Page images
PDF
EPUB

Myft. V.

St. Cyril in Catech.

The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Liturgy.

St. Chrysostom and St. Bafil.
θυσίαν άτα μνημο-

της και η ανοικέλων" ρων, ομολο/ητών, διδασκάλων, και σαντος νεύομών και προκε- υπέρ τα αρρωσίαις, σνεύμώGς δικαίς α σίες τελελεσμένε.κοιμημένων, πρώτον υπέρ τω πικρά δάπαραρχών,προφη- λεία, υπέρ των εξορίαις, υπέρ τν δημεύσει, υπέρ πλεόντων, και τών, αποφίλων, μαρ- οδοιπορένων, όπως [add, πάλων Ms.v.] επίκερG» γύη, σάνων τύρων, όπως ο θεός βοηθός και αντιλήπτωρ" "Ετι παρακαλεμέν σε και υπέρ ή μισέντων ευχαις ωτών και ημάς και διωκόνων ημάς δια η όνομά σε υπέρ ή έξω όντων και σεπρεσβείαις προσδε- πλανημένων, όπως επισρέψης αώτες ας απαθόν, και η θυμόν αν

* ξήθαι ημών της δεή- των πραύνης: "Ετι παρακαλεμέν σε και υπέρ τ καληχεμέων τέκσιν: άτα και υπέρ ή κλησίας, και υπέρ τ χαμαζομένων από το αλλόθρία, και σερ προκεκοιμημένων α

α μελανοία αδελφών ημών, όπως τες μεν τελιώσης και τη σίς, γίων πατέρων και επι- τες και καθαρίσης και η ενερΓέας τα πονηρά, τ 5 τω μελάνοιαν σκόπων, και σάντων προσδέξη, και συγχωρήσης και αυτούς και ημϊν τα παραπλώμαλα ημών. απλώς τα ημίν "Ετι προσφέρομέν σοι και υπέρ τ εύκρασίας τα αέρα, και ευφο

" προκεκοιμημένων, με- ρίας των καρπών όπως ανελλιπώς μεγαλαμβάνονες των «θα γίσω όνησιν ειςεύ- σε αλαθών, αινώμεν σε απαύσως η διδόντα τροφω πάση σαρονες έσεσθε ταις ψυ- κί. "Ετι παρακαλεμέν σε και υπέρ των δι' εύλοΓον αιτίαν απόνχώς υπέρ ών η δέη- των όπως άπανίας ημάς διατηρήσας εν τη ευσεβία, επισωασις αναφέρείαι, η γάγης α τη βασιλεία τα Χρισέ σε, τ8 Θεξ πάσης αισθητής και αγίας και Φρμκωδεσά- νοητής φύσεως, τ8 βασιλέως ημών, ατρέπες, αμέμπλες, ανε της προκειμένης θυ- κλήτες ότι σοι πάσα δόξα, σέβας και ευχαρισία, τιμή και προσσίας.

κύνησις, τα Πάθes, και το Υιώ, και τώ αγίω Πνεύματι, και νω, και

αι, και ας τες ανελλιπώς και ατελεύθήτες αιώνας των αιώνων. ημών, Φρυρός ημών και αντιλήπτωρ καλα σάλα γενόμε

Pop.
ve and deliver us from

'Αμώ.
our Iniquities, and be our
Protector and Helper in
all things. Then imme-
diately follows συ γαρ εί,
for thou art-as at this
Mark I, p. 13. Then
what is set down at this
Mark t, p. 17. and after
δια της επιφανείας, by the
Manifestation, follows të
Κυρία και θεά και σωλήρΘ-
ημών Ιησε Χρισε" πλήρω-
σον ο Θεός και ταύτην την
θυσίαν της παρα σε εύλο-
γίας, δια της επιφοιτήσεως
τα παναγία σε πνεύμαλο».
"Οτι αυτός ο Κύριος, και ο

Θεός,

)

[ocr errors]
[ocr errors]

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James.

of Jerusalem Doctors, holy Persons,” and every just * and grant to them an unblameaSpirit made perfect in the Faith of thy ble Life, preserve them” unspotted in Christ. Hail Mary full of Grace, the Lord is their Ministry, and purchase for them with thee ; blessed art thou among Women, and good || Degrees. blessed is the Fruit of thy Womb, for thou didît bear

+ That we may all find Mercy and the Saviour of our Souls. Then the Priest says with a loud Voice. Chiefy our most holy, undefiled, fu- Favour, with all thy Saints, who from perlatively blessed and glorious Lady, the Mother of the Beginning of the World have pleafGod, and ever-virgin Mary. The Singers. It is very

ed thee in their several Generations, meet to magnify thee, the ever-blessed and most imma

Patriarchs, Prophets, Apostles, Martyrs, culate Parent and Mother of our God, who art more honourable than the Cherubim, and incomparably

and every just Spirit made perfect in more glorious than the Seraphim. Thee we extol, the Faith of thy Christ. who without being corrupted didd bring forth God the Logos, and art truly the Mother of God. And again they fing. Thou, O full of Grace, art the Joy of the whole Creation, both of Angels and Men. O consecrated Temple, O Glory of Virginity, of whom the Deity was incarnate, and our God, who is from Eternity, was made a Child ; for he made thy Womb his Throne, the Seat of him whom the Heavens cannot contain. Thou, O full of Grace, art the Joy of the whole Creation. Glory be te thee."

[merged small][ocr errors]

before us;

St. Cyrilin Catech. The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Myft. V.
Liturgy.

St. Chryfoftom and St. Bafil. for them. Then

Then City,and those that tors, and every just Spirit made perwe also make men- dwell therein; for feet in the Faith.

! tion of those who those that are in have fallen alleep Sickness; for those that are in hard Slavery; for those that before us, first the are in Banishment, for those that are under ProscripPatriarchs, Pro- tion ; for those that travel by Sea, or by Land, that thou phets, Apostles, wouldst be to them (add, all] a Succourer, Strengthner and and Martyrs, that Supporter. God through their We farther pray unto thee for those that hate us, and Prayers and Sup- persecute us for thy Name's Sake; for those who are withplications would out and led away with Error, that thou wouldst convert receive our Peti- them to that which is Good, and mitigate their Wrath tions; then for our against us. holy Fathers and We farther pray unto thee for the Catechumens of Bishops who have the Church ; for those who are tossed by adverse Spigone

us; rits; and for our Brethren who are in the State of Penand in general for ance, that thou wouldst perfect the first in the Faith, all who have de- and cleanse the second from the Energy of the evil One, parted fromamong and accept the Repentance of the last, and forgive both us, believing it to them and us whatever Offences we have committed be a great Benefit against thee. to their Souls for We farther offer unto Thee for temperate Weather, whom Prayer is and for Plenty of the Fruits of the Earth, that we conmade whilst the tinually partaking of those good Things which thou beholy and tremen- stowest, may incessantly praise thee, who givest Food unto dous Sacrifice lyes all Flesh. before God.

We farther pray unto Thee for those who are abfent

on any reafunzble Cause; that thou wouldft preserve us all Θεός, και παμβασιλεύς ημών

in Godliness, and keeping us stedfast, unblameable and 'Ιησες ο Χριστός τη νυκ ή, &c. of our Lord, and God, without Rebuke, wouldst gather us into the Kingdom of and Saviour Jefus Chrift; thy Christ, our King, and the God of every sensible and

, fill, O God, this Sacrifice also with thy Blesing, by intellectual Being ; for to thee, the Father, the Son, and sebe. Pifcenter they meet the Holy Ghost, belongs all Glory, Worship and Thanksboly Spirit. For our Lord bimself, our God, and fu- giving, Honour and Acoration, now and for ever through. preme King Jesus Chrift, in the same Night in which, out all Ages, World without end. &c. as at this Mark t,

People.
P. 29.

Amen.

C

ων

d

[ocr errors]

The ancient Liturgy of the Church The present Liturgy of St. James.

of Jerufalem. 1 Diaconus.

Diaconus.
Μνή θητι, Κύριε ο Θεός ημών .

Μνήσθητι, Κύριε ο Θεός ημών-
Sacerdos inclinatus dicit,

Sacerdos. Μνήθηε, Κύριε ο Θεός πνευμάτων και Μνήθηε, Κύριε, ο Θεός πνευμάτων σάσης σαρκός, ών εμνήθηκών και ών εκ πάσης σαρκός, ών εμνήθημεν και ως εκ εμνήθημεν ορθοδόξων, από "Αβελ τα δι- εμνήθημεν [Ορθοδόξων] από "Αβελ τι δικαία μέχρι και σήμερον ημέρας αυτός έκα κλε, μέχρι και σήμερον ημέρας αυτών και ανώτες ανάπαυσον ο χώρα ζώων, « ν τή αυτές αναπαυσον * ν χώρα ζώντων, και ο βασιλεία σε," α τη τρυφή τα παραδώσε, τη τρυφή τα παραδείσε," & κόλποις 'Α

cv αν κόλποις 'Αβρααμ, και Ισαακ, και Ιακώβ, βρααμ, και Ισαακ, και Ιακώς, των αγίων των αγίων πατέρων ημών, έθεν απέδρα σαλέρων ημών, όθεν απέδρα οδώη, λύπη, οδιώη, λύπη, και σενα μος, ένθα επισκόπα και σενα μος, ένθα επισκόπει φώς τα το φώς τε προσώπε σε, και καθαλάμπα προσώπε σε, και καθαλάμπει δια πανές . δια σανός :

Ημών και τα τέλη η ζωης χριστιανα και Ημών δε τα τέλη η ζωης χεμσίανα ευάρεσα, και αναμάρηλα, εν αμώη καζεύκαι ευάρεσα, και αναμάρτητα, εν ειρήνη κα- θωον, Κύριε, επισμά ων ημώς και οι τες τεύθωον Κύριε, Κύριε, εσισμά Γων ημάς πόδας" των εκλεκών σε, [ίτε θέλας και ως του τες σόδας των εκλεκών σε, ότε θέ- θέλας, μόνον χωρίς αιχμύης και παραπλας και ως θέλας, μόνον χωρίς αιχμώης τωμάτων] δια το μονομές σε υ8, Κυρίε, και παρασωμάτων, δια το μονομές σε

και Θεε, και σωλήρG- ημών Ιησε Χρυσά υι8, Κυρίε, και Θεξ, και σωλήρG» ημών αυτός γαρ έσιν ο μόνΘ- αναμάρτηφανείς

ότι η γης: * μεθ' & ευλοητος εκ δεδο• See Lit. Mar. Chryf. & Baf.

a See the Note b in the other Col. b Here the Deacon reads the Diptychs in which * Conf. Ap. l. viii. c. 41. In the Bidding-Prayer were contained the Names of the Dead, after which by the Deacon, “Όπως ο-θεός-καλαθάξη είς χώρας the Priest went on as above: And thus the Connexion ευσεβών-ιίς κόλπον 'Αβρααμ, και Ισαάκ, και Ιακωappears when that interpolated Address to the blessed ένθα απίδρα οδύνη, και λύπη, και τεναμός ; that God may Virgin is omitted.

place him in the Region of the Godly in the Bosom of c Num. xvi. 22. xxvii, 16. in the LXX.

Abraham, Isaac and Jacob,-whence Sorroru, Grief, * If this be not interpolated, then βασιλεία, King- and Lamentation are banished away. And in the foldom, is to be taken here in a large Sense, else it would lowing Prayer by the Bishop, Kutafor-iv rơ xóa. he inconfiltent with the plain Doctrine both of the πω των καιριαρχών, και των προφηθών, και των αποστόλων, Scriptures and primitive Fathers. But see the fol

και πάντων των απ' αιωνός σοι ευαρετησάντων, όπε εκ ένα lowing Note, and Lit. Mar.

λύπη, οδύνη, και σεναλμός" place him in the Boom of the • f. add, και της βασιλείας σε καταξίωσον, and Patriarchs, Prophets, and Apoftles, and of all those vouchsafe them thy Kingdom, as in Lit. Mar. Or ra- that bave pleased thee from the Beginning of the World, ther, εν τη βασιλεία σε καλάταξον αυτές, place them in where there is no Grief, Sorrow, or Lamentation.

, , . thy Kingdom, may have been here omitted by the Diony/. Areop. Η ευχή - δείται – κατατάξαι- έν Negligence of the Transcriber, which being after- φωτί και χώρα ζώντων, εις κόλπες 'Αβραάμ, και Ισαάκ, wards added on the Margin may have occafioned the και Ιακωβ, εν τόπω και απέδεα οδύνη, και, λύπη, και τεναμός εν τη βασιλεία σε, in thy Kingdom, to be inferted out The Prayer-beseeches in place in Light, and the of it's Place as above : Otherwise there is here no Region of the Living, in the Bofoms of Abraham, Petition for the final Consummation of their Happi- Isaac and Jacob, in the Place whence Sorrow, Grief, nefs,

and

κ

SEYCZ

St. Cyrilin Catech.

Myst. V.

[ocr errors]

p. 29. After which it goes on in the fame Order as the other Litur. gies, as you will see in the following pages to p. 45. where after ζωής αιωνία και αφθαρσίας, οfeternal Life and Immortality, followς εις δοξολογίαν τα σαναγία σε ονόμαίΘ-, εις άφεσιν αμαριών, ίνα [σε] και εν τέτω, καθώς εν παν, δοξασθή, και υμνη -9%, και αΓιασθή το παναγίου και έντιμον και δεδοξασμίνον σε όνομα συν Ιησε Χριση και αγίω πνεύματα: for the glorifying thy holy Name, and for the Remifion of Sins, that (thy] in this also, as in all things, thy most holy, and precious and glorious Name, together with Jesus Chrift, and the holy Ghost, may be glorified, and praised and ballowed. And then af. ter a Preface to it follows the Lord's Prayer. This Order is fingular, and seems not to be fo proper and natural as that of the other Liturgies : And therefore, if this Liturgy be indeed, as is most likely, the primitive Liturgy of the Church of Alexandria. (See Dr. Grabe, Num. 167. at the End of his De forma Cone Secr. Euchar. P. 77.) I much incline to suspect that as it has suffered the like Interpolations and Corruptions as the other Liturgies, the Clementine only excepted, have done, so this Prayer of Interceffion has been somehow misplaced afterwards, rather than that it has been in this Order from the Beginning 5 for I can hardly induce myself to.

believe

The Clementine Part of the Liturgies of St. Mark,
Liturgy.

St. Chryfoftom, and St. Bahl.
Lit. Mar. ΔιάκονG. τα δίπτυχα
των κεκοιμημένων –) (ο Ιερεύς κλι, όμως
επεύχείαι.) Και τέτων πάντων τας ψυχάς
ανάπαυσον, δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, εν
*7 αγίων σε σκωας εν τη βασιλέα σε
χαριζόμεωφ. ωτοϊς τα ή επαγγελιών σε
αγαθα, α οφθαλμός εκ αδεν, και ές εκ
ήκεσεν, και επί καρδίαν ανθρώπων εκ ανέβη,
α ητοίμασας, ο θεος, τοϊς αΓαπώσι το όνο-
μα σε το άΓιον. Αυτών μεν τας ψυχας ανά-
παυσον, και βασιλείας έρανών καταξίωσον»
Here the Prayer is first that God would
give Rest to their Souls, év cxlwais to
αγίων, in the Tabernacles of the Saints και
and then that he would bestow upon
them his promised good Things which
Eye hath not feen, &c. εν τη βασιλεία
αυτά, in bis Kingdom, or ή έρανών, of
Heaven.

Lit. Chry/. (ΔιάκονG-τα δίπτυχα των - κεκοιμημένων--3 Ιερεις κλινόμG- εύχεται-) -μνήσθητι σάλων των

ar goxex06μημένων επ' ελπίδι αναςάσεως ζωής αιωνία. (Ένζαύθα και Ιερεύς μνημονεύει ών θέλα-τεθνεώτων ––Υπέρ αναπαύσεως και αφέ». σεως η ψυχής τε δέλε σε, δανG, εν τίπω φωθεανώ ένθα απέδρα λύπη και σενα μος, ανάσωσον αυτω ο θεός ημών,-ίπε επισκόσε το φως τα προσώπε σε..

Lit. Bar: (Ο ΔιάκονG-τα διατυχα των-κεκοιμημένων-)&c. as in Lit: Chry/.. only for ανάπαυσον αυτω it has ανάσαισον αυτες.

Lit. Mar.. Ημίν δε τα τέλη της ζωής. χεσιανα και ευάρεσα, και αναμάριηλα δώ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »