Page images
PDF
EPUB

St. Cyril in Catech. The Clementine ``
Myft. V.

θυσίαν είτα μνημο νεύουν προκε κοιμημένων, πρῶτον παλαιαρχῶν προφητῶν, ἀποτέλων, μαρτύρων, ὅπως ὁ Θεὸς εὐχαῖς αὐτῶν καὶ πρεσβείαις προσδές ξῆται ἡμῶν τὴν δεής σιν· ετα κ ὑπὲρ τ προκεκοιμημένων αἱ γίων πατέρων και επι σκόπων, και πάντων

ἁπλῶς τ ἐν ἡμῖν προκεκοιμημένων, με γίςω ὄνησιν πιςεύω οντες ἔσεις ταῖς ψυχας ὑπὲρ ὧν ἡ δέησις ἀναφέρεται, ο ἁγίας καὶ φρικωδεσάς της προκειμένης θυσίας.

[ocr errors]

ἡμῶν, φρυρὸς ἡμῶν καὶ ἀντιλήπίως καλὰ πάντα γενόμε

and deliver us from our Iniquities, and be our Protector and Helper in all things. Then immediately follows σὺ γὰρ εἶ, for thou art-as at this Mark 1, p. 13. Then what is fet down at this Mark †, p. 17. and after δια τῆς ἐπιφανείας, by the Manifeftation, follows Te Κυρία καὶ θεῖ καὶ σωτήρα ἡμῶν Ἰησε Χριςε πλήρως σον ὁ Θεὸς καὶ ταύτην τὴν θυσίαν τῆς παρὰ σὲ εὐλο γίας, διὰ τῆς ἐπιφολήσεως το παναγία σε πνεύματα. Ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος, καὶ ὁ

Θεός,

Liturgy.

της και 7 ενοικέντων
ὑπὲρ ὃ ἐν ἀῤῥωσίαις,
ὑπὲρ ἢ ἐν πικρᾶ δε

Part of the Liturgies of St. Mark,
St. Chryfoftom and St. Bafil.

ρων, ὁμολογητών, διδασκάλων, καὶ παντὸς
πνεύμα @ δικας ἐν πίς τελελειμένο.

λείᾳ, ὑπὲρ ὃ ἐν ἐξορίαις, ὑπὲρ ἢ ἐν δημεύσει, ὑπὲρ πλεόντων, κ
ὁδοιπορέν]ων, ὅπως [add, πάνων Ms.v.] ἐπίκερα γύη, πάντων
βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ Ετι παρακαλέμέν σε καὶ ὑπὲρ 7 μισάντων
ἡμᾶς καὶ διωκόντων ἡμᾶς διὰ τὸ ὄνομά σε ὑπὲρ τ ἔξω ὄντων πε
πλανημένων, ὅπως ἐπιτρέψῃς αὐτὸς εἰς ἀγαθὸν, καὶ ὶ θυμὸν αυ-
τῶν πραύνης. Ἔτι παρακαλεμέν σε καὶ ὑπὲρ ἢ κατηχομέων τ' ἐκ-
κλησίας, καὶ ὑπὲρ τ χειμαζομένων ὑπὸ τὸ ἀλλοτρία, καὶ ὑπὲρ τ
ἐν μετανοίᾳ ἀδελφῶν ἡμῶν, ὅπως τὰς μὲν τελειώσῃς ἐν τῇ πίς,
τὸς ἢ καθαρίσης ἐκ δὲ ἐνεργείας τὸ πονηρέ, τ ἢ τὰ μετάνοιαν
προσδέξη, και συγχωρήσῃς καὶ αὐτοῖς καὶ ἡμῖν τὰ παραπλώματα ἡμῶν.
Ἔτι προσφέρομέν σοι καὶ ὑπὲρ ἡ εὐκρασίας τῇ αέρα, καὶ τὸ εὐφο
ρίας τῶν καρπῶν· ὅπως ἀνελλιπῶς μεταλαμβάνον]ες τῶν τ
σὲ ἀγαθῶν, αἰνῶμέν σε απαύτως * διδόντα τροφω πάσῃ σαρ
κί. Ἔτι παρακαλεμέν σε καὶ ὑπὲρ τῶν δι ̓ εὔλοΓον αἰτίαν ἀπόν-
των ὅπως ἅπαλας ἡμᾶς διατηρήσας ἐν τῇ εὐσεβείᾳ, ἐπισωα-
γάγης ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ Χριςό σε, το Θεῖ πάσης αἰσθητῆς καὶ
νοητής φύσεως, το βασιλέως ἡμῶν, ἀτρέπες, αμέμπλας, ἀνε
κλήτες· ὅτι σοι πᾶσα δόξα, σέβας καὶ εὐχαρισία, τιμὴ ἡ προσε
κύνησις, τῷ Παρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νω, και
ἀεὶ, καὶ εἰς τὰς ἀνελλιπῶς καὶ ἀτελευ]ήτες αιῶνας τῶν αιώνων.

Pop.
Αμιώ.

I 2

The prefent Liturgy of St. James.

Doctors, holy Perfons," and every juft Spirit made perfect in the Faith of thy Christ. Hail Mary full of Grace, the Lord is with thee; blessed art thou among Women, and bleffed is the Fruit of thy Womb, for thou didst bear the Saviour of our Souls. Then the Prieft fays with

a loud Voice. Chiefly our most holy, undefiled, fuperlatively blessed and glorious Lady, the Mother of God, and ever-virgin Mary. The Singers. It is very meet to magnify thee, the ever-bleffed and moft imma

culate Parent and Mother of our God, who art more honourable than the Cherubim, and incomparably more glorious than the Seraphim. Thee we extol, who without being corrupted didst bring forth God the Logos, and art truly the Mother of God. And again they fing. Thou, O full of Grace, art the Joy of the whole Creation, both of Angels and Men. O confecrated Temple, O Glory of Virginity, of whom the Deity was incarnate, and our God, who is from Eternity, was made a Child; for he made thy Womb his Throne, the Seat of him whom the Heavens cannot contain. Thou, O full of Grace, art the Joy of the whole Creation. Glory be to thee."

The ancient Liturgy of the Church of Jerusalem.

and grant to them an unblameable Life, preferve them" unfpotted in their Ministry, and purchase for them good || Degrees.

+ That we may all find Mercy and Favour, with all thy Saints, who from the Beginning of the World have pleafed thee in their feveral Generations, Patriarchs, Prophets, Apostles, Martyrs, and every just Spirit made perfect in the Faith of thy Christ.

[blocks in formation]

Then

for them.
we alfo make men-
tion of those who
have fallen afleep
before us, first the
Patriarchs, Pro-
phets,
Apostles,

and Martyrs, that

God through their Prayers and Supplications would receive our Petitions; then for our holy Fathers and Bishops who have gone before us; and in general for all who have departed from among us, believing it to be a great Benefit to their Souls for whom Prayer is made whilst the holy and tremendous Sacrifice lyes before God.

Θεὸς, καὶ παμβασιλεὺς ἡμῶν ids, wabacinius nur Ἰησᾶς ὁ Χρισὸς τῇ νυκτὶ ἦ, &c. of our Lord, and God, and Saviour Jefus Chrift; fill, O God, this Sacrifice also with thy Bleffing, by the Descent of thy most boly Spirit. For our Lord bimself, our God, and fupreme King Jefus Chrift, in the fame Night in which, &c. as at this Mark †, P. 29.

Liturgy.
City, and thofe that
dwell therein; for
thofe that are in

Part of the Liturgies of St. Mark,
St. Chryfoftom and St. Bafil.

tors, and every juft Spirit made per-
fect in the Faith.-

Sickness; for those that are in hard Slavery; for those that are in Banishment, for those that are under Profcription; for thofe that travel by Sea, or by Land, that thou wouldst be to them [add, all] a Succourer, Strengthner and Supporter.

We farther pray unto thee for those that hate us, and perfecute us for thy Name's Sake; for those who are without and led away with Error, that thou wouldst convert them to that which is Good, and mitigate their Wrath against us.

We farther pray unto thee for the Catechumens of the Church; for those who are toffed by adverse Spirits ; and for our Brethren who are in the State of Penance, that thou wouldst perfect the first in the Faith, and cleanse the second from the Energy of the evil One, and accept the Repentance of the laft, and forgive both

them and us whatever Offences we have committed against thee.

We farther offer unto Thee for temperate Weather, and for Plenty of the Fruits of the Earth, that we continually partaking of those good Things which thou beftoweft, may inceffantly praife thee, who givest Food unta all Flesh.

We farther pray unto Thee for those who are absent on any reasonable Caufe; that thou wouldft preserve us all in Godliness, and keeping us stedfast, unblameable and without Rebuke, wouldft gather us into the Kingdom of thy Chrift, our King, and the God of every sensible and intellectual Being; for to thee, the Father, the Son, and the Holy Ghoft, belongs all Glory, Worship and Thanksgiving, Honour and Adoration, now and for ever throughout all Ages, World without end.

People.

Amen.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 See Lit. Mar. Chryf. & Baf.

b Here the Deacon reads the Diptychs in which were contained the Names of the Dead; after which the Priest went on as above: And thus the Connexion appears when that interpolated Address to the bleffed Virgin is omitted.

c Num. xvi. 22. xxvii. 16. in the LXX.

* If this be not interpolated, then βασιλεία, Kingdom, is to be taken here in a large Senfe, elfe it would be inconfiftent with the plain Doctrine both of the Scriptures and primitive Fathers. But fee the following Note, and Lit. Mar.

• f. add, καὶ τῆς βασιλείας σε καταξίωσον, and svouchfafe them thy Kingdom, as in Lit. Mar. Or rather, ἐν τῇ βασιλείᾳ σε κατάταξον αὐτές, place them in thy Kingdom, may have been here omitted by the Negligence of the Tranfcriber, which being afterwards added on the Margin may have occafioned the ἐν τῇ βασιλείᾳ σε, in thy Kingdom, to be inferted out of it's Place as above: Otherwife there is here no Petition for the final Confummation of their IHappi

nels,

[blocks in formation]
[ocr errors]

Conf. Ap. l. viii. c. 41. In the Bidding-Prayer by the Deacon, Ὅπως ὁ θεὸς-καλαλάξῃ εἰς χώραν εὐσεβῶν εἰς κόλπον ̓Αβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ ἔνθα απέδρα ὀδύνη, καὶ λύπη, καὶ σεναγμός ; that God may place him in the Region of the Godly in the Bofom of Abraham, Ifaac and Jacob,—whence Sorrow, Grief, and Lamentation are banished away. And in the following Prayer by the Bihop, Κατάταξον—ἐν τῷ κύλ πῳ τῶν πατριαρχῶν, καὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῶν ἀποτόλων, καὶ πάντων τῶν ἀπ' ἀιῶνός σοι εὐαρεςησάντων, ἵπε ἐκ ἔνι λύπη, ὀδύνη, καὶ σεναΓμός place him in the Bofom of the Patriarchs, Prophets, and Apofiles, and of all thofe that bave pleafed thee from the Beginning of the World, where there is no Grief, Sorrow, or Lamentation.

Dionyf. Αreop. Ἡ εὐχὴ δεῖται κατατάξαι εν φωτὶ καὶ χώρα ζώντων, εἰς κόλπες ̓Αβραμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, ἐν τόπῳ ἔ ἀπέδεα ὀδύνη, καὶ λύπη, και σεναγμός The Prayer-befeeches-to place-in Light, and the Region of the Living, in the Bofoms of Abraham, Ifaac and Jacob, in the Place whence Sorrow, Grief, and

[ocr errors]

St. Cyril in Catech.
Myft. V.

2

p. 29. After which it goes on in the fame Order as the other Liturgies, as you will fee in the following Pages to p. 45. where after ζωῆς αἰωνία καὶ ἀφθαρσίας, of eternal Life and Immortality, follows εἰς δοξολογίαν τα παναγία σε ονόματα, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἵνα [σε] καὶ ἐν τάτῳ, καθὼς καὶ ἐν παντί, δοξασθῇ, καὶ ὑμνη θῆ, καὶ ἀδιασθῇ τὸ παναγιον καὶ ἔντιμον καὶ δεδοξασ μίνον σε ὄνομα σὺν Ἰησᾶ Χρισῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι for the glorifying thy boly Name, and for the Remiffion of Sins, that [thy] in this alfo, as in all things, thy moft holy, and precious and glorious Name, together with Jefus Chrift, and the holy Ghoft, may be glorified, and praised and hallowed. And then after a Preface to it follows the Lord's Prayer. This Order is fingular, and feems not to be fo and natural as that proper of the other Liturgies : And therefore, if this Liturgy be indeed, as is moft likely, the primitive Liturgy of the Church of Alexandria. (See Dr. Grabe, Num. 167. at the End of his De forma Confecr. Euchar. 2. 77.) Ι much incline to fufpect that as it has fuffered the like Interpolations and. Corruptions as the other Liturgies, the Clementine only excepted, have done,. fo this Prayer of Interceffion has been fomehow misplaced afterwards, rather than that it has been in this Order from the Beginning: for I can hardly induce myself to believe

The Clementine
Liturgy.

Part of the Liturgies of St. Mark,
St. Chryfoftom, and St. Bafil.

Lit. Mar. (Ὁ Διάκον@ τὰ δίπλυχα τῶν κεκοιμημένων—) (ὁ Ἱερεὺς κλι όμπρα ἐπεύχεαι.) Καὶ τέτων πάντων τὰς ψυχὰς ἀνάπαυσον, δέσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐν * 7 ἁγίων σε σκωαῖς· ἐν τῇ βασιλείᾳ σε χαριζόμμα αυτοῖς τὰ ἢ ἐπα γελιῶν σε ἀγαθὰ, ἃ ὀφθαλμὸς ἐκ εἶδεν, καὶ ἂς ἐκ ἤκεσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπων ἐκ ανέβη, ἃ ἡτοίμασας, ὁ θεὸς, τοῖς ἀγαπῶσι τὸ ὄνομά σε τὸ ἅδιον. Αὐτῶν μὲν τὰς ψυχὰς ἀνά παυσον, και βασιλείας ἐρανῶν καταξίωσον Here the Prayer is first that God would give Reft to their Souls, ἐν σκωαῖς ἁγίων, in the Tabernacles of the Saints ; and then that he would bestow upon them his promised good Things which Eye hath not feen, &c. ἐν τῇ βασιλείᾳ αυτό, in his Kingdom, or ἢ ἐρανῶν, of Heaven.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »