Page images
PDF
EPUB

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James.

of Jerusalem.

Pop. Πάτερ ημών, και τα εξής.

Πάτερ ημών ο ν τοις έρανοϊς, απαθήSacerdos inclinatus dicit, Και μη εισενέ Γκης ημάς εις τω το όνομά σε έλθέτω η βασιλεία σε: σειρασμόν Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, ο ειδώς την ασθένειαν ημών, αλλά εύσαι ημάς από τα πονηρά και τον έρ- γνηθήτω το θέλημά σε ως ο έρανών και επί γων αυτε, πάσης επηρείας και μεθοδείας αυτ8, δια το όνο- η γης τον άρον ημών ή επιέσιον δος ημίν μά σα το αξιον, το επικληθέν επί την ημετέραν ταπείνω- σήμερον και αφες ημίν τα έφαλήμα/α ημών, σιν. Exclamatio, ότι σε ίσιν και βασιλεία, και η δύναμις, ως και ημάς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών

η η και η δόξα, το παιρός, και τα υιέ, και το αγία πνεύμαλο», νυν και αεί. Ρop. 'Αμω.

και μη ασενέκης ημάς ας παρασμόν άλλα

લંડ

ρύσαι ημάς από τα πονηρά. 'Αμώ. Sacerd.

Sacerd. Είρωη σασιν.

+ Ειρώη πάσιν. Pop.

Pop.
Και το πνεύμαζί σε.

Και το πνεύμα σε.
Diac.

Diac. Τας κεφαλας ημών τω Κυρίω κλίνω- Τας κεφαλας ημών τω Κυρίω κλίνωfrev.

μεν. * Pop. Σοι Κύριε."

Pop. Σου Κύριε.
Sacerd.

Sacerd.
Σοι εκλίναμε οι δελεί σε, Κύριε, τες

• Σοι εκλίναμε οι δελοί σε, Κύριε, τες ημεζέρες αυχένας, και ενώπιον το αγία σε ημεζέρες αυχένας, ενώπιον τ8 αγία σε θυθυσιαςηρίε," απεκδεχόμενοι τα σο σε σιαςηρία, απεκδεχόμενοι τα αρα σε πλήπλέσια ελέη. Πλησίαν τω χάριν σε και σια ελέη Πλεσίαν τω χάριν σε και των τω ευλογίαν σε εξαπόφειλον ημίν, δεασόλα, ευλογίαν

ευλογίαν σε εξαπόσαλιν ημίν, δεασόλα, και και και αγίασον τας ψυχάς ημών και τα σώματα, αγίασον τας ψυχάς ημών, και τα σώμαλα, και τα πνεύματα, ένα άξιοι γνώμεθα κοινωνοί και * ίνα άξιοι γνώμεθα κοινωνοί και μέτοχοι μέτοχοι νέο ή αγίων σε μυςηρίων, είς χρέος ή αγίων σε μυσηeίων, ας άφεσιν άφεσιν αμαριων και ας ζωιω αιώνιον. Ex- αμαριών και εις ζωιω αιώνιον" συ γαρ προσclamatio, συ γαρ προσκωλος και δεδοξασ- κμηλος και δεδοξασμένος υπάρχος ο Θεός μένG, υπάρχας ο Θεός ημών, και ο μονο- ημών, και ο μονογωής σε υιός, και το πνεύμα γμής σε υιες, και η ανεύμα σε το σανάπον, σε η απον, νω και αεί.

το κ νω και αι.

Pop. 'Αμίω. Pop. 'Αμώ.

· Though this Prayer be not mentioned by St. Cyril, De Lit. Syr. & Baf.

yet it is not to be thought that it was then wanting

in this Liturgy. See Bingh. Orig. Ecclef. B. xv. c.3. • De Lit. Syr.

*'Why I have left out και τα πνεύματα, and Spirits -fee above, p. 43, in the Note on Lit. Mar.

5. 29.

3

St. Cyril in Catech. The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Myft. V.
Liturgy.

St. Chrysostom and St. Basil.
Πάτερ ημών οι

Sacerdos. * Lit. Mar. Sacerd. Ειρώη πάσιν. Tois segerois - ago Ο Θεός ο μέλας και Diac. Τας κεφαλας υμών τώ Ιησέ [1. Κυαθήτω το όνομά σε με αλώνυμG, ο μέ- είο] κλίναζε. Ρop. Συ [1. σοι] κύριε.

ó -ελθέτω η βασι- γας τη βελη, και κρα- Sacerd. Δίπλα Κύριε ο Θεός και πανοκράλεία σε:-γυηθήτω ταιος τους έρΓοις, ο τωρ, -σοι έκλίναμαν ή αυχένα ή ψυχών και το θέλημά σε ως αν θεός καισαήρ τ8 αγία ή σωμάτων ημών, -και δεόμεθα σε, τας έρανώ και επιτ γης παιδός σε Ιησέ τα σκόοειδείς τη αμαρτίας εφίδες κ τ ημών - άρον ημών ή σωλήρξ ημών, επί- διανοίας απέλασον, και τα αγία σε [add, επιέσιον δος. ημίν σή- βλεψον εφ' ημάς, και ΠνεύμαG] θερίδεσιν αυταίς ή ημέτερον μερον:-και άφες ημίν επί σοίμνιόν σε τέτο, ν&ν καλαφαίδρυνον, όπως τη γνώσ4 σε πλητα όφελήμαα ημών, ο δι' αυγά εξελίξω εις θωόμενοι, αξίως μέλάχοιμη ή προκειμέως και ημάς αφίεμεν δόξαν τα ονόματός σε,

γων [ημίν] αραθών τε αχράνε σώμαG, τους όφελέταις ημών και απάσας ημών το

και το τιμία αίματG- τε μονογμές σε υιέ, τα -και μη ασενέγκης σώμα και των ψυχή, Κυρία και Θεά και σωπG- ημών Ιησε Χεμσε, ημάς ας παρασμόν *. καλαξίωσον καθαρες

και αξίωσον καθαρές συχωρών ημίν σαν αδες αμαριών, δια η -αλλά ρύσαι ημάς μομένες από πανές πολλών και ανεξιχνίασόν σε αλαθότηα, χάαπό τα πονηρά - μολυσμά σαρκός

ει, και οικισμούς, και φιλανθρωπία τ8 μο'Αμω.

σιεύμα G τυχάν η

προκειμένων ανα- νοξυές σε ιε, δι' έ, και μεθ'έ σοι ή δόξα, Και ο Στάθών , και μηδένα ημών και το κράτG- σιω

τώ παναγία, και αλαθώ, Κύριε, Lordis a It Plainly appears ανάξιον κρίνης, αλλά και ζωοποιώ πνεύμαζι. that the Doxology to the Bon Jos jpãr glušar

ημών

Lit. Chrys. Sacerd. Eiplin Jãoiv. Lord's Prayer was not at ΑΙΤΙπιε έναν τη εhe Lit. τιλήπως, υπερασ- Τας κεφαλας υμών τω Κυρίω κλίνατε.

Pop. Και με το πνεύμαός σε. Diacon. lem, for St. Cyril after 759s, doc Xersó

σε, μεθ' έ σοι δοξα, Pop. Σοί Κύριε. Sacerd. Ευχαρισεμέν σοι,

' 8 ρωσιν της ευχής . - τιμή, αίν©·, [δοξο- βασιλεύ αόραζε, και τη αμέθρήτη σε διωάμει μήν: when thePrayer Η επάιά, δου ανά Anim. λογία,] ευχαριςία, τα σάνα δημιουργήσας, και το πλήθα τα

και τώ αγίω πνεύμαίι, ελέες σε εξ εκ όλων εις το είναι παρα Γαγαν ας τες αιώνας.

τα σύμπανα, αυτός, διαστα, έρανόθεν επιPop. 'Αμώ.

δε επί της υποκεκλικότας σοι τας εαυτώ, • • Note, The Lord's κεφαλας, ο γαρ έκλιναν σαρκι και αίματι, Prayer is wanting here in this Lit. But all the άλλα σου τα φοβερά θεώ. συ εν διαπ όλα, τα

8

added here in St. Cyril.

this Time even in
of the Church of Jerusa-

this last Petition immediately adds, είτα μέσα σλή

λέξεις 'Α

others have it.

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James,

of Yerusalem. People.

Our Father who art in Heaven, Our Father, &c.

hallowed be thy Name. Thy KingThe Priest bowing himself says, And lead us not dom come. Thy will be done on Earth, into Temptation, O Lord, thou Lord of Hosts, who

as it is in Heaven. Give us this Day knowest our Weakness, but deliver us from the evil

our daily Bread. And forgive us our One, and his Works, his Insults and Contrivances, for the Sake of thy holy Name, by which we, though Trespasses, as we forgive them that mean and unworthy, are called; for thine is the King. trespass against us. And lead us not dom, and the Power, and the Glory, Father, Son, into Temptation : But deliver us from and holy Ghost, now and for ever. Peop. Amen.

evil. - Amen. Priest.

Priest.
Peace be with

you
all.

of Peace be with

you

all. People.

People.
And with thy Spirit.

And with thy Spirit.
Deacon.

Deacon. Let us bow down our Heads unto Let us bow down our Heads unto the Lord.

the Lord. * Peop. To thee, O Lord.”

Peop. To thee; O Lord.
Priest.

Priest. We thy Servants, O Lord, bow down * We thy Servants, O Lord, bow our Necks to thee, before thy holy down our Necks to thee, before thy Altar," in Expectation of thy rich holy Altar, in Expectation of thy rich Mercies: Send down upon us, O Lord, Mercies: Send down upon us, O Lord, thine abundant Grace and Benediction; thine abundant Grace and Benediction; and fanctify our Souls and Bodies, and and fanctify our Souls and Bodies * Spirits, that we may be made worthy to that we may be made worthy to be be Communicants and Partakers of thy Communicants and Partakers of thy holy Mysteries, for the Remission of holy Mysteries, for the Remifsion of our Sins, and for Life everlasting. The our Sins, and for Life everlasting. For Exclamation. For to thee, our God, be- to thee, our God, belongs Adoration longs Adoration and Glory, and to thy and Glory, and to thy only begotten only begotten Son, and to thy most holy Son, and holy Spirit now and for ever. Spirit now and for ever.

Peop. Amen. Peop. Amen.

*

[ocr errors]
[ocr errors]

St. Cyril in Catech. The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Myst. V.
Liturgy.

St. Chryfoftom, and St. Bafil.
Our Father who Priest.

of Lit. Mar. Priest. Peace be with art in Heaven. O God who art you all. Deac. Bow down your Heads Hallowed be thy great, great in to Jesus [r. the Lord] Peop. Thou Name.-ThyKing- Name, great in [r. To thee] O Lord. Priest. O Lord dom come.—Thy Counsel,and migh- God Almighty,—to thee we bow down will be done on ty in Works; the our Neck both in Soul and Body, Earth, as it is in God and Father of and we beseech thee, drive away from Heaven.--Give us thy holy Son Jesus our Thoughts all the dark Attacks of this Day our daily our Saviour; look Sin, and make glad our Minds with Bread.

-And for- upon us, and up- the divine Light of thy holy (add, Spirit,] give us our Tref

on this thy Flock, that being filled with the Knowledge passes, as we for- which thou hast of thee, we may worthily partake of give them that chosen through the good Things lying before [us], trespass against us. him to the glory even the spotless Body, and precious -And lead us not of thyName; sanc- Blood of thy only begotten Son, our into Temptation *. tify our Bodies and Lord, and God, and Saviour Jesus

-But deliver us Souls, and vouch- Christ; thou of thy manifold and unfrom evil. safe that we being searchable Goodness forgiving us all our“ Amen.

made pure from Sins of whatever kind; through the all Filthiness of Grace and Mercies, and Loving-kindFlesh and Spirit, ness of thy only begotten Son, through may obtain the whom and with whom to Thee be good Things now Glory and Power, together with the most lying on thy Altar, holy, and good, and life-giving Spirit. and judge none of Lit. Cbryf. Priest. Peace be with us unworthy, but you all. Peop. And with thy Spirit. be thou our Help- Deac. Bow down your Heads to the er, Supporter, and Lord. Peop. To thee, O Lord. Priest. Protector, through We give Thanks to thee, O invisible thy Christ; with King, who madest all Things by thy whom to Thee be infinite Power, and of thy rich Mercies Glory, Honour, didst from nothing produce them all Praise,[Doxology] into Being; Do thou, O Lord, look and Thanksgiving, down from Heaven upon those who and to the holy have bowed down their Heads to thee, Ghost, for ever. for they have not bowed down to Flesh

Peop. Amen. and Blood, but to Thee, the dreadful

2

The present Liturgy of St. James,

The ancient Liturgy of the Church

of Jerusalem

Sacerd. exclamat. Και ίσαι Η χάρις και τα ελέη της αγίας, και όμοσία, και ακλίσε, και προσκυνητής τριάδος με σάντων * ημών."

Pop.
Και με το πνεύματος σε.

Diacon.
Μέγα φόβο θες πρόσχωμεν.

Sacerd, attollens donum apud fe dicit, "ΑΓ. ο εν αγίοις αναπαυόμενος Κύριε, αγίασον ημάς τα λόγω της σης χάριθω, και τη επιφουλήσει το σαναγία σε νεύμαλ@. συ γας είπας, δέσποία, άΓιοι ίσισθε, ότι

Sacerd.
* Η χάρις με σάντων υμών.

Pop.
Και με το πνεύματος σε.

Diacon.
Μέλα φόβο θες πρόχωμα:

Sacerd.
Τα άΓια τους αγίοις.

Pop. Είς άΓιος, ας ΚύρμG- Ιησές Χεισος, ας δοξαν Θεέ Παίρες, και η δόξα εις τες αιώνας.

+ 2 Tim. iv. 22. Philem. 3 25.

• 1. υμών, you.

« PreviousContinue »