Page images
PDF
EPUB

உக

மணவாளன: மண்வாள

உச சனங்கள் அவ்விடத்திற்குப்போய் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள.

உரு அப்பொழுதுயோவானுடைய சீஷரிற் சிலருமமற் தயூசருஞ சுத்தமபணணு தலைக் குறிதது வாக்குவாதமபண ணிககொண்டு,

உக பினபு யோவானிடத்திற்போய், இரபீ, உமமுட னே கூட யோர்தானின அக்கரையிலே ஒருவரிருந்தாரோ, நீரும் அவரைக் குறித்துச் சாட்சி கொடுத்தீரோ , அவருமஞா னஸ்நானங்கொடுக்கிறார், எல்லாரும் அவரிடத்திற்போகிறா ர்களென்றார்கள.

உஎ அதற்கு யோவானசொனனது, ஒருமனிதனானவன தனக்குப்பரமண்டலத்திவிருந்து கொடுக்கப்படாவிட்டா ல் தானாய் ஒனறையுந தன னுடைய தாக்கிக்கொள்ளத்திரா ணியிலலை.

உஅ நான கிறிஸ்தலல, அவருக்கு முனனாக அனுப்பப் பட்டவனாயிருக்கிறேனெனறு நான சொனனதைக் குறித்து நீங்களே பெனககாகசசாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள.

மனைவியையுடையவனே படையசிநேகிதன

நி

னறு, அவருடைய சொல்லைககேட்கி றவனாய், அவருடைய சத்தத்தைக் குறித து மிகவுஞ்ச நதோ ஷப்படுகிறான: நதசசநதோஷமானககுசசமபூரணமா யுண்டாயிற்று. நய அவர் பெருகவும் நான குறையவுமவேணடும்.

உயரத்திலிருந்துவருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலான வர்: பூமியிலிருந்துண்டானவன பூமியின் தனமையுடையவ னாய்ப் பூமியின தனமைப்படிபேசுகிறான: பரததிலிருந்து வருறெவர் எலலாரிலும் மேலானவராயிருந்து,

கூஉ தாங்கணடுகேட்டதைச்சாட்சியாகச்சொலலுகிறார்; அப்படியிருந்தும் அவருடைய சாட்சியை ஒருவரும் ஏற்று ககொளளவிலலை.

நக அவருடைய சாட்சியை யேற்றுககொளளுகிறவன பராபரன சத்தியமுடையவரெனறு நிச்சயப்படுத்துகிறான.

நச பராபரனாலே அனுப்பப்பட்டவர் பராபர னுடை யவசனங்களை சொல்லுகிறார்: அலலாமலும பராபரனதம து ஆவியை அளவாய் அவருக்குக்கொடுககவிலலை.

கரு பிதாவானவர்குமாரனிட-ததில அன்பாயிருந்து சக லததையும் அவருககொபபுககொடுததார்.

ககூ குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன நித்திய சீவனை யுடையவனாபிருக்கிறான குமாரனை விசுவாசியாதவன சீவனைக்காண்பதில்லை; பராபர னுடைய கோபாக்கனையே

CHAPTER IV.

1 Christ talketh with a woman of Samaria, and

revealeth himself unto her. 27 His disciples marvel. 31 He declareth to them his zeal for God's glory. 39 Many Samaritans believe on him. 43 He departeth into Galilee, and healeth the ruler's son that lay sick at Capernaum.

When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,

2 (Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)

3 He left Judea, and departed again into Galilee. 4 And he must needs go through Samaria.

5 Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.

6 Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well; and it was about the sixth hour,

7 There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.

8 (For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)

9 Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria ? for the Jews have no dealings with the Samaritans.

10 Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.

11 The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water ?

ச. அதிகாரம். [(க) சீக்காரூரினிடத்திலே இயேசுவானவர் ஒரு ஸ்திரியுட னே சீவ தணணீரைக் குறித்துச் சமபாஷணை செய்தது. ம, (கூக) சீஷர்களுடனே தமது போசன ததைககுறிததுப் பேசினதும, (ஙகூ) சீக காரூரார் அவர் மேல் விசுவாசமுள் ளவர்களானதும, (சக) அவர் கலிலேயாவுக்குப் போய் ஒருதலைவனுடைய மகளைக் குணமாக்கினதும.)

அசகாலத்தில் யோவானிலும் இயேசுவானவர் அதே காபேரைசசீஷராககி, ஞானஸ நானங் கொடுக்கிறாரெனறு பரிசேயர் கேள்விப்பட்டார்கள்.

உ அதைககர்ததர் அறிந்து, யூதேயா நாடடைவிட்டு, மறுபடியுங் கலிலேயா நாட்டுக்குப்போனார்.

க இயேசுவானவர் தாமே ஞானஸ்நானங் கொடுக்கவில லை, அவருடைய சீஷர்களே கொடுததார்கள.

ச அப்பொழுது அவர் சமாரியா நாட்டின வழியாய்ப் போகவேணடியதாயிருநதது.

ரு ஆதலால் யாககோபு தனகுமாரனாகிய யோசேப்புக் குக்கொடுத்த நிலத்துக்கருகான்சீகாரெனனபபடட சமாரி யாவி னூரிடத்தில் இயேசுவானவர்சேர் நது,

சு அங்கேயிருந்த யாககோபின கிணற்றின்ருகே ஏறக குறைய ஆறாம் மணிநேரத்திலே பிரயாணத்தினால் இளைப் படைந்தவராய் உளுககார்நதார்.

எ அபபொழுது அவருடைய சீஷர் உணவுகளைக் கொள ரூமபடி ஊருககுளளே போயிருநதகாலத்திலே, சமாரியா நாட்டாளாகிய

ஒரு ஸதிரி தண்ணீர் மொணடுகொளளும படிக்குசசேர் நதாள.

அ அவளுடனே இயேசுவானவர் தாகத்துக்குத் தாவெ எறார்.

க யூதர்கள சமாரியா நாடடாருடனே கலவாமலிருக்கிற படியினாலே சமாரியா ஸ்திரி அவரை நோக்கி, நீர் யூத யிருக்க, சமாரியா ஸதிரியாகிய எனனிடத்திலே தாகத்துக் குத்தாவெனறு எப்படிக் கேட்கலாமென்றாள . ய அதற்கு இயேசுவானவர் சொனனது, நீ பராபரனு

ஈவையு ந தாகத்துக்குத்தாவெனறு உன னுடனே சொலலுகிறவனையும் அறிந்தாயானால், நீயே அவனிடத்தி ல்விணணப்பம்பணணுவாய் ; அவன சீவ தணணீரையுனக் குக்கொடுப்பானெனறார். யக ஸ்திரியானவளசொனனது, ஆண்டவரே ,

மொண கொளளுகிறதற்கு உமமிடத்திற் பாத்திரமில்லையே : றும ஆழமாயிருககிறதே ; ஆதலால எங்கேயிருந்து

டைய

ண்

12 Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle ?

13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again :

14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst ; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

15 The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.

16 Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.

17 The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband :

18 For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband : in that saidst thou truly.

19 The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.

20 Our Fathers worshipped in this mountain ; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship. 21 Jesus saith unto her, woman,

believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.

22 Ye worship ye know not what; we know what we worship : for salvation is of the Jews.

23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth : for the Father seeketh such to worship him.

24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

[ocr errors]

யஉ நமமுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபும அவருடைய பிள்ளைகளும அவருடைய சீவசெந்துக்களும் இந்தக்கிணற றிலே குடித தார்கள, அவரே இதையெங்களுக்குககொடுததா ர், அவரிலும நீர் பெரியவராவென்றாள

யக அதற்கு இயேசுவானவர் சொனனது, இந்தத்தண ணீரைக் குடிக்கிறவன மறுபடியு ந தாகம் அடைவான :

ய ச நான் கொடுக்கிற தணணீரைக் குடிக்கிறவனெவகே அவன எனறெனறைக்கு ந்தாகம அடைவதில்லை; நான் அவ னுககுககொடுககுந தணணீர் அவனுககுளளே நிததியசீவன வரைககும ஊ றுகிற நீரூற்றாமென்றார்.

யரு ஸ்திரியானவளசொனனது, ஆணடவரே, நான் தாக ம் அடையாமலும் இங்கே மொணடுகொளளுமபடி வாரா மலுமிருப்பதற்கு நீர் அப்படிப்பட்ட தணணீரையெனக குத் தரவேண்டுமென்றாள் .

wசு அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவளை நோககி, நீ போய் உன் புருஷனை அழைத்துக் காணடுவாவென்றார்.

யஎ அதற்கு எதிரியானவள, எனக்குப் புருஷனில்லையெ னறாள்.

இயேசுவானவர் சொனனது, எனக்குப்புருஷனில லையெனறு நீ செமமையாய்சசொனனாய :

அ எப்படியெனில், ஐந்து புருஷர் உனக்கிருந்தார்கள்; இப்பொழுது இருக்கிறவன உனக்குப்புருஷனலல : அதை உள்ளபடி சொன

யெனறார். யக அபபொழுது ஸ்திரியானவள அவரை நோக்கி, ஆண் டவாே, நீர் தீர்க்க தரிசியென்று எனக்குததோனறுகின்றது.

உய நமமுடைய பிதாககள இந்த மலையிலேதொழுது கொணடார்களே; நீங்கள எருசலேமிலுள்ள தலததிலே தொழுதுகொள்ள வேண்டுமெனகிறீர்களேயென்றாள.

உக இயேசுவானவர் சொனனது, ஸ்திரியே, நீங்கள இந தமலையிலாவது எருசலேமிலாவது பிதாவைத்தொழுதுகொ ளளாதிருக்குங்காலமவருகினறது.

உஉ என்னை நமபு: நீங்கள் அறியாத்தைத் தொழுதுகொ ளளுகிறீர்கள; யூதர்களாகிய எங்களிடத்திலிருந்து இரட்சி பபுதோனறுவதால் நாங்கள அறிநதிருககிறதைத் தொழுது கொளளுகிறோம்.

உக அலலாமலும உண்மையாய்த்தொழுது காளளுகிற வர்களபிதாவை ஆவியினாலும உண்மையினாலு நதொழுது கொளளு நகாலமவரும, இப்பொழுதும வநதிருககினறது: அப்படியே தமமைத்தொழுதுகொளளுகிறவர்களைப் பிதா வானவர் விரும்புகிறாரோ .

உச பராபரன ஆவியாயிருக்கிறார் : அவரைத்தொழுது கொளளுகிறவர்கள ஆவியினாலும் உண்மையினாலும் அவ

« PreviousContinue »