Page images
PDF
EPUB

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James.

of ferufalem. .

Ειρίωη σασιν.

Pop. . Πάτερ ημών, και τα εξής.

Πάτερ ημών ο ν τοις έρανούς, αδιαθήSacerdos inclinatus dicit, Και μη εισινάκης ημάς εις τω το όνομα σε ελθέτω η βασιλεία σε: σειρασμόν Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, ο ειδώς την ασθέ- γάμηθήτω το θέλημά σε ως ο έρανώ και επί νειαν ημών, αλλά ρύσαι ημάς από τα πονηρά και των έργων αυτ8, πάσης επηρείας και μεθοδείας αυτ8, δια το όνο- η γης τον άλλον ημών ή επιέσιον δος ημίν μά σα το απο, το επικληθέν επί την ήμελέραν ταπείνω- σήμερον" και άφες ημίν τα έφαλήμαα ημών, σιν. Exclamatio, ότι σε ίσιν και βασιλεία, και η δύναμις, ως και ημάς αφίεμεν τους οφειλέταις ημών και η δόξα, τα παιρός, και τα υιέ, και το αγία πνεύματα», *ύν και αεί. Ρop. 'Αμω.

και μη ασενέκης ημάς εις παρασμίν αλλα

ρύσαι ημάς από τα πονηρά. 'Αμώ. Sacerd. .

Sacerd.

+ Ειρώη πάσιν. Pop. .

Pop. .
Και το πνεύμαζί σε.

Και το πνεύμαζί σε.
Diac.

Diac. Τας κεφαλας ημών τω Κυρίω κλίνω- Τας κεφαλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν. .

μεν. • Pop. Σου Κύριε."

Pop. Σου Κύριε.
Sacerd. .

Sacerd.
Σοι εκλίναμε οι δελεί σε, Κύριε, τες

• Σοι εκλίναμε οι δελοί σε, Κύριε, τες ημεζέρες αυχένας, και ενώπιον τ8 αγία σε ημεζέρες αυχένας, ενώπιον τ8 αγία σε θυθυσιαςηρίες" απεκδεχόμιοι τα τε σε σιαςηρίε, απεκδεχόμενοι τα αι σε πλέπλέσια ελίη. Πλησίαν τω χάριν σε και σια ελέη Πλεσίαν τω χάριν σε και τίω τω ευλογίαν σε εξαπόφαλον ημίν, δεασόλα, ευλογίαν σε εξαπόσειλαν ημίν, δέα όλα, και και αγίασον τας ψυχάς ημών και τα σώματα, αγίασον τας ψυχάς ημών, και τα σώμαλα, και τα πνεύματα, ένα άξιοι γνώμεθα κοινωνοί και * ένα άξιοι γνώμεθα κοινωνοί και μέτοχοι μέτοχοι γμές ή αγίων σε μυτηρίων, εις εμέ ή αγίων σε μυσηeίων, ας άφεσιν άφεσιν αμαρτων και ας ζωιω αιώνιον. Ex- αμαριών και εις ζωιω αιώνιον" συ γαρ προσclamatio, συ γαρ προσκυνήθος και δεδοξασ- κωνος και δεδοξασμένος υπάρχος ο Θεος μένGυπάρχας ο Θεός ημών, και ο μονο- ημών, και ο μονογυής σε υιός, και το πνεύμα μής σε υιος, και το πνεύμα σε το πανί Γον, σε το άΓιον, νω και αεί. vuð cc.

Pop. Αμώ. Pop. 'Αμώ.

• Though this Prayer be not mentioned by St. Cyril,

yet it is not to be thought that it was then wanting • De Lit. Syr. & Baf.

in this Liturgy. See Bingh. Orig. Ecclef. B. xv. 6.3. De Lit. Syr.

Why I have left out και τα πνεύματα, and Spirits -see above, p. 43, in the Note on Lit. Mar.

5. 29.

[ocr errors]

St. Cyril in Catech. . The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Myft. V.
Liturgy. .

St. Chryfoftom and St. Bafil.
Πάτερ ημών ο

Sacerdos. . + Lit. Mar. Sacerd. Ειρώη πάσιν. τους ερανούς αγι- “Ο Θεός ο μέλας και Diac. Τας κεφαλας υμών τώ Ιησ& [. Κυαθήτω το όνομά σε μεταλώνυμG, ο μέ- εύω] κλίνα/ε. Ρop. Συ [1. σοι] Κύριε. -έλθέτω η βασι- γας τη βελη, και κρα- Sacerd. Δίπλα Κύριε ο Θεός και πανοκράλία σε:-νηθήτω ταιάς τους ίρΓοις, ο τωρ, -σοι έκλίνα μου ή αυχένα ή ψυχών και το θέλημά σε ως αν θεός καισαρτ αγία 7 σωμάτων ημών, -και δεόμεθα σε, τας ερανώ και επιτ γης αναιδός σε Ιησέ τα σκό]οειδείς και αμαρτίας εφίδες οκ ημών - άρον ημών ή σωλήρG» ημών, επί- διανοίας απέλασον, και το αγία σε [add, επιέσιον δος. ημίν σή- βλεψον εφ' ημάς, και ΠνεύμαG-] θεοίδεσιν αυλαίς ή ημέτερον μερον:-κάφες ημίν επί σοίμνιόν σε τέτο, νεν καλαφαίδρυνον, όπως τη γνώση σε πλητα οφελήμαα ημών, ο δι' αυγά εξελίξω ας θωόμενοι, αξίως μέλάχοιμη ή προκαμέως και ημείς αφίεμών δόξαντε ονόματός σε, νων [ημίν] αλαθών τε αχράνα σώμα, τους οφιλέταις ημών και απάσας ημών το

και το τιμίε αίμα G. τε μονομές σε υι8, τα -και μη ασενέγκης σώμα και των ψυχή, Κυρία και Θεά και σωληρG- ημών Ιησε Χρυσέ, ημάς εις πειρασμόν *. καλαξίωσον καθαρές συχωρών ημίν σαν είδος αμαρλιών, δια ή αλλά ρύσαι ημάς δρομένες από παλές πολλών και ανεξιχνίασόν σε απαθότητα, χάαπό τα πονηρά *.μολυσμά σαρκός και ελι, και οικισμούς,

, και οικισμούς, και φιλανθρωπία τ8 μο'Αμώ.

πνεύμα G τυχαν ή
προκειμένων α/α-

νοξυές σε ιιε, δι' ε, και μεθ' & σοι η δόξα,
Κύρι, ο Lord, is θών, και μηδένα ημών και το κράτG- σιω τα παναγίω, και αναδώ,
I plainly appears ανάξιον κρίνης, αλλά και ζωοποιώ πνεύμα..
that the Doxology to the Bontos jūv gluži ár-

Lit. Chry/. Sacerd. Ειρώη σασιν. ΛΙΣ ΤΙπε ενεn in the Lit. τιλήπτωρ, υπερασα Τας κεφαλάς υμών τω Κυρίω κλίνατε.

Pop. Και με το πνεύματος σε. Diacon. lem, for St. Cyril after nosas, dia tô Xerso

σε, μεθ' έ σοι δόξα, Pop. Σου Κύριε. Sacerd. Ευχαρισεμέν σοι, ately adds, είτα μελα σλήσωσιν της ευχής Αις Α. τιμη, αίνG, [δοξο- βασιλεύ αόραγε, και τη αμερρήτο σε διωάμει

Ακούστε Prayer λογία,) ευχαριςία, τα πάντα δημιουργήσας, και το πλήθει τα is ended, thou sayeft Amen.

και των αγίω πνεύμαίι, ελέες σε εξ εκ όλων εις το είναι σφραΓαγών ας τες αιώνας. τα σύμπανα, αυτος, δεσσόα, έρανόθεν έπιPop. 'Αμώ.

δε επί τες υποκεκλικότας σοι τας εαυτώ, * * Note, The Lord's κεφαλας, ο γαρ έκλιναν σαρκι και αίματι, this Lit. But all the άλλα σοι τώ φοβερω θεώ. συ εν δέα όλα, τα

[ocr errors]

this last Petition immedi

others have it.

[ocr errors]

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James,

of Jerusalem. People.

Our Father who art in Heaven, Our Father, &c.

hallowed be thy Name. Thy KingThe Priest bowing himself fays, And lead us not dom come. Thy will be done on Earth, into Temptation, O Lord, thou Lord of Hosts, who

as it is in Heaven. Give us this Day knowest our Weakness, but deliver us from the evil

our daily Bread.

And forgive us our One, and his Works, his Insults and Contrivances, for the Sake of thy holy Name, by which we, though Trespasses, as we forgive them that mean and unworthy, are called; for thine is the King. trespass against us. And lead us not dom, and the Power, and the Glory, Father, Son, into Temptation : But deliver us from and holy Ghost, now and for ever. Peop. Amen,

evil. - Amen. Priest.

Priest.
Peace be with

you
all.

of Peace be with you all.
People.

People.
And with thy Spirit.

And with thy Spirit.
Deacon.

Deacon.
Let us bow down our Heads unto Let us bow down our Heads unto
the Lord.

the Lord. * Peop. To thee, O Lord.”

Peop. To thee, O Lord.
Priest.

Priest.
We thy Servants, O Lord, bow down * We thy Servants, O Lord, bow
our Necks to thee, before thy holy down our Necks to thee, before thy
Altar,” in Expectation of thy rich holy Altar, in Expectation of thy rich
Mercies: Send down upon us, O Lord, Mercies: Send down upon us, O Lord,
thine abundant Grace and Benediction; thine abundant Grace and Benediction;
and fanctify our Souls and Bodies, and and fanctify our Souls and Bodies *
Spirits, that we may be made worthy to

be made worthy to that we may be made worthy to be be Communicants and Partakers of thy Communicants and Partakers of thy holy Mysteries, for the Remiffion of holy Mysteries, for the Remission of our Sins, and for Life everlasting. The our Sins, and for Life everlasting. For Exclamation. For to thee, our God, be- to thee, our God, belongs Adoration longs Adoration and Glory, and to thy and Glory, and to thy only begotten only begotten Son, and to thy most holy Son, and holy Spirit now and for ever. Spirit now and for ever.

Peop. Amen. Peop. Amen.

St. Cyril in Catech.

The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark, Myst. V. Liturgy.

St. Chrysostom, and St. Bafil. Our Father who Priest.

of Lit. Mar. Priest. Peace be with art in Heaven.

O God who art you all. Deac, Bow down your Heads Hallowed be thy great, great in to Jesus [r. the Lord] Peop. Thou Name.-ThyKing- Name, great in [r. To thee] O Lord. Prieft

. O Lord dom come. — Thy Counsel, and migh- God Almighty,—to thee we bow down will be done on

ty in Works; the our Neck both in Soul and Body, Earth, as it is in God and Father of and we beseech thee, drive away from Heaven.--Give us thy holy Son Jesus our Thoughts all the dark Attacks of this Day our daily our Saviour; look Sin, and make glad our Minds with Bread. And for- upon us, and up- the divine Light of thy holy (add, Spirit, ] give us our Tref- on this thy Flock, that being filled with the Knowledge paffes, as we for- which thou hast of thee, we may worthily partake of give them that chosen through the good Things lying before [us], trespass against us. him to the glory even the spotless Body, and precious -And lead us not of thyName; sanc- Blood of thy only begotten Son, our intoTemptation *. tify our Bodies and Lord, and God, and Saviour Jesus -But deliver us Souls, and vouch- Christ; thou of thy manifold and unfrom evil. safe that we being searchable Goodness forgiving us all our Amen.

made pure from Sins of whatever kind; through the all Filthiness of Grace and Mercies, and Loving-kindFlesh and Spirit, ness of thy only begotten Son, through may obtain the whom and with whom to Thee be good Things now Glory and Power, together with the most lying on thy Altar, holy, and good, and life-giving Spirit. and judge none of Lit. Chryf. Priest. Peace be with us unworthy, but you all. Peop. And with thy Spirit. be thou our Help- Deac, Bow down your Heads to the er, Supporter, and Lord. Peop. To thee, O Lord. Priest. Protector, through We give Thanks to thee, O invisible thy Christ; with King, who madest all Things by thy whom to Thee be infinite Power, and of thy rich Mercies Glory, Honour, didst from nothing produce them all Praise,[Doxology] into Being; Do thou, O Lord, look and Thanksgiving, down from Heaven upon those who and to the holy have bowed down their Heads to thee, Ghost, for ever. for they have not bowed down to Flesh

Peop. Amen. and Blood, but to Thee, the dreadful

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James,

of Jerusalem.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »