Page images
PDF
EPUB

Α. D. 54.

ACTS ΧVΙΙ. 14--22.

Α. D. 54.

unto

λασσαν» υπέμενον δε, ό,τε Σίλας και ο τίς η καινή αύτη ή υπό σου λαλουμένη Τιμόθεος εκεί.

διδαχή; And then immediately the brethren And they took him, and brought him sent away Paul, to go as it were to the sea : but Silas and Timotheus abode there know what a this new doctrine, whereof

Areopagus, saying, May we still.

thou speakest, is? VER. 15. Οι δε καθιστώντας τον Παύλον, ήγαγαν

* Or, Mars' hill, It was the highest αυτόν έως 'Αθηνών και λαβόντες εντολήν court in Athens. προς τον Σίλαν και Τιμόθεον, ένα ως a And when they heard of the reτάχιστα έλθωσι προς αυτόν, εξήεσαν. Surrection of the dead, some mocked;

And they that conducted Paul brought and others said, We will hear thee him unto Athens: and receiving a com-again of this matter, Acts xvii. 32. mandment unto Silas and Timotheus for And now I stand and am judged for to come to him with all speed, they de- the hope of the promise made of God parted.

unto our fathers : Unto which proVER. 16.

mise our twelve tribes, instantly serv'Εν δε ταΐς 'Αθήναις εκδεχομένου αυ-ing God day and night, hope to come. τους του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα | For which hope's sake, king Agrippa, αυτού εν αυτώ, θεωρούντι κατείδωλον ούσαν | I am accused of the Jews. Why. την πόλιν:

should it be thought a thing increNow while Paul waited for them at

dible with you, that God should raise Athens, his spirit was stirred in him, the dead? uxvi. 6–8. But is now when he saw the city * wholly given to

made manifest by the appearing of idolatry.

our Saviour Jesus Christ, who hath * Or, full of idols.

abolished death, and hath brought

life and immortality to light through VER. 17.

the Gospel, 2 Τim. i. 10. Διελέγετο μεν ούν έν τη συναγωγή

VER. 20. τοϊς Ιουδαίους και τους σεβομένοις, και εν τη αγορά κατά πάσαν ήμέραν προς τους ακοάς ημών βουλόμεθα ούν γνώναι τι αν

Ξενίζοντα γάρ τινα είσφέρεις εις τας παρατυγχάνοντες.

θέλοι ταύτα είναι. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the de

For thou bringest certain strange vout persons, and in the market daily things to

we would know with them that met with him.

therefore what these things mean. VER. 18.

VER. 21. Τινές δε τών Επικουρείων και των Στωϊ ('Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούνκών φιλοσόφων συνέβαλλον αυτω καί τινες

τες ξένοι εις ουδέν έτερον ευκαίρουν, η λέέλεγαν: τί αν θέλει ο σπερμολόγος ούτος

γειν τι και ακούειν καινότερον.) λέγειν; Οι δέ· Ξένων δαιμονίων δοκεϊ καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την

(For all the Athenians and strangers ανάστασιν αυτοίς ευαγγελίζετο.

which were there spent their time in no

thing else, but either to tell, or to hear Then certain philosophers of the Epi

some new thing.) cureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this

VER. 22. * babbler say? other some, He seemeth

Σταθείς δε ο Παύλος έν μέσα του to be a setter forth of strange gods: 'Αρείου σάγου, έφη: "Ανδρες Αθηναίοι, because he preached unto them Jesus, κατά πάντα ως διεσιδαιμονεστέρους υμάς . and the resurrection.

θεωρώ. * Or, base fellow.

Then Paul stood in the midst of 2 See on Matt. xxii.ver. 30.clause 1. * Mars' Hill, and said, Ye men of Athens, VER. 19.

I perceive that in all things ye are too Επιλαβόμενοι τε αυτού, επί τον 'Αρειον | superstitious. πάγον ήγαγον, λέγοντες· Δυνάμεθα γνώναι * Or, the court of the Areopagites.

OUT ears:

A. D. 54.
ACTS XVII. 23—28.

A. D. 54.
b seeing he giveth to all life, and breath,
VER. 23.

and all things ; Διερχόμενος γαρ και αναθεωρών τα σε

a See on Matt. ix. ver. 13. clause 2. βάσματα υμών, εύρον και βωμόν εν και

• See on chap. xiv. ver. 17. επεγέγραπτο: ΑΓΝΩΣΤΩι ΘΕΩι· δν ούν άγνούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγ

VER. 26, γέλλον υμίν.

Έποίησέ τε εξ ενός αίματος παν έθνος For as I passed by, 1 and beheld your ανθρώπων κατοικείν επί πάν το πρόσωπο • devotions, I found an altar with this rñs viña, opisaş #potetaguéreu respois, inscription, Το THE UNKNOWN και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

a And hath made of one blood all na* Or, gods that ye worship, 2 Thess. tions of men for to dwell on all the face ii. 4.

of the earth, band hath determined the

times before appointed, and the bounds of a For after that, in the wisdom of their habitation ; God, the world by wisdom knew not

a And Adam called his wife's name God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that Eve; because she was the mother of believe, 1 Cor. 1. 21. For though all living, Gen. iii. 20. These are the there be that are called gods, whe three sons of Noah : and of them was ther in heaven or in earth, (as there the whole earth overspread, ix. 19. be gods many and lords many),

Seeing his days are determined, viji. 5. In whom the god of this the number of his months are with world hath blinded the minds of them thee; thou hast appointed his bounds which believe not, lest the light of that he cannot pass, Job xiv. 5. the glorious Gospel of Christ, who is

VER. 27. the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves,

Ζητείν τον Κύριον, ει άραγε ψηλαφέ. but Christ Jesus the Lord; and our

σειαν αυτόν και εύροιεν· καίτοιγε ευ selves your servants for Jesus sake. par årò évès éxás tou nuăriaasta For God, who commanded the light a That they should seek the Lord, if to shine out of darkness, hath shined haply they might feel after him, and in our hearts, to give the light of the find him, though he be not far from knowledge of the glory of God in the every one of us: face of Jesus Christ, 2 Cor. iv. 4-6.

a Seek ye the Lord while he may Howbeit then, when ye knew not be found, call ye upon him while he God, ye did service unto them which is near, Isa. lv. 6. by nature are no gods, Gal. iv. 8.

VER. 28. VER. 24. ο Θεός και ποιήσας τον κόσμον και εσμεν ως και τινες των καθ' εμάς ποιητών

'Εν αυτώ γαρ ζώμεν, και κινεύμεθα, και πάντα τα εν αυτώ, ούτος ουρανού και γης ειρήκασι: Του γαρ και γένος εμέν. Κύριος υπάρχων, ουκ εν χειροποιήτους ναούς κατοικεί. .

a For in him we live, and move, and

have nur being; as certain also of your a God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of offspring.

own poets have said, For we are also his hcaven and earth, b dwelleth not in tem. ples made with hands;

a Who knoweth not in all these.

that the hand of the LORD hath a See on chap. iv. ver. 24. • See on chap. vii. ver. 48.

wrought this? In whose band is the

soul of every living thing, and the VER. 25.

breath of all mankind, Job xij. 9, 10. Ουδε υπό χειρών ανθρώπων. θεραπεύε

For with thee is the fountain of life: Tas, Apor despavos TIYOS, airòg dido's mãos in thy light shall we see hight, Psal. ζωής και πνοήν και τα πάντα. .

xxxvi. 9. O bless our God, ye people,

and make the voice of his praise to a Neither is worshipped with men's be beard; Which boldeth our soul in hands, as though he needed any thing, life, and suffereth not our feet to be

[ocr errors]

Α. D. 54. ACTS ΧVΙΙ. 28-34.-ΧVΙΙΙ. 1, 2.

Α. D. 54. moved, livi. 8, 9. For by him were a See on chap. xiv. ver. 16. all things created, that are in heaven, b See on Matt. iii. ver. 2. clause 1. and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or

VER. 31. dominions, or principalities, or powers;

Διότι έστησεν ημέραν εν και μέλλει κρίall things were created by him, and νειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρί και for hirm: And he is before all things, ώρισε, πίστιν παρασχών πάσιν, αναστήσας and by him all things consist, Col. 1. αυτόν εκ νεκρών. 16, 17. Who being the brightness of his glory, and the express image of the which he will judge the world in

a Because he hath appointed a day, in his person, and upholding all things righteousness by that man whom he hath by the word of his power, Heb. i. 3.

ordained; whereof he hath * given asVER. 29.

surance unto all men, bin that he hath Γένος ούν υπάρχοντες του Θεού, ούκ οφεί- raised him from the dead. λομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρω και λίθω,

* Or, offered faith. χαράγματι τέχνης και ενθυμήσεως ανθρώ a See on John v. ver. 22. που, το θείον είναι όμοιον.

b See on chap. ii. ver. 24. clause 1. Forusmuch then as we are the offspring of God, a we ought not to think

VER. 32. that the Godhead is like unto gold, or 'Ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών, οι μεν stone, graven by art and man's device. έχλεύαζον· οι δε είπον 'Ακουσόμεθα σου

ο Who hath measured the waters in | πάλιν περί τούτου. the bollow of his hand, and meted out a And when they heard of the resurheaven with the span, and compre- rection of the derd, some mocked: and hended the dust of the earth in a others said, We will hear thee again of measure, and weighed the mountains this matter. in scales, and the hills in a balance ?

a See on ver. 19. Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counsellor, hath

VER. 35. taught him ? With whom took he

Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου counsel, and who instructed him, and aitãy. taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and

So Paul departed from among them. shewed to him the way of under

VER. 34. standing? Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted

Τινές δε άνδρες, κολληθέντες αυτώ, επίas the small dust of the balance : be

στευσαν· εν οις και Διονύσιος ο 'Αρεοπαγί. hold, he taketh up the isles as a very

της και γυνή ονόματι Δάμαρις, και έτερος little thing. And Lebanon is not sui- συν αυτοίς. ficient to burn, nor the beasts thereof Houbeit certain men clave unto him, sufficient for a burnt-offering. All na- and believed: among the which was tions before him are as nothing; and Dionysius the Areopagite, and a woman they are counted to him less than no- named Damaris, and others with them. thing and vanity. To whom then will ye liken God? or what likeness will CHAP. XVIII.-VER. 1. ye compare unto him? The workman Μετά δε ταύτα χωρισθείς ο Παύλος εκ melteth a graven image, and the gold-I των Αθηνών, ήλθεν εις κόρινθον. smith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains, Isa. xl. Athens, and came to Corinth ;

After these things Paul departed from 12-19. VER. 30.

VER. 2. Τους μεν ούν χρόνους της άγνοίας υπε Και ευρών τινα Ιουδαίον ονόματι 'Ακύριδών ο Θεός, τανύν παραγγέλλει τους ανθ- λαν, Ποντικόν τω γένει, προσφάτως εληλυρώποις πάσι πανταχού μετανοεϊν. βότα από της Ιταλίας, και Πρίσκιλλαν And the times of this ignorance God | γυναίκα αυτού, διά το διατεταχέναι Κλαύ

but now commandeth all δεον χωρίζεσθαι πάντας τους Ιουδαίους εκ men every where to rapent :

της Ρώμης, προσήλθεν αυτοίς,

rinked at ;

A. D. 54.

ACTS XVIII. 2–6.

A. D. 54.

And found a certain Jew named | πνεύματι ο Παύλος, διαμαρτυρόμενος τους Aquila, born in Pontus, lately come from 'Ioudalos tòy Xplorar 'Incoữr. Italy, with his wife Priscilla ; (because a And when Silas and Timotheus were that Claudins had communded all Jews

come from Macedonia, Paul was pressed to depart from Rome :) and came unto

in the spirit, and testified to the Jews them.

that Jesus * was Christ, a Greet Priscilla and Aquila, my

* Or, is the Christ. helpers in Christ Jesus : Who have for my life laid down their own necks :

2 But when the Jews of Thessalounto whom not only I give thanks, nica had knowledge that the word of but also all the Churches of the Gen- God was preached of Paul at Berea, tiles, Rom. xvi. 3, 4. Aquila and they came thither also, and stirred up Priscilla salute you much in the Lord, the people. And then immediately with the Church that is in their house, the brethren sent away Paul, to go 1 Cor. xi. 19.

as it were to the sea : but Silas and

Timotheus abode there still. And VER. 3.

they that conducted Paul brought him Και διά το ομότεχνον είναι, έμενε παρ' unto Athens : and receiving a comαυτούς, και ειργάζετο ήσαν γαρ σκηνοποιοί | mandment unto Silas and Timotheus, την τέχνην. .

for to come to him with all speed, a And because he was of the same craft, they departed, Acts xvii. 13--15. he abode with them, and wrought : for For the Son of God, Jesus Christ, by their occupation they were tent- who was preached among you by us, makers.

even by me and Silvanus and TimoYea, ye yourselves know, that these theus, was not yea and nay, but in hands have ministered unto my ne- him was yea, 2 Cor. i. 19. And when cessities, and to them that were with I was present with you, and wanted, me, Acts xx. 34. Even unto this I was chargeable to no man : for that present hour we both hunger and which was lacking to me, the brethren thirst, and are naked, and are buffet- which came from Macedonia supplied : ed, and have no certain dwelling- and in all things I have kept myself place; And labour, working with our from being burdensome unto you, and own hands : being reviled, we bless; so will I keep myself, ri. 9. being persecuted, we suffer it, 1 Cor.

VER. 6. iv. 11, 12. For ye remember, brethren, our labour and travail: for la 'Αντιτασσομένων δε αυτών και βλασbouring night and day, because we | φημούντων, εκτιναξάμενος τα ιμάτια, είτε would not be chargeable unto any of προς αυτούς. Το αίμα υμών επί την κεφα. you, we preached unto you the Gos-λήν υμών καθαρός εγώ, από του νυν εις τα pel of God, 1 Thess. ii. 9. Neither forms nopeuropai. did we eat any man's bread for a And when they opposed themselves, nought; but wrought with labour and and blasphemed, o he shook his raiment, travail night and day, that we might and said unto them, c Your blood be not be chargeable to any of you : Not upon your own heads; I am clean: because we have not power, but to from henceforth I will go unto the Genmake ourselves an ensample unto you | tiles. to follow us, 2 Thess. iii. 8, 9.

a But when the Jews saw the toulVER. 4.

titudes, they were filled with envy, Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά πάν | and spake against those things which σάββατον, έπειθε τε Ιουδαίους και “Ελ. were spoken by Paul, contradicting ληνας. .

and blaspheming. Then Paul and And he reasoned in the synagogue Barnabas waxed bold, and said, It every sabbath, and persuaded the Jews was necessary that the word of God and the Greeks.

should first have been spoken to you:

but seeing ye put it from you, and VER. 5.

judge yourselves unworthy of ever"Ως δε κατήλθαν από της Μακεδονίας | lasting life, Io, we turn to the Genöre zidas nad ó Tipőbeos, curríxeto tã I tiles, Acts xiv. 45, 46.

[blocks in formation]

Α. D. 55.

among them.

i. 14.

b And whosoever shall not receive | brasen wall; and they shall fight you, nor bear your words, when ye against thee, but they shall not predepart out of that house or city, shake vail against thee: for I am with thee off the dust of your feet, Matt. x. 14. to save thee, and to deliver thee, saith

• Wherefore I take you to record the LORD. And I will deliver thee this day, that I am pure from the out of the hand of the wicked, and I blood of all men, Acts xx. 26.

will redeem thee out of the hand of

the terrible, Jer. xv. 20, 21. And ye VER. 7.

shall be hated of all men for my name's Και μεταβάς εκείθεν, ήλθεν εις οικίαν sake. But there shall not an hair of τινός ονόματι Ιούστου, σεβομένου τον Θεόν, your head perish, Luke xxi. 17, 18. ού ή οικία ήν συνoμoρoύσα τη συναγωγή. What shall we then say to these

And he departed thence, and entered things? If God be for us, who can be into a certain man's house, named Jus. against us? Rom. viii. 31. tus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue.

VER. 11.

'Εκάθισέ τε ενιαυτόν και μήνας έξ, διVER. 8.

δάσκων εν αυτοίς τον λόγον του Θεού. Κρίστος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε

And he continued there a year and τω Κυρίω συν όλα τώ οίκω αυτού και πολ

sir months, teaching the word of God λοι τών Κορινθίων ακούοντες επίστευον, και έβαπτίζοντο.

. Gr. sat there. a And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all

VER. 19. his house; and many of the Corinthians

Γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαhearing b believed, and were baptized.

ίας, κατεπέστησαν ομοθυμαδόν οι Ιουδαίοι 81 thank God that Ibaptized none | τω Παύλω, και ήγαγον αυτόν επί το βήμα, of you but Crispus and Gaius, 1 Cor.

And when Gallio wns the deputy of b See on chap. viii. ver. 37. clauses Achaia, the Jews made insurrection with

one accord against Paul, and brought 1, 2.

him to the judgment seat, VER. 9. Είπε δε ο Κύριος δι' οράματος εν νυκτί

VER. 13. τω Παύλο Μή φοβού, αλλά λάλει, και μη σιωπήσης:

Λέγοντες· “Οτι παρά τον νόμον ούτος

αναπείθει τους ανθρώπους σέβεσθαι τον Then spake the Lord to Paul in the sóv. night by a vision, a Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:

Saying, This fellow persuadeth men

to worship God contrary to the law.
a See on Matt. 1. ver. 28. clause 1.

VER. 14.
VER. 10.

Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το Διότι εγώ είμι μετά σου, και ουδείς | στόμα, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίεπιθήσεταί σοι του κακώσαι σε· διότι λαός ους: Ει μεν ούν ήν αδίκημα τι και ραδιούργηεστί μοι πολύς εν τη πόλει ταύτη.

μα πονηρόν, ώ Ιουδαίοι, κατά λόγον αν ήνεσa For I am with thee, band no man zbuns üpãr. shall set on thee to hurt thee: for I have And when Paul was now about to open much people in this city.

bis mouth, Gallio said unto the Jews, *See on Matt. xxviii. ver.20. clause 2. If it were a matter of wrong or wicked • No weapon that is formed against kewdness, O ye Jews, reason would that thee shall prosper; and every tongue I should bear with you : that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the

VER. 15. beritage of the servants of the LORD; Ει δε ζήτημα έστι περί λόγου και ονομάand their righteousness is of me, saith των και νόμου του καθ' υμάς, όψεσθε αυthe LORD, Isa. liv. 17. And I will τοί» κριτής γαρ εγώ τούτων ου βούλομαι make thee unto this people a fenced είναι.

« PreviousContinue »