Page images
PDF
EPUB

உன

அதன பினபு இயேசுவானவர் தீபேரியாவின கடற் காையிலே சீஷருககுத்த மமை மறுபடியுஙகாணபிததார்; அங்கேகாணபித்தபிரகாரமாவது,

உ சீமோனபேதுருவு ந தீதிமு என்னப்பட்ட தோமா வுங் கலிலேயா நாட்டிலுள்ள கானாவூரானாகிய நாத்தான் வே வலுஞ செபேதேயுவின குமாரரும அவருடைய சீஷரில் வேறிரண்டுபேருங் கூடியிருக்குங் காலத்திலே சீமோன

ரு மற்றவர்களை நோக்கி, நான மீனபிடிக்கப்போகிறே னன்றான. அவர்கள நாங்களும டனே ன கூடவருகி றோமென்றார்கள்.

ந உடனே அவர்கள் புறப்பட்டுப்போயப்படவேறினார் கள; அநத இராததிரியிலே அவர்கள ஒன றுமபிடிக்கவில்லை.

ச விடியற்கால மானபொழுது, இயேசுவானவர் கரையி லே நினறார்: அவரை இயேசுவெனறு சீஷர் அறியாமலிருந தார்கள.

ரு அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவர்களை நோக்கி, பிள்ளைகளே, போசனமபணணு கிறதற்கு ஏதாகிலும் உங்க ளிடத்தில் உணடாவென்றார். அதற்கவர்கள் ஒன்றுமில்லை யெனறார்கள. க அவர் சொன்

னது,
நீங்கள்

ள படவுக்கு வலதுபுறமாக வலையைப்போடவே வண்டும், அப்பொழுது உங்களுக்கு அக ப்படுமென்றார். அந்தப்படி அவர்கள போட்டுததிரளான மீனகள அகப்பட்டதினாலே அதை இழுக்கமாட்டாதிருத தார்கள.

எ ஆதலால இயேசுவுக்கு அன்பாயிருநத சீஷனபேது ருவை ேநாககி, அவர்கர்த்தரென்றான. அவர்கர்த்தரெனறு சீமோனபேதுருகேட்டவுடனே தான வஸ்திரமிலலாதவன ன்படியினாலே சட்டையைக்கட்டிக்கொண்டு

கடலிலே குதித்தான.

அ மற்ற சீஷர் ஏறக்குறைய இரு நூ றுமுழம் மாத்திரங் கரைக்குத் தூர சதிலே யிருந்தபடியினாலே, மீனகளுட வலையையிழுததுககொணடு படவினோடே (கரையை) சேர் ந்தார்கள.

க அவர்களகாையிற்சேர் நதிறங்கினபொழுது, அக்கினி க்கரிசள இருக்கிறதையும அதினமேலமீனவைத்திருக்கிற தையும் அ த்தையுங்கணடா

டார்கள. ய பினபு இயேசுவானவர் சொன்னது, நீங்கள இப்பொழு துபிடித்த மீன்களிற்சிலகொணடுவாருங்களெனறார்.

யக அப்பொழுது சீமோனபேதுரு படவுக்குத்திருமபி நூற்றைமபத் மூன றுபெரிய மீனகளால் நிறைந்தவலையை க்கரையிலிழுததான: இவ்வளவு இருந்து ம வலை கிழியவில்லை.

ளுடனே

129 Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou ? knowing that it was the Lord.

13 Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.

14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples after that he was risen from the dead.

[ocr errors]

15 | So, when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these ? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

[ocr errors]

16 He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.

17 He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved be cause he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said un nim, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my, sheep.

18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedstwhither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

wஉ | பினபு இயேசுவானவர் அவர்களையழைத்துப்போச னமபண்ணவாருங்களென் றார். அப்பொழுது அவரைக்கர் த்தரெனறு சீஷர் அறிநதபடியினாலே, அவர்களில் ஒருவ யினும நீர் ஆரெனறுகேட்கத் துணியவிலலை.

யக அனறியும இயேசுவானவர் சேர்ந்து, அப்பததையும் மீனையும எடுத்து அவர்களுக்குப் பரிமாறினார்.

wச இயேசுவானவர் மரித்தோரிலிரு நதெழுந்தபினபு, தமது சீஷருக்குக்காடடின தரிசனைகளில் இது மூன்றாவது.

யாரு அவர்களபோசனமபணணினபினபு இயேசுவான வர்சீமோனபேது நவைநோககி, இயோனாவின குமாரனாகி யசீமோனே, இவர்களிலும் நீ எனனிடத்தில் அதிகமாய அனபுகூரு கிறாயாவென்றார். அதற்கவன சொன்னது, ஆண் டவரே, நான் உமமிடததில அனபாயிருக்கிறதை நீர் அறி ந்திருக றீரெனறான அவர் சொன்னது, என ஆட்டுக்குட்டி களைப்போஷிப்பாயாகவெனறார்.

ய ச பினபு அவர் இரண்டாந்தரம அவனை நோக்கி, இயோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, எனனிடத்தில அன புகூருகிறாயாவென்றார். அதற்கவனசொன்னது , அண்டவ ரே, நான் உமமிடத்தில் அனபுகூருகிறதையறி நதிருக்கிறீ ரென்றான். அவர் சொனன என ஆடுகளை மேயப்பாயாக வென்றார்.

யஎ பினபு அவர்மூன்றாந்தரம அவனை நோக்கி, இயோ னாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னிட ததில அனபு கூருகிறாயாவென்றார். எனனிடத்தில் அன்புகூருகிறாயாவெ ன்று அவர்மூனறாந்தர நதன னுடனேசொனன படி.யினாலே பேதுரு துக்கம் அடைந்து ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றை யும் அறிந்திருக்கிறீர் : நான உமமிடத்தில் அன்புகூருகிற சையும்

அறிந்திருக்கிறீர் என்றான. இயேசுவானவா சொ ன் என் ஆடுகளைப் போஷிப்பாயாக. wஅ

அலலாமலும நீ இளவய புளளவனாயிருககையில நீயே உன அரையிற் கசசைகட்டிக் கொண்டு உன் இஷ்ட பட்டிக்கு நடந்து திரிந்தாய். நீ முதிர்ந்தவயதுள்ளவனாயிரு ககுமபொழுது உனகைகளை நீட்டுவாய் . மேலுமவேறொரு வன உன அரையிறக்க சைகட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்திற்குக் கொண்டுபோவானெனறு மெய்யாகவே உன ககுசசொலலுகறேனெனறார்.

யாகூ அவன பராபானுக்குப் புகழுண்டாகத்தக்கதாக அடையுமம | ண வகையைக் குறித்து இப்படிசசொனனார். அபபடிசசொனன பின்பு எனக்குப்பினசெனறுவாவென

[ocr errors]

னது,

20 Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following ; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?

21 Peter seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.

23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die ; but, if I will that he tarry till I come, what is that to thee?

24 This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things; and we know that his testimony is true.

25 And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one,

I

suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen,

[ocr errors]

வரே ,

உல அநதபபடி பேதுரு (பினசெலலுகையில) திரும்ப பபார்த்து இயேசுவுக்கு அனபாயும இராப்போசனமபண ணுகையில் அவருடைய மார்பிலே சாயந்து ஆணடவ உமமைக்காட்டிக்கொடுப்பவனயாவனெனறு கேட்டுமிரு நதசீஷனு மபின செலலுகிறதைககணடு,

உக இயேசுவானவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இவன என னமாயிருப்பான என்றான.

உஉ அதற்கு இயேசுவானவர்சொனனது, நானவரும்ள வும் இவனிருக்க எனக்குச் சித்தமானால் அதினாலே உனக கெனன? நீயேயெனககுபபினசெலலென்னார்.

உக அதினாலே அநதசசீஷன மரிப்பதிலலையெனகிறபே ச்சுச்சகோதரருககுளளேயுணடாயிற்று: இயேசுவானவர் அவன மரிப்பதில்லையென்று சொல்லாமல் நானவரும

மளவும் அவனிருக்க எனக்குச் சித்தமானால் அதினாலே உனக்கென் னவென்று சொன்னார்.

உசா அநதசசீஷனே இந்தசசஙகதிகளைக்குறித துச்சா ட்சிகொடுத்து இவைகளையெழுதியிருக்கிறான. அவனுடைய சாட்சிமெயயென்றறிந திருககிறோம். அனறியும் இயேசு வானவர் செய்த மற்ற அநேககாரியங்களுமுண்டு. அவை கள ஒவவொனறாய எழுதப்பட்டால அதினாலேயுணடாகு மபுததகஙகளவைக்கிறதற்கு உலகம போதாதெனறெண ணுகிறேன. ஆமென்.

« PreviousContinue »