Page images
PDF
EPUB

உங்கள

ககஞ

வநத

டியும

அ சற்றுக்காலமெனறு அவர் சொனன தின கருத்தென ன? அவர்சொனனது நமககுவிளங்கவில்லையே பன்றார்கள.

w• பின னனு நதமமிடத்தில் அவர்கள வினாவ் விரும்புகிற தை யசுவானவர் அறிந்து அவர்களுடனே சொனனது,

றுக்கால மான பின்பு என்னைக் காணாதிருப்பீர்கள : மறுப டியுஞசறறுககாலமான் பின்பு என்னைக காணபீர்க ளெனறு நான சொனனதைககுறித தா நீங்கள் களுககுளளே விசாரிக்கிறீர்கள்?

உய மெயயாகவே நான உங்களுக குசசொலலுகிற தாவ து, நீங்கள அழுது புலமபுவீர்கள, உலக த தார்ச நதோஷ படுவார்கள்: நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள, சநதோஷமாகும். கருப்பஸ்திரியானவளுக

பிரசவகாலம பொழுது, அவள துக்கம் அடைகிறாள் : பிள்ளை பெற்ற பினபு ஒருமனிதன உலகததிற் பிறந்த தினாலே வருகிறசநதோஷத் தினிமி ததம அநத உபத்திரவததை நினையாள,

உஉ அதுபோல நீங்களும இப்பொழுது துக்கம் அடை நதிருக்கிறீர்கள : நான மறுப் உங்களைக் காண்பேன, அப் பாழுது உங்களிருதயஞ்ச நதோஷப்படும், அல்லாம லும உங்கள நதோஷததை ஒருவனும உங்களிட -த்திலிரு தது எடுத்துப்போடமாட்டான . உங அந்த நாளிலே நீங்கள

ஒன்றையும் எனனிடத்திற் கேட்க மாட்டீர்கள. மெய்யாகவே நானு ங்களுக்குசசொல லுகிறதாவது, நீங்கள என நாமததினாலே பிதாவினிடத்திற் கேட்டுககொளவதெதுவோ அதை அவர் உங்களுககுககொ டுப்பார்.

உச இதுவரைக்கும் நீங்கள் என நாமத்தினாலே ஒன றையும் கேட்கவில்லை, கேடடுககொளளுங்கள், அ -பொழுது உங்களசநதோஷம நிறைவாயிருக்கும் டிக்குப் பெற்றுக கொளவீர்கள.

உரு வைகளை நான உவமைகளாய உங்களு னேபேசி னேன : காலமவரும, அப்பொழுது நானபிதாவைககுறிதது உங்களுடனே பேசாமல

வெளிப்படையா கவே உங்களுக

அறிவைக் கொடுப்பேன. உசு அந்த நாளிலே நீங்கள் என நாமததினாலே விணண பபமபணணுவீர்கள: உங்களைக்குறிதது நான பிதாவை நோக்கிக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேனெனறு உங்களுடனே சொல்ல மாடடேன.

உஎ நீங்கள என்னைசசிநேகித்து, என்னைப்பராபரனிட ததிலிருந்துவ ந தவனென று விசுவாசித்திருக்கிறபடியினாலே

உவமைகளாய

28 I came forth from the Father, and am come into the world : again, I leave the world, and go to the Father.

29 His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.

30 Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.

31 Jesus answered them, Do ye now believe ?

32 Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

33 T'hese things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation : but be of good cheer; I have overcome the world.

CHAPTER XVII. 1 Christ prayeth to his Father to glorify him, 6

to preserve his apostles, 11 in unity, 17 and truth, 20 to glorify them, and all other believers with him in heaven.

THESE words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

4 I have glorified thee on the earth : I have finished the work which thou gavest me to do.

5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

1.

"ழுதுவ

கக எனன

உஅ நான பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உலகத் திலேவ நதேன : மறு படியும் உலகசசை விட்டு பிதாவி ததிற்குப்போகிறேனென்று சொன்னபொழுது,

உக அவருை டயசீஷர் அவரை நாகம், இப்பொழுது நீர் உவமை பில்லா மலவெளி படையாயப்

சுறீர். ங ) நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திரு 5 5றீரென்றும் ஒரு வன உமமிடததில வினாவுகிறது உம: தவேணடுவதிலலையெ னறும இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறோம்: இதினாலே நீர்பா பரனிடத்திலிருந்துவந்ததைவிசுவாசிக்கறோமெனறர்கள.

நக அதற்கு இயேசுவானவா சொனனது, பொழுது விசுவாசிக்கிறீர்கள, கேளுங்கள. கூ உ நீங்கள் என்னை ததனியேவைத்துசசிதறி

அவரவ ரிடத்திற்குப் போகும நேரமவரும், அது திருக்கின்றது: நான தனி ததிரோன ;

தாவானவர் எனனு னேயிருக றர்.

உல நீங்கள சமாதான முளளவர்களாயிருக்கு மபடிக்கு இவைகளை உங்களுடனே சொனனேன. ந - இவவுலகத் தில் உங்களுக்கு உப திரவமுணடாயிரு

3 : ஆனாலுந்தயிரியங்கொள்ளுங்கள் ; நானே உலகத் தைசசெய்ததேனெனறர்.

யா. அதிகாரம். ((க) இயேசு நாதர் சீடீருக்காகபபிதாவைவேணடிககொ

ணடது.) வைகளை இயேசுவானவர் சொனனபினபு அவர் தம முடைய கணகளைவானத்திற்கு நேராக உயர்த்தித் திருவுளம் பறமன சாவது :

தாவ , நேரமவநதது, நீர் உமமுடையகுமார ககுககொடுத்தயாவருககும அவன நி தியசீவனைககொடுக குமபொருட-ாய மனிதர்யாவர் மேலும் அவனுக்கு அதி கார் கொடுத்தபடியே உம முடைய குமா ன உமமுடை யமகிமையை விளக்கும்படிக்கு நீர் அவனை மகமைப்படுத்து

.

வீக.

ன:

ங ஒன்றான மெயத்தேவனாயே உமமையும் நீர் அனுப்பி

யேசுக்கிறிஸ்துவைபு - அறிந்து கொளளுகிறதே நித தியசீவன.

ச பூமியிலே நான உமமுடைய மகிமையை விளக்கினே ன நான செய்யும் படிக்கு நீர் கொடுத்த கரியையை முடித்

தேன.

பாழுது பிதாவே, உலகமுண்டாகிற ரத்த முன் னே உ உமமிட

டத்தில் எனக்குணடாயிருந்த உமமுடைய மகி

11

6 I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world : thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

7 Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

8 For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

9 I pray for them : I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they

are thine.

2

10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one,

$

[merged small][ocr errors]

12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition ; that the scripture might be fulfilled.

13 And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

15 I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil.

16 They are not of the world, even as I am not of the world.

டார்கள.

7

நீர்

டையவைகள

சா நீர் உலக ததாரிலெடுத்து எனக்குககொடுதத மனித ருக்கு உமமுடைய நாமததை வெளிப்படுத்தினேன: அவர் கள உமமுடையவர்களாயிருந்தார்கள், அவர்களை எனக்கொ பபுககொடுததீர்; அவர்கள உமமுடைய வசனததைககைக் கொணடிருக்கிறார்கள். எ நீர் எனக்குக காடுத்தயாவும் உமமாலே உணடாயின் வென்று அவர்கள இப் பொழுது அறிந்து கொண்ட

அ அலலாமலும எனக்குக்கொடுத்தவசனங்களை நான அவர்களுக்குக் கொடுததேன; அவர்கள அவைகளை யேற்றுக் கொண்டு என்னை உமமிட ததிலிருந்து புறப்பட்டு வநதவனெனறு மயயாய அறிந்து நீர் என்னை அனுப்பி னீரென றுவிசுவாசித்திருக்கிறார்கள.

சு நான அவர்களுக்காகவேணடிக கொளளுகிறேன: உல கத்தாருக்காகவல்ல; நீரெனககுககொடுததவர்கள உமமு டையவர்களானபடியால அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொள ளுகிறேன. ய என னுடையயாவையும் உமமுடையவைகள, உமமு

என னுடையவைகளாயிருக்கினறன்; எனனு டைய மகிமை அவர்களுக்குளளே விளங்கியிருககினறது.

யக நான உலகத்தில் இனியிரேன, அவர்கள உலகத்தி லேயிருபபார்கள, நான உமமிடத்திற்குவருகிறேன. பரி சுத்தமுளளபிதாவே, நீர் எனக்குக்கொடுத்தவர்கள நம மைப்போல ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு நீர் அவர்களை உமமு டைய நாமத்திலே காத்துக் கொள்ளும்.

யஉ இவவுலகத்திலே நான அவர்களுடனே கூட இருக கையில் அவர்களை உமமுடைய நாமத்திலேகாததுக டேன, நீர் எனககுககொடுததவர்களைக் காத்துக் கொண்டு வநதேன; வேதவாக்கியம நிறைவேறத்தககதாகக்கேட்டி ன மகனகெட்டுப்போனானேயல்லாமல் அவர்களிலொருவனா யினுங்கெட்டுப்போகவில்லை. யக இப்பொழுது நான உமமிடத்திற்குவருகிறேன; இவ

எனனில் நிறைவாயசசநதோஷப்படுமபடிக்கு வுலகத்திலே இவைகளைச் சொல்லுகிறேன் .

யசு நான உமமுடையவசனததை இவர்களுக்குக் கொடு ததேன,

மேலும நான இவவுலகததின தனமையில்லாதவனா யிருக்கிறது போல அவர்சளும இவவுலகத்தின தனமையில லாதவர்களாயிருக்கிறபடியினாலே உலகத்தார் அவர்களைப் பகைக்கிறார்கள.

மரு நீர் அவர்களை உலகததிலிரு நதெடுததுக கொளளும படியலல, அவர்களைப் பெ பாலலாங்கிலிருந்து காப்பாற்றும படிவே வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன.

யகா நான உலகத்தான்வலாதவனாயிருக்கிறது போல அவ

காண

[ocr errors]
« PreviousContinue »