Page images
PDF
EPUB

The prefent Liturgy of St. James.

έν

καὶ ἐλπὶς πάλων τ' περάτων τ' γῆς. Μνήσε θητι, Κύριε, εὐκρασίας αέρων, ὄμβρων εἰρης νικῶν, δρόσων αγαθῶν, καρπῶν εὐφορίας, καὶ τῇ σεφάνε τὸ ἐνιαυτὸ τ χρησότητές σε οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ πάλων εἰς σὲ ἐλπίζεσι, καὶ σὺ δίδως τίω τροφίῳ αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ· ανοξεις σὺ τὰ χαρά σε καὶ ἐμπιπλᾷς τῶν ζῶον εὐδοκίας. Μνήθητι, Κύριε, ΐ καρποΦορένων καὶ καλλιεργέντων ἐν ταῖς ἁγίαις σε ἐκκλησίαις, και μεμνημένων 7 πενήτων χηρῶν, ὀρφανῶν, ξένων, καὶ ἐπιδεομένων, καὶ πάντων ἢ ἐπειλαμένων ἡμῖν τὸ μνημονεύειν αὐτῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς. Ετι μνηθῆναι Αξίωσον, Κύριε, και τ τὰς προσφορὰς παύ τας προτενεκάνων ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἐπὶ τὸ ἅΓιόν σε θυσιατήριον, καὶ ὑπὲρ ὧν ἕκατα προσήνεικεν ἢ καὶ διάνοιαν ἔχει, και ἢ ἀρίως σοι ἀνεγνωσμένων Μνήσθητι, Κύριε, καὶ τὸ πλῆθ@ τῷ ἐλέως σε κ τ οἰκτιρμῶν σε καὶ ἐμὲ τὸ ταπεινᾶ καὶ ἀχρεῖς δέλω σε, και ἢ τὸ ἅγιόν σε θυσιαςήριον κυκλόνων * διακόνων, και χάρισαι αὐτοῖς βίον ἄμεμζον, ἄασιλον αὐλῶν τίω διακονίαν φύλαξον, και βαθ. μὲς ἀγαθὸς περιποίησαι· ἵνα εύρωμεν ἔλεον και χάριν με πάνων ἢ ἁγίων ἢ ἀπ' ἀιῶνός σοι εὐαρετησάλων και γυεάν και γυεάν προς πατέρων, πατέρων," πατριαρχών, προφητών, ἀποςόλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, δι δασκάλων, ὁσίων," και παντός πνεύμα ο

b

[ocr errors]
[blocks in formation]

The ancient Liturgy of the Church of ferufalem.

δαλα κατάρτησον τὸς πολέμες· παῦσον τὰς ἳ αἱρέσεων ἐπανατάσεις τα σί εἰρμύην, καὶ τίω σί ἀγάπίω χάρισαι ἡμῖν, ὁ Θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, καὶ ἐλπὶς πάλων τ' περάτων ἡ γῆς. Μνήσθητι, Κύριε, εὐκρασίας αέρων, ὄμβρων εἰρ[ωικῶν, δρόσων ἀγαθῶν, καρπῶν εὐφορί ας, καὶ τὸ ςεφάνε τῇ ἐνιαυτ8 τῆς χρησότητός στ' οἱ γὰρ ἐφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζεσι, καὶ σὺ δίδως τίω τροφα αὐτῶν ἐν εὐ καιρίᾳ ἀνοίγεις σὺ τὰ χαρά σε, καὶ ἐμπιπλᾶς πᾶν ζῶον εὐδοκίας. Μνήθητι, Κύριε, ἢ καρποφορέν]ων και καλλιερπόντων ἐν ταῖς ἁγίας σε ἐκκλησίαις, και μεμνημένων 7 πενήτων χηρῶν, ἐρφανῶν, ξένων καὶ ἐπιδεομένων, καὶ πάντων τ ̓ ἐπειλαμένων ἡμῖν τῷ μνημονεύειν αὐτῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς. Ετι μνησθῆναι εξίωσον, Κύριε, ἢ τὰς προσφορὰς ταύτας προσενεικάτων ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἐπὶ τὸ ἅΓιόν σε θυσιαςήριον +, καὶ ὑπὲρ ὧν έκαςΘ προσήνει κεν ἢ καὶ διάνοιαν ἔχει τ τῶν ἀρίως σοι ἀνεγνωσμένων. Μνήθητε, Κύριε, καὶ τὸ πλῆθος τῶ ἐλέες σε κ τ οἰκτιρμῶν σε καὶ ἐμὲ τῇ ταπεινᾶ ἡ ἀχ ρείς δέλω σε, καὶ ἢ τὸ ἅΓιόν σε θυσιαςήρου τον κυκλέντων * διακόνων, καὶ χάρισας

+ Tertul. de Exhort. Caft. c. 11. Pro qua oblatio

nes-reddis-s offeres pro duabus ? & commendabis illas duas per Sacerdotem- ? for whom thou offerestOblations-and offer for two? and recommend these two ?

κυρ by a Prich

† See Bingh. Orig. Eccl. Vol. 6. Β. 15. ch. 2. §. 4. * f. leg. πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, καὶ χάρισαι τοῖς μὲν πρεσβυτέριον ἄμεμπλον, ἄσπιλον δὲ τῶν – Prefoyters and Deacons and grant to thofe an unblameable Prefbyterate, and preferve thefe."-Thus in the Bidding-Prayer immediately after the difmiffing of the Penitents, Conft. Ap. 1. viii. c. 10. ὑπὲρ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν δεηθῶμεν· ὅπως ὁ ΚύριΘ-σῶιν καὶ ἔντιμον τὸ πρεσβυτέριον αὐτοῖς παράσχοι. ὑπὲρ πάσης τῆς ἐν Χρισῳ διακονίας-δεηθώμεν ὅπως ὁ Κύριος άμεμπλον τὴν διακονίαν αὐτοῖς παράσχη

[blocks in formation]

St. Cyrilin Catech. The Clementine

Myft. V.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

very meet; as at this Mark t, p. 9. And after ἐν αὐτοῖς, in them, follows ool to Thee, and then τῷ ποιήσαιι, who madeft, as at this Mark 1, p. 21. And after ἀνεκαίνισας δια, renew him by, follows To Φρικῖν, καὶ ζωοποιδ, καὶ ἐρανία, μυσηρίε τέτε· πάντα δὲ ἐποίησας διὰ τῆς σῆς σωφίας, τῷ φωλὸς τὸ ἀληθινό

το

Liturgy. αιῶνα εὐαρεςησαντων σοι αγίων, πας τριαρχῶν, προφητῶν, δικαίων, ἀποςόλων, μαρτύρων, ὁμολο[η]ῶν, ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων [ὑποδιακόνων, αναίνωςῶν, ψαλτῶν,] παρθένων, χηρῶν, λαις κῶν, καὶ πάντων ὧν αὐτὸς ἐπίςασαι τὰ ὀνόματα. Ετι προσφέρομέν σοι ὑπὲρ τῆ λαδ τέτε, ἵνα ἀναδείξης αὐτὸν εἰς ἔπαινον το Χρις σε βασίλειον ἱεράτευμα,ἔθν@ ἅδιον· ὑπὲρ τ ἐν παρθενία και αινείᾳ, ὑπὲρ τ χηρῶν δ ἐκκλησίας, ὑπὲρ τόν σεμνοῖς γάμοις καὶ τεκνοονίαις, ὑπὲρ 7 νηπίων τὸ λαβ σε, όπως μηδένα ἡμῶν απόβλητον ποιήσης Ετι αξιόμ σε καὶ ὑπὲρ δ πόλεως ταύ

Part of the Liturgies of St. Mark,
St. Chryfoftom and St. Bafil.

τω βασιλείαν, ὑπόταξον αλοῖς πάνα τὰ βάρβαρα ἔθνη, τὰ τῆς πολέμες θέλοντα χάρισαι αὐτοῖς βαθείαν, καὶ ἀναφαίρετον εἰς ρήνην, λάλησον εἰς τὰ καρδίαν αὐτῶν ἀδαθὰ ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας σε, καὶ παντὸς τῶ λαέ σε, ἵνα ἐν τῇ γαλήνῃ αὐλῶν ἤρεμον και ἡσύχιον βίον διάΓωμου ἐν πάσῃ = εὐδοκίᾳ" και σεμνότητι. Μνήσθητι, Κύριε, πάσης ἀρ χῆς καὶ ἐξεσίας, κα τ ἐν παλατίῳ ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ παντὸς τῷ τρατοπέδε.

+ Lit. Mar. Τῶν ἐν πίς Xess προσ κεκοιμημένων πατρῶν τε καὶ ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τ πάλ μνηθεῖς ἢ ἀπ' αἰῶνΘ προπατέρων, αναζ ρῶν, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποςόλων, μαρτύρων, ὁμολο[η]ῶν, ἐπισκόπων, ὁσίων, δικαίων, παντὸς πνεύματΘ εν πίς Χρις τετελειωμένων· καὶ ὧν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ τὰ ὑπόμνησιν ποιέμεθα, καὶ τὸ ἁγίς πα τρὸς ἡμῶν Μάρκς τὸ ἀποςόλε καὶ εὐαγγε λιςῦ, τὸ ὑποδείξαν@ ἡμῖν ὁδὲν σωλη ρίας

Lit. Chryf. Ετι προσφέρομέν σοι ἳ λογικα ταύτίω λατρείαν ὑπὲρ 7 ἐν πίς αναπαυομένων, προπατόρων, πατέρων, πα τριαρχῶν, προφητῶν, ἀποςόλων,— εὐαίγελιτῶν, μαρτύρων, ὁμολογηθῶν, ἐγκρατευτῶν, καὶ παντὸς πνεύματ@ ἐν πίς τετελειω μένω

Lit. Baf. "Ινα εὕρωμῳ ἔλεον καὶ χάριν μα πάντων ἢ ἁγίων ἢ ἀπ' αἰῶνός σοι εὐα ρετησάνων προπατέρων, πατριαρχῶν, πεου φητῶν, ἀπιςίλων, εὐαγγελισῶν, μαρτύ

[blocks in formation]

The present Liturgy of St. James.

The ancient Liturgy of the Church of Jerufalem.

viour, and the Hope of all the Ends thy People in Peace: remove all Scan

of the Earth.

Remember, O Lord, to grant us temperate Weather, moderate Showers, pleasant Dews, and plenty of the Fruits of the Earth, and to bless the whole Circle of the Year with thy Goodness; for the Eyes of all hope in Thee, and thou giveft them Food in due Season; thou openest thy Hand, and fillest every living Creature with thy gracious Bounty. Remember, O Lord, all who bring forth Fruit, and do good Works in thy holy Churches, and who are mindful of the Poor: the Widows, Orphans, Strangers, and indigent Perfons, and all who defire to be remembred in our Prayers.

Vouchsafe alfo, O Lord, to remember those who have this Day offered thefe Oblations at thy holy Altar, and for whom every one has offered, or has in his Thoughts, and those whofe Names we have lately read before thee.

Remember, O Lord, according to the Multitude of thy Mercies and Compaffions, me thy unworthy and unprofitable Servant, and all the * Deacons who compass thy holy Altar, and grant them an unblameable Life, preferve them unspotted in their Ministry, and purchase for them good Degrees.

dals: make Wars to cease: put a Stop to the Violence of Herefies: and grant us thy Peace and Love, O God, our Saviour, and the Hope of all the Ends of the Earth.

Remember, O Lord, to grant us temperate Weather, moderate Showers, pleasant Dews, and plenty of the Fruits of the Earth, and to bless the whole Circle of the Year with thy Goodness; for the Eyes of all hope in Thee, and thou giveft them Food in due Season; thou openest thy Hand, and fillest every livingCreature with thy gracious Bounty.

Remember, O Lord, all who bring forth Fruit, and do good Works in thy holy Churches, and who are mindful of the Poor: The Widows, Orphans, Strangers, and indigent Perfons, and all who defire to be remembered in our Prayers.

Vouch safe alfo, O Lord, to remember those who have this Day offered thefe Oblations at thy holy Altar, † and for whom every one has offered, or has in his Thoughts, and those whofe Names we have lately read before thee.

[ocr errors]

Remember, O Lord, according to the Multitude of thy Mercies and Compaffions, me thy unworthy and unprofitable Servant, and all the * Deacons" who compafs thy holy Altar,

That we may all find Mercy and Favour, with all thy Saints who from the Beginning of the World have pleafed thee in their several Generations, a our Forefathers, Fathers," Patriarchs, Prophets, Apoftles, Martyrs, Confeffors, Lord would grant them an unblameable Miniftry.

b

Tai Let us pray for our Prefbyters, that the Lord would grant them a fafe and honourable Prefbyterate. Let us pray for all the Dacons in Chrift; that the

St. Cyril in Catech. The Clementine

Myft. V.

need of Help, offering this Sacrifice

To povosves, &c. this tremendous, and life-giving, and heavenly Mystery Thou didst make all Things by thy Wisdom, the true Light, thy only begotten,

&c. as there; and after
Xer, Chrift, follows d'
GO DO AUT ai
wal xalis

πνεύματι είχαεισόνες,
προσφέρομεν τὴν λογικὴν
αναίμακτον λατρείαν ταύ-
ἣν προσφέρει σοι, Κύ-
πάντα τὰ ἔθνη ἀπὸ
GE
Ta in
ἀναλαλῶν ἡλία καὶ μέχρι δυσ-
μῶν, ἀπὸ ἄρκλε και μεσημ
βρίας· ὅτι μέγα τὸ ὄνομά
σε ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ
ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα
προσφέρεται τῷ ὀνόματι ἀπ
gow on, x ducia, & ago
γίω σε, καὶ δυσία, προσ
Copa Through whom giv-
ing thanks to Thee, with
Him, and the Holy Spirit,

ave offer this reasonable and unbloody Service, thee, O Lord, from the rifing of the Sun unto the going down of the fame, and from the North unto the South; for thy Name is great among all Nations, and in every Place Incense is offered to thy holy Name, and Sacrifice and Oblation. Then immediately follows the

which all Nations offer to

Prayer of Interceffion, thus, Καὶ δεόμεθα καὶ παρακαλομέν σε φιλάνθρωπε, asadí Monodni, Kue,

τῆς ἁγίας καὶ μόνης καθο λικῆς καὶ ἀποτολικῆς ̓Εκ

xanolas, &c. And we pray unto, and befeech thee, Ŏ

good God, the Lover of Men; remember, O Lord, thy one holy, catholick and apoftolick Church, &c. which ends thus, ἡμᾶς δὲ ῥῦσαι ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν

τιμών,

Liturgy. pleased thee from the beginning of the World, Patriarchs, Prophets, juft Men, Apoftles, Martyrs, Confeffors, Bishops, Prefbyters, Deacons, [Subdeacons, Readers, Singers,]

Virgins, Widows, Laymen, and all whofeNames thou knoweft.

We farther pray unto Thee for this People, that thou wouldft make them a royal Priefthood, a holy Nation, to the Praise of thy Chrift; for those that are in Virginity andChaftity; for the Widows of the Church; for those that are in honeft Marriage and Childbearing; for the Children of thy People, that thou wouldft not permit any of us to be Caft-aways.

We farther beseech thee for this

Part of the Liturgies of St. Mark,
St. Chryfoftom and St. Bafil.

and fubdue unto them all barbarous Nations who delight in War: Grant unto them a profound and lafting Peace; incline their Hearts to be favourable to thy Church, and to all thy People, that in their Tranquillity we may lead a quiet and peaceable Life in all favour" and honesty. Remember, O Lord, all in Power and Authority, and our Brethren in the Court, and all the Army.

+ Lit. Mar. Give Reft, O Lord our God, to the Souls of our Fathers and Brethren who are departed in the Faith of Chrift, remembring our Forefathers from the beginning of the World, Fathers, Patriarchs, Prophets, Apostles, Martyrs, Confeffors, Bishops, Saints, just Men, and every Spirit made perfect in the Faith of Chrift; especially those whom we this Day commemorate, and our holy Father Mark, the Apostle and Evangelift, who shewed unto us the Way of Salvation.

Lit. Chryf. We farther offer to Thee this reasonable Service, for those who reft in Faith, our Forefathers, Fathers, Patriarchs, Prophets, Apoftles,Evangelifts, Martyrs, Confessors, Continent Perfons, and every Spirit made perfect in the Faith.

Lit. Baf. That we may all find Mercy and Favour with all thy Saints who have pleafed thee from the beginning of the World, our Forefathers, Patriarchs, Prophets, Apoftles,Evangelifts, Martyrs, Confeffors, Doc

I

The prefent Liturgy of St. James.

δικαίε ἐν πίς το Χριςο σε τετελειωμένο. χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία· ὁ Κύριθ, μετὰ σᾶς εὐλογης μένη σὺ ἐν γυναιξὶ, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας στις ὅτι σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Deinde exclamat Sacerdos, Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντα, υπερευλογημένης, ἐνδόξων δεσποίνης ἡμῶν, θεοτόκος καὶ ἀειπαρθένω Μαρίας. Cantores. "Αξιόν ἔτι ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν θεολόκον, τὴν ἀειμακάρισον καὶ παναμώμητον, καὶ

μητέρα τῷ θεῷ ἡμῶν, τὴν τιμιωτέραν τῶν χερεβίμ, καὶ ἐν δοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως θεὸν λόγον τεκῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν. Εt rurfus canunt. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κλίσις, ἀγγέλων τὸ σύτημα, καὶ ἀνθρώπων τὸ γίνεθ, ἡδι ασμένε ναι, παρθενικὸν καύχημα, ἐξ ἧς θεὸς ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον γέγονεν ὁ πρὸ αιώνων ὑπάρχων θεὸς ἡμῶν, τὴν γὰρ σὴν μήτραν θρόνον ἐποίησε, καὶ τὴν σὴν γασέρα πλα τυτέραν ἐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαιρεὶ, κεχαρι σωμένη, πᾶσα ἡ κλίσις. Δόξα σοι."

• That what here follows is an Interpolation ap-, pears not only from the abrupt and unconnected Manner in which it is brought in, but likewife because there is no Notice taken of it by St. Cyril, nor any fuch Address in Lit. Clem.

The ancient Liturgy of the Church of ferufalem.

αὐτοῖς βίον ἄμεμπλον, ἄασιλον αυτῶν τω διακονίαν φύλαξον, και Η βαθμὸς ἀγαθὸς περιποίησαι. Ἵνα εύρωμεν ἔλεον και χάριν με' πάντων ἢ ἁγίων ἢ ἀπ ̓ ἀιῶνές σοι εὐαρετησάντων και γυεάν και γυεάν, παλμαρ χῶν, προφητῶν, ἀποτέλων, μαρτύρων, παντὸς πνεύμα ο δικαιο εν πίς το Χρις σε τετελειωμένο.

« PreviousContinue »