Page images
PDF
EPUB

No ka hanau ana o

MATAIO Iesu, no ka Magoi.

la i ka Mesia he umi ia hanauna a me kumamaha.

18. Penei hoi ka hanau ana o Iesu Kristo; i hoopalauia kona makuwahine o Maria i wahine na Iosepa, aole nae laua i momoe, ike e ia aku la, e, ua hapai ia na ka Uhane Hemolele.

19. A, o kana kane, he kanaka hoopono ia, aole oia i makemake e hoopukaku aku ia ia, manao ihola e haalele malu ia ia.

20. I kona manao ana ia mau mea, aia hoi! ua ike ia akula ka anela a ka Haku eia, ika moe, i ka i ana mai, E Iosepa e, ka mamo a Davida, mai makau oe ke lawe mai i kau wahine ia Maria, ua hapai oia na ka Uhane Hemolele.

21. A e hanau oia i ke keiki kane, e kapa aku oe i kona inoa o IESU, no ka mea, e hoola oia i kona kanaka mai ko lakou hewa mai.

Haku ia ia, a lawe maila ia i kana wahine.

25. Aole nae i moe aku ia ia a hanau i kana makahiapo kane, kapa aku la ia i kona inoa o IESU.

MOKUNA II.

Kuhiia ka Magoiia Kristo.

I hanau Iesu i Betelehema i Iudaia i ke kau i ke alii ia Herode, a! he mau Magoi ka i hele mai i Ierusa-lema mai ka hikina mai:

2. Ninau maila, Aila ihea oia i hanau iho nei i alii no ka Iuda? ma ka hikina makou i ike ai i kona hoku oia ko makou mea i hele mai nei e kukuli-hoomaikai aku ia ia.

3. A lohe ae la ke alii e Herode, apoapo aela kona oili a me ko Ierusalema a pau.

4. Alaila kuahaua mai la ia i ka poe kahuna nui a pau, a me ka kakau-olelo poe a pak a na kanaka, ninau aku la ia lakou, ai la ihea e hanau ai o 22. I keia mau mea, ko ae ka Mesia. la ka olelo a ka Haku i oleloia mai ai e ke kaulai kai ana mai,

5. Hai akula lakou ia ia ai Betelehema i Iudaia nei, no ka mea, ua palapalaia maila e ke kaula penei a,

6. "A o oe e Betelehema ka aina o Iuda aole loa oe e

23. Aia ka! e hapai ana ke kahi wahine puupaa, a e hanau aku i ke keiki kane, a e kapa ia aku kona inoa ouuku ana i waena o ko Iuda EMANUELA, ke ano keia, o ke Akua me kakou.

24. A ala ae la o Iosepa mai ka hiamoe, hoopono aku ia i ka kauoha a ka anela a ka

poe alii, maloko mai no ou e puka mai ai kahi alii, nana e malama i kou kanaka i ka Iseraela."

7. Alaila kii malu aku o

Herode i ua mau Magoi la ninau pono aku la ia ia lakou i maopoopo ai ka manawa i ikea aku ai ua hoku la.

8. Alaila, hoouna aku ia ia lakou i Betelehema, i aku la, o haele oukou e imi pono aku i ua keiki la, a i loaa hoi, alaila e hai pono mai ia'u i hele aku hoi au e kukuli hoomaikai aku ia ia.

9. A lohe aela lakou i ka ke alii, haele akula, aia hoi! ka hoku a lakou i ike ai ma ka hikina, lele akula ia i mua o lakou i ka haela ana, a kau pono maluna o kahi o ua keiki la.

10. Aike hou akula lakou i ua hoku la, hauoli aela lakou me ka olioli nui.

a Aigupita malaila e noho ai a olelo hou aku au ia oe, no ka mea, e imi mai auanei o Herode i ua keiki la e pepehi ia ia.

14. A ala aela ia lawe aku i ka po i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku la a Aigupita;

15. Noho iho la malaila a make o Herode; no ia ko ai ka olelo a ka Haku i oleloia maila e ke kaula i ka i ana I hea aku ai au i ka’u kamaiki mai Aigupita mai.

16. A ́ike aela o Herode ua hokaia oia e ka poe Magoi, alaila ukiuki loa ihola ia, kena akula e luku aku i kamalii kane a pau o Betelehema a me na wahi a puni e koko11. Komo akula lakou i ke mai ana, o kamalii mai loko o ka hale, ike akula ka lua makahiki mai a hiki i ua keiki la me kona maku-i ka wa i ninau pono aku ai wahine o Maria, kukuli iho ia i ka poe Magoi i maopoopo la lakou, hoomaikai akula ia ai. ja, a wehe aela i kahi e waiho ai o ko lakou waiwai, mohai akula lakou ia ia i ka gula a me ka libano a me ka

mura.

12. Ai ka moe aoia maila lakou i hoi ole mai io Herode la, ma kekahi alanui e ae lakou i hoi aku ai i ko lakou aina.

13. A hala akula lakou, aia hoi! ua ikeia aku la ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe i ka i ana mai E ala, e lawe i ua keiki la a me kona makuwahine a holo aku

17. Alaila ko aela ka olelo a ke kaula a Ieremia i ka i ana mai,

18. Ua lohea ka leo i Rama, ka mihi, ka ue ana a me ka kanikau nui, a e ue ana o Rakela no kana mau keiki, aole loa ia e na, no ka me aole aenei lakou.

19. A make Herode, aia hoi! ua ikea akula ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moe ma Aigupita,

20. I ka i ana mai E ala ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a e hoi

No Ioane Bapatite: MATAIO. Kona hai ana aku.

aku i ka aina i Iseraela, ua 5. Alaila hele aela ko lemake ka poe i imi mai ai erusalema a me ko Iudaia a pepehi i ke keiki nei.

21. Ala aelaia iluna a lawe akula i ua keiki la a me kona makuwahine a hoi hou aku ia i ka aina i Iseraela.

22. A lohe ihola ia ua huli ke kau o Herode ma Iudaia ai ia Arakelau i kana keiki, alaila makau aela ia i ka hele malaila, a ua aoia mai no hoi i ka moe hele e aela ma ke kau wahi o Galilaia.

pau iona la a me ko kahi a pau e kokoke mai ana ma Ioridane.

6. Bapataizoia ihola lakou eia i Ioridane i ka hai ana mai i ko lakou hewa.

17. A ike akula ia ua nui maila ka poe Parisaia i hele mai a me ka poe Sadukaia i kona bapataizo ana, i aku la in ia lakou E ka poe ohana moonihoawa, na wai oukou i ao aku e holo i pakele ai i ka inaina ke kau maila mahope? 8. E hua ae oukou i ka

23. Hele akula ia i ka kulanakauhale o Nazareta ka inoa, a noho ihola ilaila; pela i ko ai ka olelo a ka poe kau-hua e ku ai me ka mihi: la, E iia'i oia he Nazarene.

A

MOKUNA III.

Kahai aku o Ioane Bapatite. IA mau la i hele mai ai o Ioane Bapatite i ka hahai hele ana aku ma ka nahelehele i Iudaia i ka i ana, 2. E mihi oukou no ka mea ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

9. Mai hoaano oukou € ohumu ai i loko, he kupuna ko kakou o Aberahama, ke i aku nei au ia oukou e hiki no i ke Akua ke hoolilo i keia mau pohaku i mamo na Aberahama.

10. Ke waiho ae nei ka koi lipi ma ka kumu o na laau, a o ka laau a pau aole e hua mai i ka hua maikai e kuaia i lalo a e kiolaia aku ia ke ahi.

11. Owau no ke bapataizo aku nei ia oukou i ka wai no ka mihi, aka hoi o ka mea

3. O ka mea keia i oleloiai mai ai e ke kaula, e Isaia i kai ana mai a He leo no ke kahi e kala ana ma ka nahelehele E hoomakaukau oukoue hele mai mahope nei o'u he i ke alanui no Iehova, e hana nui aku kona mana i ko'u, i kona mau kuamoo i pololei. aole au e pono ke lawe i ko4. A o ke kapa o ua Ioane na kamaa, nana oukou e bala he hulu kamela, a o kona pataizo aku i ka Uhane He puhaka ua kaeiia i ka ili, a molele a me ke ahi. o kana ai hoi he uhini ia a me ka meli no ka nahelehele.

12. Aia no i kona lima kana peahi e maemae ai ia ia

kana hua a hoiliili ia i kana| hua palaoa i ka hale papaa, a e puhi aku i ka opala i pau ai i ke ahi pio ole.

lewale iona la, i mai la, a o ke keiki oe a ke Akua, e i mai oe i keia mau pohaku i lilo ai i berena.

4. Olelo aku la ia i akula, ua palapalaia mai, aole e ola ke kanaka i ka berena wale iho no, aia o ka olelo a pau mai ka waha mai o ke Akua. 5. Alaila lawe ai la ka diabolo ia ia i ka kulanakauha

13. Alaila hele mai la Iesu mai Galilaia mai ma Ioridane io Ioane la i bapataizoia eia. 14. Hoole aku la Ioane ia ia, i aku la Owau kau e hapataizo mai e pono ai, ke hele mai nei anei oe io'u nei? 15. Olelo mai la Iesu ile laa, a hoonoho aku la ia ia mai la ia ia, E ae mai oe ia'u maluna iho o kahi oioi o ka i keia wa: no ka mea pela Luakini, kaua e pono ai ke malama i 6. A i ae la ia ia, A o ke ka pono a pau; alaila ac aku- keiki oe a ke Akua e lele iho la ia ia ia. oe ilalo, ua palapalaia mai E 16. A ua bapataizoia o Ie-kauoha oia i kono mau anela su pii koke ae la ia mai ka ia oe e hapai lakou ia oe i ko wai mai, aia ka! ua wehe lakou mau lima o kuia ko wa ae la ka lani ia ia, a ikea aku-wae i ka pohaku. la ka Uhane o ke Akua i ka 7. I aku la Iesu ia, ua paiho ana mai ua like me ka lapalaia mai no hoi, Mai hoao manu nunu, a kau ihola iluna aku oe ia Iehovai kou Akua. iho ona.

8. Lawe hou aku la ka diabolo ia ia i ka mauna kieOkie loa, hoike aku ia ia i na aupuni a pau o ka honua a me ko lakou nani;

17 Aia ka! he leo mai ka lani mai i ka i ana mai la, ka'u keiki punahele keia, ua oluolu loa wau ia ia,

MOKUNA IV.
Ko lesu ai ole, a me ka hoo-
walewaleia.

LAILA alakaiia akula o
Iesu e ka Uhane ma

9. I mai la ia ia o keia mau mea a pau ka'u e haawi aku ia oe i na e kukuli mai oe e hoomana mai ia'u.

10. I aku la Iesu ia ia E hele oe pela e Satana, ua palapalaia mai E hoomana aku

kahi nahelehele i hoowalewa-oe ia Iehova i kou Akua, a e leia mai ai e ka diabolo.

2. A hookahi kanaha la a me ka po ona i ai ole ai, alaila pololi ikola ia.

3. A hiki maila ka hoowa

malama aku ce ia ia wale no.

11. Alaila haalele ka diabolo ia ia, aia hoi! hiki mai la na anela, malama mai la ia ia.

12. Lohe ae la Iesu, ua

Ka Iesu hai ana aku

ΜΑΤΑΙΟ.

hooleiia Ioane i loko o ka halepaahao, hele e aku la ia i Galilaia.

ma ka mauna.

21. Hele hou aku la no ia, ike hou aku la no oia ia mau hoahanau elua, o Iakobo ke keiki a Zebedaio, a me kona kaikaina o Ioane, maluna o

13. Haalele ae la ia Nazareta, hele e aku la a noho iho la ma ke kae-loko ma Kape-ka moku me ko laua makuarenauma, i ka mokuna o Za-kane o Zebedaio, e hono ana bulona a me Nepatali. i ka lakou mau upena; kahea

14. Pela i ko ai ka mea i i oleloia mai ai e ke kaula e Isaia i ka i ana mai,

15. O ka aina o Zabulona, a o ka aina o Nepatali, ma ke kae-loko ma Ioridane, o Galilaia o na kanaka e,

16. O ka poe kanaka e noho ana i ka pouli, ua ike ae la lakou i ka malamalama nui, a o ka poe e noho ana i kahi malu o ka make, ua puka maila ka malamalama ia Jakou.

aku la ia laua.

22. Haalele koke aku la laua i ka moku a me ko laua makuakane, hahai aku la ia

ia.

23. Kaahele aku la Iesu ma Galilaia a puni, i ke ao ana aku i loko o ko lakou mau hale halawai, hai aku la i ka olelo maikai o ke aupuni, hoola aku la i ka mai a me ka nawaliwali a pau o na kanaka.

24. Kui aku la kona kaulana i Suria a puni, halihali

17. I laila ka Iesu ao ana aku i kinohi i ka i ana aku,mai la lakou iona la i ko laE mihi oukou, no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani.

18. Hele aku la Iesu ma ke kae-loko o Galilaia, ike aku la ia i na hoahanau elua, o Simona i iia o Petero a me kona kaikaina o Anederea, e kuu ana i ka upena i ka loko, no ka mea he mau lawaia laua.

19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia'u, e hoolilo au ia olua i mau lawaia kanaka.

20. Haalele koke iho la laua i na upena, hahai aku la ia ia.

kou poe mai a pau i loohia i kela mai i keia mai a me ka eha, o ka poe i uluhia o ka daimoni a me ka poe hehena, a me ka poe lolo, hoola aku la ia ia lakou.

25. He nui loa kanaka i hahai mai ia ia no Galilaia mai, a no Dekapoli mai, a no Ierusalema mai, a no ke kapa kahawai mai o Ioridane.

MOKUNA V.

Ka mea e pomaikai.

KE ae la Iesu i ka nui o kanaka pii akula i ka mauna: a noho iho la ia,hele mai la

« PreviousContinue »