Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ac a děm'ic am bǎs'sa dor

ad'mi ra ble

a poe'ry pha ag'gran dize ar tif'i cer an i mos'i ty ac com'mo date

au spi'cious

a pos'ta sy am'ber grïs a nǎth'e ma al'ka line bu'ri al brig'a diēr

a er o stat'ics

al i ment'a ry a poc'a lypse au rif'er ous ap'o thegm

an ni hi la'tion as sas si na'tion

ac knowl'edg ment V

eight'i eth
ē qua tō'ri al
ben e fi'ci a ry
bi tu'mi nous
bac cha na'li an
con tăm’i nate

cor rob'o rate

bri tan'ni a

con sĭd'er ate

cor pō're al com'plai şănçe

char'la tan chrys'o lite con'fer ence çen'o taph cod'i çil de věl'op çie'a triçe çin'na bar cre'ō sote dec'a logue

di lěm'ma des'per ate des'ti tute eq'ui page eq'ui ty em bed'ded ex hib'it est'u a ry dram'a tist ex chèq'uer

be něf'i cence a bridg'ment

blǎs'phe my bis sex'tile Byz'an tine çi vil'ian

coll'ier y con çen'ter co mě'di an con'çen tråte com pō'nent com'pro mişe

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

3

Pronunciation.-1 fal'chăn; 2fa'k'n; nạ'shë ãt;

nå ev tà' ; 5 hä'vẹr ;

•hu'ge not; 7 mär’shün ĕs; 8 mäm'zy; ' plē'yå dēz; 10 thi'sis; 11 tiz'ik; 12 pro ta zhá'.

[blocks in formation]

4

an'te date

ap'po şite

a bey'ance æs thět'ics al le'gro bur lesque' brag'gart ū'şu ry buoy'ant bōat'swain

vi'ti åte cär'cass chief'tain

ben'i şon bär'be cue

băş'i lisk

bom ba zine' ban dit ti blithe'some

a dä'gio' ǎl'ter câte ve neer' chal'lenge cri tïque' ehi me'rȧ

crab'bed

co los'sus

car touch

cit'a del

Pronunciation.-1 soo; 2 siz'm; pěl-měl'; tĕr're hōt; 5 å dä'jo.

« PreviousContinue »