostles, Martyrs, Confessors, Bishops, ave offer this reasonable them a royalPriest- Saints, just Men, and every Spirit made

Holy Spirit and unbloody Service, hood, a holy Na- perfect in the Faith of Christ; especially which all Nations offer to thee

, O Lord, from the tion, to the Praise those whom we this Day commemorising of the Sun unto the

of thy Christ; for rate, and our holy Father Mark, the going down of the same, and from the North unto those that are in Apostle and Evangelist, who shewed the South ; for thy Name is great among all Na Virginity and Cha

unto us the Way of Salvation.tions, and in every Place ity ; for the Lit.Chryf. We farther offer to Thee Incense is offered to the Widows of the this reasonable Service, for those who holy Name, and Sacrifice and Oblation. Then im- Church; for those rest in Faith, our Forefathers, Fathers, mediately follows the Prayer of Intercession, that are in honest Patriarchs,

that are in honest Patriarchs, Prophets, Apostles, thus, Και δεόμεθα και πα- Marriage and Evangelists, Martyrs, Confeffors, Conρακαλεμέν σε φιλάνθρωπε, d! 291 MuncInlı, Küçu, Childbearing; for tinent Persons, and every Spirit made añs aybas su paówns xamon the Children of thy perfect in the Faith.λικης και αποστολικής Εκxancías, &c. And we pray People, that thou Lit. Baf. That we may all find unto, and befeech thee, o good God, the Lover of wouldst not per- Mercy and Favour with all thy Saints Men; remember, 0. Lord, mit any of us to who have pleased thee from the bethy one holy, catholick and apoftolick Church, &c.

be Cast-aways. ginning of the World, our Forefathers,
which ends thus, ημας δε We farther be. Patriarchs, Prophets, Apostles,
εύσαι από των ανομιών

tifowi,
seech thee for this Evangelists, Martyrs, Confeffors, Doc-

I

[ocr errors]
[ocr errors]

C

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James.

of ferufalem. δικαίς αν σίς τα Χρυσά σε τελελειωμένες αυτοίς βίον άμεμπτον, άσιλον αυτών τω

χαίρε κεχαριθωμένη Μαρία και Κύριεμια σε ευλοψη- διακονίαν φύλαξον, και η βαθμες αλαθος μένη συ εν γυναιξί, και εύλοψημένΦ- ο καρπός της κοιλίας σε περιποίησαι. "Ινα εύρωμεν έλεον και χάριν

, ότι σωληρα έτεκες των ψυχών ημών. Deinde exclamat Sacerdos, Εξαιρέτως της ταναγίας, αχράντα, υπερευ- κ πάντων αγίων και απ' αιώνες σοι ευα

τ λοψημένης, ενδόξω δεσποίνης ημών, θεολόκε και αειπαρθένα ρεσησάντων και γρεαν και γρεαν, παλαμαρΜαρίας. Cantores. "Αξιόν έτι ως αληθώς μακαρίζειν χών, προφήών, αποτέλων, μαργύρων, και σε α την θεολόκων, την αιμακάρισον και παναμώμητον, και παντός πνεύματG- δικαίε νπίς τα Xeis8 μητέρα το θεα ημών, την τιμιωθέραν των χιρεσιμ, και ενδοξοτέραν ασυΓκρίτως των σεραφίμ, την αδιαφθόρως θεός σε τελελειωμένα. λόγον τεκύσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εt rurfus canunt. Επί σοί χαίρει, κεχαρλωμένη, σασα και αίσις, αγέλων το σύστημα, και ανθρώπων το γέν@», Γιασμένε ναι, παρθενικόν καύχημα, εξ ης θεός ίσαρκώθη, και παιδίον γίΓονεν ο πρόαιώνων υπάρχω» θεός ημών, την γαρ σην μήτραν θρόνον εποίησε, και την σην γασέρα σλα τυτέραν έρανών απειργάσαιο. Επί σοι χαιρεί, κεχαριτωμένη, σασα η κλίσης. Δόξα σοι."

e That what here follows is an Interpolation ap-, pears not only from the abrupt and unconnected Manner in which it is brought in, but likewise because there is no Notice taken of it by St. Cyril, nor any such Address in Lit. Clem.

« PreviousContinue »